Съобщение 17.02.2016 г,

2016-02-17

Януарските сметки за парно в София вече са достъпни в Интернет и на касите 

Код на платеца ще бъде записан в новите съобщения 

900 клиенти са сключили споразумения за разсрочване на суми през януари 

Сметките за парно и топла вода за януари 2016 г. вече са на разположение на столичани на Интернет страницата на „Топлофикация София” – www.toplo.bg  и в касите на дружеството. В съобщенията към фактурите в горния десен ъгъл ще бъде отбелязан уникалния „код на платец”, които ще даде възможност за идентификация на всеки отделен потребител и за улеснение на комуникацията с него. Потребителите ще могат да проверяват дължимите от тях суми и с новия „код на платеца”. Припомняме на гражданите, че абонатният номер на имота се запазва без промяна и остава да фигурира в съобщението. Новост в месечните съобщения, които клиентите ще получат след няколко дни е максимално ясно изведената информация относно наличието на просрочени задължения или предупреждение за предстоящо предприемане на съдебни действия за събиране на неплатените сметки. 

Месечните сметки за  парно на  столичани са изготвени съобразно промените в Наредбата за топлоснабдяването. Изчисленията са направени на базата на реалната консумация във всеки отделен имот за предходния отоплителен сезон, отразена в окончателната изравнителна сметка за периода 1.05.2014-30.04.2015 г. В резултат на прилагането на новия метод на изчисление се избягват пиковите сметки през месеците декември, януари и февруари въпреки студеното време. 

 Клиентите могат да се ориентират в месечната си сметка като извършат няколко математически действия. Общото количество енергия за отопление и сградна инсталация, посочено в изравнителната сметка, се разделя на броя на дните с отопление през миналия изравнителен период /за  София те са 184/. Така се получава средното количество топлинна енергия,  изразходвано от клиента за 1 ден. За да се получи месечната сметка, то се умножава съответно по броя на дните с отопление за изминалия месец и по действащата към момента цена. Напомняме, че сметките за отопление се коригират с коефициент, отразяващ промяната в характера на потреблението в сградата, съобразно с климатичните условия през съответния месец. Коефициентите са различни за различните сгради и са записани в месечните съобщения на отделен ред. В края на сезона ще бъде изготвена изравнителна сметка, която отразява точно консумацията на всеки клиент, с изключение на около 1000 сгради, в които се извършва месечно засичане на уредите във всички имоти и затова не се прави изравнителна сметка за отчетния период. 

Според данните на изчислителния център на компанията през януари 2016 г. битовите клиенти в столицата са потребили с 10% повече топлинна енергия в сравнение с предходния месец. 

Средномесечната температура в първия месец на тази година е била значително по-ниска -0,6 градуса, докато през декември 2015 г. температурата е била + 2,1 градуса. Няма промяна в цената на топлинната енергия, така че и през януари 2016 г. действащата цена е 84,96 лв. лв./МВтч с ДДС. 

Припомняме на гражданите, че „Топлофикация София” дава възможност за сключване на споразумения за разсрочване както на неплатени текущи задължения, така и на съдебно претендирани от компанията суми на всеки етап от съдебното производство. Само през януари 2016 г. са сключени 900 споразумения с клиенти за разсрочване на около 1,5 млн. лв. като 241 бр. са споразуменията по съдебни процедури. 

„С Решение на Столичен общински съвет от 27.06.2013 г. са утвърдени 8 вида споразумения на  дружеството с клиенти, които имат просрочени задължения и са в различен етап на процедурата по събирането им - преди Топлофикация да даде длъжника на съд, по време на съдебното и дори при изпълнителното производство. Съветваме клиентите, към които са предприети съдебни действия и желаят да сключат споразумение за разсрочване на задълженията, да се обърнат към юристите в компанията. Това е необходимо с оглед максимална коректност и точност при обслужването им. 

Юристите ще извършат пълна проверка за актуалност на сумите, дали е било образувано производство, на какъв етап е то, има ли други подписани споразумения и т.н. и след това ще предложат погасителен план.”, коментираха от дирекция „Правна” на столичната Топлофикация. 

Подписването на споразумение и изплащането на сумите съгласно договорения погасителен план е гаранция, че дружеството няма да предприеме допълнителни действия по събиране на дълга. За облекчение на коректните клиенти, които спазват погасителния план, дружеството спира да начислява лихва върху разсрочените суми. Всеки случай е индивидуален и при доказано тежко здравословно или финансово състояние на гражданина, задължението се разсрочва съобразно сегашните му доходи.


ПРИНЦИП НА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МЕСЕЧНАТА СМЕТКА ЗА ПАРНО според Наредбата за топлоснабдяването, приета от Министерството на икономиката и енергетиката, в сила от 1 юни 2014г. ​