Съобщение 06.07.2016 г.

2016-07-06

Позиция на „Топлофикация София” ЕАД във връзка с предявения срещу дружеството колективен иск от Сдружението за правна помощ на потребителите  за преустановяване на нелоялната търговска практика  събиране на „такса сградна инсталация”

Във връзка с предявения колективен иск срещу „Топлофикация София” ЕАД  от Сдружението за правна помощ на потребителите за пореден път заявяваме, че компанията стриктно спазва  действащите нормативни документи в Р България - Закон за енергетиката, Наредба №16-334 от 6 април 2007 г. за топлоснабдяването, Закон за счетоводството, както и всички други законови разпоредби, свързани с ежедневната ни дейност. Тези документи са еднакви и задължителни за всички топлофикационни дружества и за всички граждани, собственици или живущи в топлофицирани имоти в страната.

Дейността на „Топлофикация София” ЕАД е открита, с постоянен достъп за контрол или проверки от различни държавни и общински организации. Дружеството полага максимални усилия клиентите да бъдат точно и коректно информирани по всички възникнали въпроси, свързани с доставката, отчитането и заплащането на топлинната енергия.  В тази връзка бихме желали да обърнем вниманието на потребителите върху няколко важни факта, които през последните години са обект на невярно и несъобразено с действащите законови разпоредби представяне в публичното пространство.

Преди всичко трябва ясно да се каже, че не става дума за «такса», която се определя и въвежда по съответния законов ред, така че определението «такса сградна инсталация» е подвеждащо. Според нормативните документи става дума за топлинна енергия, която е част от енергията за отопление на цялата сграда, отдава се от отоплителните тела или тръбите в общите части на сградата, спомага за повишаване на температурните нива в помещенията и затова се разпределя пропорционално на пълния отопляем обем по проект на всеки имот. Помещенията, в които няма отоплителни тела, също участват в цялостния топлообмен на сградата. Следователно суми за сградна инсталация и за общи части се начисляват за всички имоти. Законът не отдава значение на факта, че в  отделен имот не се ползва топлинна енергия за отопление. Сградната инсталация е обща част по смисъла на Закона за енергетиката, Закона за собствеността и Закона за управление на етажната собственост и всички собственици и носители на вещни права следва да се считат за потребители и да поемат ползите и тежестите, свързани с употребата на общата вещ.

Изборът една сграда да бъде или не отоплявана с централизирано топлоснабдяване се определя с колективно решение на собствениците. С присъединяването на сградата към  топлопреносната мрежа в съответствие с действащата нормативна уредба, услугата се счита поискана.

Всеки клиент, който притежава или ползва имот в топлофицирана сграда и впоследствие реши да се откаже от този начин на отопление, остава задължен да участва в общите разходи за отопление, каквито са и тези „за сградна инсталация”. В този смисъл е разпоредбата на чл. 153, ал. 6 от Закона за енергетиката и Решение № 5/ 22.04.2010 г. на Конституционния съд. В Закона за енергетиката е посочен начина за отказ от централизирано топлоснабдяване – със съгласието на 2/3 (две трети) от собствениците, притежаващи собствеността (по идеални части) в сграда-етажна собственост.