Доставка на лява клапанна кутия за турбогенератор

2012-10-09

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

за възлагане на обществена поръчка, чрез открита Процедура по реда на чл. 14, ал. 3 от Закона за обществениТЕ поръчки, с предмет:"Доставка на лява клапанна кутия за турбогенератор 8 В ТЕЦ  "СОФИЯ"

Документите може да изтеглите тук

(Файловете се отварят със софтуера "Редактор на форми", който може да се свали от този линк:тук)