Съобщение 16-08-2011г.

2011-08-16

Две централни каси допълнително ще обслужват клиентите от ТР „София”

Изравнителните сметки за сезон 2010-2011 са готови и от 17 август клиентите на „Топлофикация София”ЕАД могат да доплащат или да получават сумите за връщане. 

На отделен ред в месечните съобщения, които абонатите предстои да получат, ще бъде записана начислената сума за доплащане от изравнение  или  връщане от изравнение.
Сумите за доплащане, заедно с месечните сметки за топла вода могат да бъдат внесени във всяка каса на дружеството или по безкасов път /по Интернет чрез е-pay, чрез банкомати, електронно банкиране, чрез открита разплащателна сметка в банка, както и през пос – терминалите на дружеството. За улеснение на клиентите са монтирани още четири пос-терминала  за ползване на дебитни и кредитни карти.

Клиентите, които имат да получават суми  за връщане от изравнение и  нямат просрочени задължения, могат да изберат или да получат парите си в брой, или да оставят сумата за покриване на следваща сметка. От сумата за връщане се приспада дължимото по сметката за съответния месец или за просрочените месеци, а оставащите пари, според желанието на потребителя, може да се получат в брой или да се оставят за покриване на следващите задължения.  Няма краен срок за получаване на сумите.

Ако клиентите пожелаят да получат парите си в брой, трябва да отидат в Отдела за обслужване на потребителите в съответния топлорайон и да представят документ за самоличност. В случай, че  не са титуляри на партидата, трябва да носят и нотариално заверено пълномощно.

С оглед подобряване на обслужването на потребителите и поради отдалеченото разположение на офисите на топлорайон  „София”, ръководството на дружеството взе решение абонатите от този топлорайон да могат да получават сумите за връщане от изравнителната си сметка в две централни каси - на бул. „Княз Ал. Дондуков” № 56  и бул. „Ген. Михаил Д. Скобелев” № 11. Работното време на двете каси е от 7:00ч. до 19:00ч. Сумите могат да се получават и в ТР „София”. - ул. „202” № 6, Отдел „Обслужване на потребители и събираемост”. Работното време на отдела е от 8:00 ч. до 15:30 ч. Телефон за допълнителна информация - 813 13 36
За улеснение на клиентите на “Топлофикация София”ЕАД предоставяме адресите и телефоните за информация на четирите топлорайона, където ще се изплащат сумите за връщане от изравнение. 

Адреси, работно време и телефони за информация

Топлорайон

Адрес

Работно място

Работно време

Тел. за информация

„Земляне”

ул. „Природа” 2

Отдел „Обслужване на потребители и събираемост”

8:30ч. – 16:30ч.

903 31 51

903 31 56

903 31 57ул. „Ястребец” 23 Б

Гише №2

16:30ч. – 18:30ч.

903 30 55

„София”


бул. „Княз Ал. Дондуков” № 56

Районна каса

7:00ч. – 19:00ч.

813 13 36бул. „Ген. Михаил Д. Скобелев” № 11

Районна каса

7:00ч. – 19:00ч.ул. „202” № 6

Отдел „Обслужване на потребители и събираемост”

8:00ч. – 15:30ч.


„София изток”

бул. „Цариградско шосе” № 28Б

Гишета №1 и №4

7:00ч. – 18:45ч.

970 99 35

„Люлин”

ул. „Владимир Зографов” № 90

Отдел „Обслужване на потребители и събираемост”

8:30ч. – 16:15ч.

892 14 11

892 14 43

Напомняме на нашите клиенти, че при покупко-продажба на отопляем имот новият собственик и продавачът на имота следва да подпишат и представят на „Топлофикация София” ЕАД споразумение между тях относно разплащането по изравнителната сметка за изминалия сезон, която ще се получи след датата на покупко-продажбата. Ако този въпрос не е уреден между тях, според нормативната уредба новият потребител се задължава с изравнителната сметка. Той получава сумата за връщане от изравнение или заплаща сумата за доплащане, ако има такава. В случай, че старият собственик настоява да получи сумата, необходимо е присъствието и съгласието на двете страни.