Съобщение 18.10.2012г.

2012-10-18

На  основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП съобщаваме, че на 22.10.2012г. от 14:00 часа в Централното управление на „Топлофикация София” ЕАД на ул. „Ястребец” № 23Б, ще се състои отваряне и оповестяване на ценовите оферти на допуснатите до по-нататъшно участие участници в процедура с предмет: „Извънгаранционно сервизно обслужване на горивни системи за нуждите на „Топлофикация София” ЕАД за срок от 1 /една/ година в 2 /две/ обособени позиции”

При отварянето на пликовете с предлагана цена имат право да присъстват участниците или техни упълномощени представители, както и представители  на юридически лица с нестопанска  цел и средствата за масова информация.