Съобщение 16.09.2016 г.

2016-09-16

„Топлофикация София” ЕАД, гр. София, ул. „Ястребец” № 23Б, на основание Наредба на Столичен общински съвет за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване на правата на собственост на общината в търговските дружества, обявява конкурс за отдаване под наем на активи, представляващи част от капитала /имуществото/ на Дружеството

Р Е Ш Е Н И Е

№ РД - 116

 

І. Обект на конкурса – отдаване под наем на следните имоти:

 

1. Обект 1 - Централно управление, включващ следните подобекти:

 

1.1. Терен от 1 /един/ кв.м. за монтаж на самопродавна машина за топли напитки на територията на административна сграда (Централно управление) на „Топлофикация София” ЕАД.

Местонахождение – гр. София, ул. „Ястребец” № 23Б

 

1.2. Терен от 1 /един/ кв.м. за монтаж на самопродавна машина за топли напитки на територията на административна сграда (Централно управление) на „Топлофикация София” ЕАД. 

Местонахождение: гр. София, ул. „Ястребец” № 23Б с вход на „Природа” № 2

 

1.3. Терен от 1 /един/ кв.м. за монтаж на самопродавна машина за топли напитки на територията на Аварийна служба на „Топлофикация София” ЕАД.

Местонахождение – гр. София, ул. „Житница” № 34

 

1.4. Терен от 1 /един/ кв.м. за монтаж на самопродавна машина за топли напитки на територията на Телефонен център на „Топлофикация София” ЕАД.

Местонахождение – гр. София, ул. „История славянобългарска” № 6

 

2. Обект 2 - ТР „Земляне”, включващ следните подобекти:

 

2.1. Терен от 1 /един/ кв.м. за монтаж на самопродавна машина за топли напитки на територията на административна сграда на ТР „Земляне”.

Местонахождение: гр. София, ул. „Природа” № 2

 

2.2. Терен от 1 /един/ кв.м. за монтаж на самопродавна машина за топли напитки на територията на административна сграда на ОЦ „Земляне”. 

Местонахождение: гр. София, ул. „Костенец” № 5

 

2.3. Терен от 1 /един/ кв.м. за монтаж на самопродавна машина за топли напитки на територията на сградата на ОЦ „Земляне”. 

Местонахождение: гр. София, ул. „Костенец” № 5

 

2.4. Терен от 1 /един/ кв.м. за монтаж на самопродавна машина за топли напитки на територията на сградата на ОЦ „Земляне”. 

Местонахождение: гр. София, ул. „Костенец” № 5

 

2.5. Терен от 1 /един/ кв.м. за монтаж на самопродавна машина за топли напитки на територията на административна сграда на ВОЦ „Овча Купел-1”. 

Местонахождение: гр. София, бул. „Линкълн” № 6

 

2.6. Терен от 1 /един/ кв.м. за монтаж на самопродавна машина за топли напитки на територията на административна сграда на ВОЦ „Овча Купел-2”. 

Местонахождение: гр. София, ул. „Линкълн”

 

3. Обект 3 - ТР „Люлин”, включващ следните подобекти:

 

3.1. Терен от 1 /един/ кв.м. за монтаж на самопродавна машина за топли напитки на територията на административна сграда на ОЦ „Люлин”.

Местонахождение: гр. София, гара Волуяк

 

3.2. Терен от 1 /един/ кв.м. за монтаж на самопродавна машина за топли напитки на територията на административна сграда на ТР „Люлин”.

Местонахождение: гр. София, ул. „Владимир Зографов” № 90

 

4. Обект 4 - ТР „София Изток”, включващ следните подобекти:

 

4.1. Терен от 4 /четири/ кв.м. за монтаж на 4 (четири) броя самопродавни машини за топли напитки на територията на ТР „София Изток”, всеки от който представлява отделен подобект (с посочено местоположение – цех)

Местонахождение: гр. София, ул. „Димитър Пешев” № 6

 

4.2. Терен от 1 /един/ кв.м. за монтаж на машина за кафе и напитки на територията на ТР „София Изток”.

Местонахождение: гр. София, ул. „Димитър Пешев” № 6

 

5. Обект 5 - ТР „София”, включващ следните подобекти:

 

5.1. Терен от 3 /три/ кв.м. за монтаж на 3 (броя) самопродавни машини за топли напитки на територията на ТР „София”, всеки от който представлява отделен подобект (с посочено местоположение – цех)

Местонахождение: гр. София, ул. „История славянобългарска” № 6

 

Всеки кандидат има право да направи предложение (представи оферта) за един, няколко или всички от обектите, задължително включващи всички горепосочени подобекти за съответния обект.

