Безплатна смяна на партида в „Топлофикация София”АД

2008-08-07

     „Топлофикация София”АД обявява гратисен период до 1 октомври 2008 г., в който клиентите на дружеството могат при необходимост безплатно да променят титуляра на партида на топлоснабдявания имот.

    При изготвянето на изравнителните сметки получихме сигнали от някои фирми за дялово разпределение, че има несъответствия в имената на титулярите на имотите, което е следствие от активизирането на пазара на недвижимите имоти. Информираме клиентите на дружеството, че само титулярът на партидата може да получи сума от изравняване, ако има такава в изравнителната сметка.  

    За улеснение на потребителите напомняме, че според чл.14 от  „Общите условия за продажба на топлинна енергия за битови нужди от „Топлофикация София”АД на потребители в град София” новият собственик или ползвател на имота е задължен в 30 –дневен срок да уведоми дружеството за настъпилата промяна на собствеността. За тази цел новият собственик трябва да се обърне към Търговския отдел на обслужващия топлорайон и да представи заявление по образец /документът може да бъде изтеглен от Интернет страницата на дружеството www.toplo.bg. /, копие от нотариалния акт  и нотариално заверен споразумителен протокол за уреждане на годишната изравнителна сметка. Клиентите могат да бъдат спокойни за защитеността на личните данни, които предоставят, тъй като „Топлофикация София”АД е оператор на лични данни.
За подробна информация потребителите могат да се обръщат към съответния топлорайон, обслужващ имота, където ще се извърши и смяната на партидата:
ТР”София”: 8131 334; 8131 335; 8131 270
ТР”София изток”: 970 99 31; 970 99 35
ТР”Земляне”: 958 68 08 в.497; 859 01 95
ТР”Люлин”: 8921 432


Пресслужба „Топлофикация София”АД
7 август 2008 г.