Съобщение

2009-05-29

Във връзка с провеждана обществена поръчка с обект Подмяна на арматура и компенсатори по топлопреносната мрежа през 2009г. с четири обособени позиции  на 29 май 2009г. от 15.00 часа в Централното управление на „Топлофикация София”ЕАД на ул.”Ястребец” 23Б, ет. 4, стая 412 ще се проведе отваряне на ценовите оферти на допуснатите участници.