Съобщение 15.02.2016 г.

2016-02-15

„Топлофикация София” ЕАД, гр. София, ул. „Ястребец” № 23 Б, на основание Наредба на Столичен общински съвет за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване на правата на собственост на общината в търговските дружества, обявява конкурс за отдаване под наем на активи, представляващи част от капитала /имуществото/ на Дружеството

І. Обект на конкурса – отдаване под наем на следният имот:

1. Кабинет по дентална медицина на територията на ТЕЦ „София Изток”

1.1. Местонахождение: гр. София, Гара Искър, ул. „Димитър Пешев” № 6;

1.2. Състояние: оборудено в съответствие с предназначението;

1.3. Площ: помещение –  17,05 кв.м.

2. Специфични изисквания във връзка с предназначението: стоматологично обслужване персонала на възложителя, обвързано с допълнително здравно застраховане.

II. Начална месечна наемна цена общо 200 лв. (двеста лева) без ДДС.

2.1. Консумативните разходи – вода, електрическа и топлинна енергия, телефон, както и разходите за сервизното поддържане на площта са включени в наемната цена.

2.2. Разходите за сервизното поддържане на оборудването се заплащат извън наемната цена и са за сметка на наемателя.

2.3. Срок за отдаване под наем – 3 (три) години.

III. Ред за закупуване на конкурсната документация:

Цената на конкурсната документация е в размер на 20 лв. (двадесет лева) без ДДС или 24 лв. (двадесет и четири лева) с ДДС и може да бъде заплатена, както следва:

3.1. по банков път по сметката на „Топлофикация София” ЕАД в лева в „Общинска банка” АД, IBAN: BG48SOMB 9130 1011 2533 02, BIC: SOMBGSF или

3.2. парична сума в лева, платена в касата на „Топлофикация София” ЕАД, ул. „Ястребец”, № 23 Б, ет. 1, ст. 105.

Документацията се получава в сградата на „Топлофикация София” ЕАД, ул. „Ястребец” № 23 Б, ет. 3, ст. 318, всеки работен ден от 10:00 до 12:00 ч. и от 14:00 до 

16:00 ч. до 29.02.2016 г., срещу представен документ за платената цена.

IV. Краен срок и място за приемане на предложенията:

Срокът за подаване на документи е до 17:00 ч. на 29.02.2016 г. в деловодството на „Топлофикация София” ЕАД, ул. „Ястребец” № 23 Б.

V. Размер на депозита за участие в конкурса:

Депозита за участие в конкурса е в размер на 20 лв. (двадесет лева) с ДДС.

Депозита за участие в конкурса трябва да бъде представен по желание на кандидата в 

една от следните форми:

• под формата на парична сума, платима в касата на Централното управление на 

„Топлофикация София” ЕАД – ул. „Ястребец” № 23Б, ет. 1, ст. 105;

• под формата на парична сума, платима по сметка на „Топлофикация София” ЕАД, 

Банка: „Общинска банка” АД: IBAN: BG48SOMB 9130 1011 2533 02, BIC: SOMBBGSF

VI. Време и начин за оглед на обекта:

Оглед на обекта може да се осъществи всеки работен ден от 8:30 11:30 ч. и от 13:00 до 15:30 ч. в срок до 29.02.2016г., след заявка на тел.: 02/973 29 26 в. 340.

VII. Разглеждане и оценяване на предложенията:

Разглеждане и оценяване на предложенията, направени от кандидатите ще се извърши на 01.03.2016г. в 10:00 ч. в Централното управление на „Топлофикация София” ЕАД – ул. „Ястребец” № 23 Б, ет. 4, ст. 412.

Лице за контакт: Мариана Попова – Ръководител отдел „Административен” 

тел.: 02 /903 30 42