Нова инсталация за комбинирано производство на енергия

2011-12-12

„Топлофикация София” стартира изграждането на нова инсталация за 32 млн. лв. собствени средства ще бъдат инвестирани в модерното съоръжение

„Топлофикация София” стартира изграждането на нова инсталация за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия в най-старата топлоцентрала в столицата – ТЕЦ „София”. Инвестицията в новата турбина е в размер на 32 млн. лв., като това са изцяло собствени средства на дружеството. Според договора, сключен с обединението „Риск инженеринг - Силови машини”, съоръжението ще бъде пуснато в експлоатация през 2014 г. Договорните отношения включват проектирането и доставката на турбоагрегата и свързаните с него съоръжения, строително - монтажните работи, обучението на персонала и пусковите операции на съоръжението.


„Програмата за стабилизиране на „Топлофикация София”, предложена от ръководството на компанията в началото на тази година и одобрена от Столичен общински съвет, предвижда да бъдат предприети мерки за подобряване на финансовите, технико- икономическите и екологически показатели на производствената дейност в топлоизточниците. Близо 35 години  в тази насока не са предприемани никакви сериозни стъпки, които да модернизират производството на топлинна енергия и да осигурят качествено и екологично топлоснабдяване на столичния град. С подписването на договора за изграждането на новата мощност в ТЕЦ „София”, правим първата голяма крачка за изпълнението на поетите от нас  ангажименти. Новото съоръжение ще даде възможност да повишим производителността на ТЕЦ „София” с около 5% и най-вече да постигнем над 10% икономия на природен газ, който е основното перо в разходите на компанията. В изграждането на турбината ще бъдат вложени изцяло собствени средства на дружеството, като успяхме да договорим с нашите партньори благоприятни финансови условия за „Топлофикация София” и оптимално гъвкава схема за разплащане.” коментира Стоян Цветанов, изпълнителен директор на „Топлофикация София”.
Новата инсталация ще замени съществуващата досега амортизирана турбина в ТЕЦ София, която е изградена в средата на миналия век и вече е с изчерпан технологичен ресурс. Съоръжението е с инсталационна мощност за производство на 40 MW електрическа енергия и 80 MW топлинна енергия, като отговаря напълно на изискванията на Европейския съюз за високоефективно комбинирано производство. Според изчисленията на Топлофикация София с въвеждането в експлоатация на новата турбина консумацията на природен газ ще бъде намалена с над 10 млн. нм3 годишно, а вредните емисии ще са по-малко с близо 20 000 тона еквивалент въглероден двуокис.


„Изграждането на новата мощност в ТЕЦ „София” е разработено като част от  бъдещата инсталация,  чрез която в „Топлофикация София” ще се оползотворява горивната компонента от преработката на битовите отпадъци в столицата. Когато бъдат изградени и двете мощности, максимално ефективно ще усвояваме базовия топлинен товар на централната градска част. Само от инсталацията за боклука разходът на газ за централата ще се намали с около 10%. 
Нашите очаквания са модернизацията на най-стария топлоизточник и реализираните производствени икономии да окажат в бъдеще въздействие в посока задържане растежа на цената на топлинната енергия”, допълни Стоян Цветанов.