Съобщение 10.09.2012

2012-09-10

На  основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП съобщаваме, че на 13.09.2012г. от 10:00 часа в Централното управление на „Топлофикация София” ЕАД на ул. „Ястребец” № 23Б, ще се състои отваряне и оповестяване на ценовите оферти на допуснатите до по-нататъшно участие участници в процедура с предмет: „Периодични доставки на канцеларски материали за период от една година за нуждите на „Топлофикация София” ЕАД”.
При отварянето на пликовете с предлагана цена имат право да присъстват участниците или техни упълномощени представители, както и представители  на юридически лица с нестопанска  цел и средствата за масова информация.