Съобщение 21.04.2009 г.

2009-04-21

СЪОБЩЕНИЕ


В посочения срок от публикуване на съобщението заинтересованите лица могат да представят предложение, съдържащо съответните документи , посочени в Правилата за избор, отчитане и контрол върху дейността на адвокати, адвокатски сдружения или дружества при процесуално представителство по дела водени от и срещу „ Топлофикация София „ ЕАД.
Предложението се подава в деловодството на „ Топлофикация София „ ЕАД, ул. „Ястребец” № 23 б в запечатан плик с надпис : „Предложение за процесуално представителство по дела водени от и срещу „ Топлофикация София” ЕАД”. Върху плика е необходимо да бъде изписано и името на заинтересованото лице, адрес за кореспонденция, телефон и факс.
 Предложението следва да бъде предоставено до 17:00 часа на 30.04.2009 г.