Обява

2009-05-19

ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ” ЕАД

О Б Я В А
“Топлофикация София” ЕАД, ул. “Ястребец” № 23Б, на основание ЗДС и ППЗДС обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на активи – сезонен обект, обособена част от почивна база “Бунгала – гр. Ахтопол” – хранителен блок (столова с кухня и магазин/кафе) - неремонтирани, необорудени и без документация по системата за санитерно-хигиенен и качествен контрол и лицензии
1. Местонахождение: гр. Ахтопол, обл. Бургаска, общ. Царево. Срок за отдаване под наем – три месеца (15 юни – 15 септември 2009г).
2.Начална  цена – 1 300 (хиляда и триста) лева /месец, без ДДС.
Консумативните разходи – вода и ел. енергия се заплащат извън наемната цена.
3. Закупуване на тръжна документация – ст. 320-321 в административната сграда на “Топлофикация София” ЕАД, ул. “Ястребец” № 23Б, гр. София всеки работен ден от 13:00 до 16:00 ч. в срок до 30.05.2009г. Цена 80.00 лв. без ДДС, платима в брой в касата на ул. “Ястребец” № 23Б
4.Депозит за участие в търга 500.00 лв., платим в брой в касата на ул. “Ястребец” № 23Б или по банков път по сметка на “Топлофикация София” ЕАД, IBAN BG15BPBI79421088447001, BICBPBIBGSF
5. Оглед на обекта – всеки ден от 9:00 до 13:00 ч. в срок до 30.05.09г.
6. Срок за подаване на заявления за участие: до  10:00 ч. на 02.06.09г.
7. Откриване на търга: от 10:30 ч. на 02.06.2009г. в ст. 412.административната сграда на ул. “Ястребец” № 23Б, 
8. Повторно провеждане на търга 10:00 ч. на 03.06.2009г. в административната сграда на ул. “Ястребец” № 23Б,  ст. 412.

Тел. за справки  (02) 859 50 72 ;  05 90 62 465 ;  0896 777   207.
Пълният текст на обявата е публикуван на електронната страница на Дружеството www.toplo.bg .