ОТНОСНО: обявена обществена поръчка, възлагана чрез открита процедура с предмет: „Доставка на уплътнителни листове и набивки за помпи за нуждите на „Топлофикация София” ЕАД

2012-07-31

           Уважаеми г-да,

На основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП, Ви уведомяваме, че отварянето и оповестяването на ценовите оферти на участниците, допуснати до по-нататъшно участие в процедурата ще се проведе на 01.08.2012 г. от 13:00 часа в сградата на Централното управление на „Топлофикация София” ЕАД – ул. „Ястребец” № 23Б, ет. 3, ст. 306.

В случай, че желаете можете да присъствате на отварянето на пликовете с предлагани цени.

В очакване на бъдещо ползотворно сътрудничество.