Съобщение - 08.06.2009г.

2009-06-08

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с провеждана обществена поръчка по реда на Закона за обществените поръчки с обект Доставка на топлоизолационни материали от минерална вата за нуждите на „Топлофикация София”ЕАД, с две обособени позиции на 09 юни 2009г. от 11.00 часа в Централното управление на „Топлофикация София”ЕАД на ул.”Ястребец” 23Б, ет. 4, стая 412 ще се проведе отваряне на ценовите оферти на допуснатите участници.