 

II. Начална месечна наемна цена:

 

1. За всеки от подобектите:

 

Началната наемна цена за всеки един от подобектите е в размер на 50 лв. (петдесет лева) без ДДС.

 

2. Консумативните разходи:

 

2.1. Обект 1 с четири подобекта – консумативните разходи за електрическа енергия са включени в наемната цена.

2.2. Обект 2 със шест подобекта – консумативните разходи за вода и електрическа енергия са включени в наемната цена.

2.3. Обект 3 с два подобекта – консумативните разходи за електрическа енергия са включени в наемната цена.

2.4. Обект 4 с пет подобекта – консумативните разходи за вода и електрическа енергия са включени в наемната цена.

2.5. Обект 5 с три подобекта – консумативните разходи за вода и електрическа енергия са включени в наемната цена.

 

3. Срок за отдаване под наем на Обект 1, Обект 2, Обект 3, Обект 4 и Обект 5 – 3 (три) години.

 

III. Ред за закупуване на конкурсната документация:

 

Цената на конкурсната документация е в размер на 20 лв. (двадесет лева) без ДДС или 24 лв. (двадесет и четири лева) с ДДС и може да бъде заплатена, както следва:

 

1. по банков път по сметката на „Топлофикация София” ЕАД в лева в „Общинска банка” АД, IBAN: BG48SOMB 9130 1011 2533 02, BIC: SOMBGSF или

2. парична сума в лева, платена в касата на „Топлофикация София” ЕАД, ул. „Ястребец”, № 23 Б, ет. 1, ст. 105.

Документацията се получава в сградата на „Топлофикация София” ЕАД, ул. „Ястребец” № 23 Б, ет. 3, ст. 318, всеки работен ден от 10:00 до 12:00 ч. и от 14:00 до 16:00 ч. до 30.09.2016 г., срещу представен документ за платената цена.

 

IV. Краен срок и място за приемане на предложенията:

 

Срокът за подаване на документи е до 17:00 ч. на 30.09.2016 г. в деловодството на „Топлофикация София” ЕАД, ул. „Ястребец” № 23 Б, Информационен блок, гише № 1 и/или 2.

 

V. Размер на депозита:

 

Депозита за участие в конкурса за всеки отделен обект е:

 

За обект 1 - Централно управление80 лв. (осемдесет лева) с ДДС

За обект 2 - ТР „Земляне” - 120 (сто и двадесет лева) с ДДС

За обект 3 - ТР „Люлин” - 40 (четиридесет лева) с ДДС

За обект 4 - ТР „София Изток”100 лв. (сто лева) с ДДС

За обект 5ТР „София” - 60 лв. (шестдесет лева) с ДДС

 

Депозита за участие в конкурса трябва да бъде представен по желание на кандидата в една от следните форми:

 - под формата на парична сума, платима в касата на Централното управление на „Топлофикация София” ЕАД – ул. „Ястребец” № 23Б, ет. 1, ст. 105;

 - под формата на парична сума, платима по сметка на „Топлофикация София” ЕАД в лева в „Общинска банка” АД, IBAN: BG48SOMB 9130 1011 2533 02, BIC: SOMBGSF.

 

VI. Време и начин за оглед на обектите:

 

Оглед на обектите може да се осъществи всеки ден от 9:00 до 11:00 ч. и от 13:00 до 15:00 ч. в срок до 30.09.2016 г. след заявка на посочените за отделните обекти телефони.

 

VII. Разглеждане и оценяване на предложенията:

 

Разглеждане и оценяване на предложенията, направени от кандидатите ще се извърши на 03.10.2016г. в 11:00 ч. в Централното управление на „Топлофикация София” ЕАД – ул. „Ястребец” № 23 Б, ет. 4, ст. 412.

 

Лица за контакт и тел. за заявяване на огледи:

 

За обект 1 - Централно управление – административен специалист контролни функции Елена Козарева, тел.: 02 903 31 13;

За обект 2 - ТР „Земляне” - административен специалист контролни функции Десислава Чолович, тел.: 02 903 31 61;

За обект 3 - ТР „Люлин” - административен специалист Гинка Карамфилова, тел.: 02 892 14 33;

За обект 4 - ТЕЦ „София Изток” - домакин/управител склад Горичка Коджабашийска, тел.: 02 973 22 32;

За обект 5 - ТР/ТЕЦ „София” - р-л „Административен отдел” Константин Кунчев, тел.: 02 813 13 13;

 

Пълният текст на обявата е публикуван на електронната страница на Дружеството www.toplo.bg  

 

 

За Изпълнителен директор

Г-н Васил Тренев,

 

съгласно Заповед №РД-89/29.08.2016г.