Съобщение 15.07.2016 г.

2016-07-15

Над  90% от клиентите на столичната Топлофикация вече са получили изравнителните си сметки

Срокът за рекламации е 30 дни

Над 90% от клиентите на „Топлофикация София” ЕАД вече са получили изравнителните си сметки за периода 1.05.2015г. – 30.04.2016г.  Те имат възможност в рамките на 30 дни от получаването им  да направят рекламация пред топлинния счетоводител.

Напомняме, че клиентите, които все още не са осигурили достъп на топлинните счетоводители до имотите, следва да се свържат с тях и да си резервират допълнителна дата за отчет и проверка на уредите. Дори в имота да не се ползва топлинна енергия или да е имало занулена консумация за изминалия сезон на отопление или топла вода, той трябва да бъде посетен от представител на фирмата  за дялово разпределение за проверка. В случай на неосигурен достъп на основание Наредбата за топлоснабдяването и Методиката за дялово разпределение ще бъдат начислени сметки на максимална мощност на отоплителните тела. При неотчетен или неизправен водомер за топла вода се начислява количество от 280 литра вода на човек на ден. Напомняме на клиентите, че преработването на една изравнителна сметка в сградата води до промяна в сметките и на останалите живущи в нея. Абонатите могат да поискат допълнителна дата за отчет на уредите и преразглеждане на изравнителните сметки до 1 октомври. След тази дата  те нямат повече възможност да поискат преизчисление на сметките си. Напомняме, че при преизчисление на една изравнителна сметка, сметките на останалите живущи в сградата ще претърпят корекции.  Според изискванията на нормативната уредба след изтичането на 30 дневния период за рекламация, сметките ще бъдат въведени в  информационните масиви на „Топлофикация София” и едва след 15 август клиентите ще могат да доплащат или да получават сумите за връщане от изравнение като те ще бъдат записани на отделен ред в месечните съобщения.

От днес, 15 юли 2016г. юнските сметки за топла вода и изравнителните сметки на около 4 000 клиенти, за които вече е изтекъл 30 дневния срок за рекламации са включени в информационната система на компанията и са  достъпни на Интернет страницата на дружеството, в касите и в информационните системи за безкасово разплащане.

С оглед облекчаване на битовите и  бизнес клиенти и през тази година „Топлофикация София” дава възможност сумите за връщане от изравнение да се получават  по банков път. За целта на сайта на компанията – www.toplo.bg, в раздел Услуги - Обслужване на клиенти е публикувано Заявление за възстановяване на сумата от изравнителната сметка по банков път. Ако клиентите предпочитат да получат парите си без да  посещават касите на компанията, те могат да изтеглят копие на заявлението, да го попълнят и да го изпратят на  и-мейл адрес:inf_r@toplo.bg. Компанията ще преведе сумата в посочената от клиента банкова сметка без да го натоварва с разходи за банковата операция. Упълномощените клиенти трябва да .приложат копие на пълномощното си.

Столичната Топлофикация е предвидила още едно улеснение за клиентите си. Сумите за връщане от изравнение  могат да се получават във всички каси на компанията. Абонатите, които предпочетат да получат парите си от касите в кв. "Бакърена фабрика", ул."Вл. Зографов" № 90 в Административната сграда на ТР „Люлин” или на бул. "История славянобългарска" /бивша ул. «202»/ № 6  в административната сграда на ТЕЦ "София" трябва да имат предвид, че там работното време е  от 8.30 до 16.00 часа, Касата на бул. "Цариградско шосе" № 28Б – в сградата на ТР «София Изток» работи от 07.00 до 18.00 часа,| а касата на ул.”Ястребец” 23 в сградата на Централното управление на „Топлофикация София”ЕАД  обслужва  гражданите от 8.30  до 18.00 часа. Касите на дружеството, които се намират на бул.”Княз Ал. Дондуков” №56, бул. „Ген. Михаил Д. Скобелев”№ 11,  ж.к.”Младост”-3, бл. 310, вх.4 и ж.к „Люлин” в трафопоста до бл. 101 работят с клиенти до 18.30ч. Осигурени са достатъчно служителите на компанията, за да бъде бързо обслужването на клиентите..

Напомняме, че дружеството възстановява суми само на онези клиенти, които нямат просрочени неплатени сметки. Сумите се възстановяват срещу документ за самоличност само на титуляра на партидата или на лице, представило пълномощно за конкретния случай. Абонатите могат да изберат да получат парите си по банков път, на касата или да оставят сумата за покриване на следваща сметка.

Сумите за доплащане, заедно с месечните сметки за топла вода могат да бъдат внесени във всяка каса на компанията или по безкасов път, онлайн чрез Еpay, чрез банкомати, електронно банкиране или открита разплащателна сметка,

 

 

Възстановяването на суми на клиентите се извършва на следните каси:

ж.к. „Борово”,
ул. „Ястребец” № 23Б

„Информационно обслужващ център”

8:30ч. – 18:00 ч.

бул. „Княз Александър Дондуков” № 56

Районна каса

7:00 ч. – 18:30 ч.

бул. „Ген. Михаил Д. Скобелев” № 11

Районна каса

7:00 ч. –18:30 ч.

бул.”История славянобългарска” № 6

Инф.гише

    8:30 ч. – 16:00 ч.

бул.”Цариградско шосе” № 28Б

Инф.гише

7:00 ч. – 18:00 ч.

ж.к. „Младост-3” бл. 310, вх. 4, партера

Районна каса

7:00 ч. – 18:30 ч.

ул.”Владимир Зографов” № 90

Инф.гише

 8:30 ч. – 16:00 ч.

ж.к. „Люлин” трафопост до бл. 101

Районна каса

    7:00 ч. – 18:30 ч .