Съобщение 22.10.2012г.

2012-10-22

На  основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП съобщаваме, че на 24.10.2012г. от 10:00 часа в Централното управление на „Топлофикация София” ЕАД на ул. „Ястребец” № 23Б, ще се състои отваряне и оповестяване на ценовите оферти на допуснатите до по-нататъшно участие участници в процедура с предмет: „Периодични доставки на копирна хартия, принтерна хартия широк печат и изделия от хартия за период от една година за нуждите на „Топлофикация София” ЕАД”
При отварянето на пликовете с предлагана цена имат право да присъстват участниците или техни упълномощени представители, както и представители  на юридически лица с нестопанска  цел и средствата за масова информация.