Съобщение 11.02.2016 г.

2016-02-11

„Топлофикация София” ЕАД предлага пакет от мерки за подобряване състоянието на дружеството
В бизнес плана за  2016 г. са предвидени над 68  млн. лева за инвестиции в модернизацията на топлоизточниците и рехабилитация на 30 км от мрежата
През тази година дружеството ще стартира въвеждането на дистанционен контрол на абонатните станции в столицата 

Пакет от мерки за подобряване състоянието на дружеството е заложен за реализация в бизнес плана на „Топлофикация София“ ЕАД през 2016 г., който ще бъде представен тази седмица в Столичния общински съвет.
Ръководството на компанията си поставя амбициозната цел да оползотвори в много по-голяма степен потенциала на централизираното топлоснабдяване в столицата, да повиши качеството на предлаганата услуга, да предложи повече информация в реално време на своите клиенти и да увеличи доверието им към дружеството. Изпълнението на тази задача е предвидено да се случи в рамките на няколко години, но още сега ще стартира цялостния преглед и оценка на всички абонатни станции, собственост на столичната Топлофикация, като при необходимост ще бъдат извършвани и необходимите ремонти на съоръженията. Правилното им регулиране обезпечава намаляването на топлинните загуби и топлинния комфорт в сградата и има съществено значение за оптимизацията на сметките на потребителите. В бизнес плана за 2016 г. Компанията е заложила изграждането на система за дистанционен мониторинг и управление на големите мрежи от абонатни станции, както и за контрол на отделните станции. Така ще може да се следи работата на съоръженията и техните параметри в реално време през Интернет. При необходимост от промяна на настройката, тя ще се извършва дистанционно, on- line по всяко време. Това ще даде възможност и на клиентите да следят работата на съоръженията и съвместно с експертите на компанията да изберат най-оптималния режим на работа в зависимост от спецификата на сградата. 
„Считаме, че това е добър знак към нашите клиенти и е доказателство за желанието ни да бъдем коректни партньори, като им предоставяме достатъчно информация и възможност да предложат при необходимост промяна на работния режим на съоръженията.  През тази година ще стартирме с внедряването на системата за мониторинг и управление на 4 200 абонатни станции в топлорайон „София“. Избрахме този район за пилотен поради големия брой потребители там и зачестилите аварии. Предстои подобни стъпки да бъдат предприети и в останалите топлорайони докато не бъдат модернизирани всички абонатни станици в столицата“, коментира Георги Беловски, изпълнителен директор на компанията.
Сред приоритетите на столичната Топлофикация, насочени за подобряване обслужването на клиентите, е внедряването на многофункционална информационна система, която ще обедини в единна база данни всички дейности на компанията и ще осигури актуална информация, свързана с  потребителите.
В бизнес плана на компанията са заложени също така и мерки за разширяване на мониторинг системата за локализиране на пробиви по топлопреносната мрежа. Тази инвестиция ще доведе до по-бързо откриване и отстраняване на авариите по тръбите и съответно ще намали загубите при преноса на топлинна енергия. “Топлофикация София“ ЕАД е дружеството с най-ниски технологични разходи – около 17% - сред всички топлофикации в страната, независимо, че има най-дългата топлопреносна мрежа, около 2 000 км. През 2015 г. този показател бележи спад с  близо 3% от  средните стойности за последните 5 години. Това е резултат както от извършената рехабилитация на абонатните станции в столицата, така и от продължаващите реконструкции и подмяна на амортизираните участъци по топлопреносната мрежа. 
Близо 68 млн. лева е общата стойност на инвестиционната програма на „Топлофикация София“, заложена в бизнес плана на компанията за 2016 г., като собствените средства са за обекти на стойност около 59 млн. лева., а привлечените са в размер на над 8 млн. лева и са грант от Международен фонд „Козлодуй”, те са са предназначени за приоритетните обекти на компанията за периода 2015- 2019 г.
44,5 млн. лева от тях ще бъдат вложени в техническо обновяване на топлоизточниците, а близо 34 млн. лева са отделени за подмяна на остаряла топлопреносна мрежа в столицата. Предвидени за реконструкция са около 30 км. амортизирани участъци от топлопреносната мрежа. Основни приоритети в работата за 2016 г. са реконструкция и модернизация на производствени мощности в ТЕЦ “София“ и ТЕЦ “София Изток“, изграждане на когенерираща инсталация за ВОЦ “Овча купел“-2 и извършването на подобрения в ТЕЦ“София Изток“, които да гарантират, че компанията покрива всички задължителни екологични норми. 
“Провеждането на цялостна политика за технологично обновление и изпълнението на приоритетните обекти в програмата за 2016 г. е единственият възможен път за стабилизиране на компанията и за нейното бъдещо развитие. Така ще можем да гарантираме предоставянето на услуга с още по-добро качество на столичани”, заяви изпълнителният директор Георги Беловски.
В бизнес плана за 2016 г. е заложено получаване от компанията на лицензия за търговия с електрическа енергия, което ще даде възможност за навлизане на свободния пазар на електрическа енергия в качеството на търговец и ще бъде стъпка към подобряване на финансовото състояние на дружеството. Амбицията на ръководството на столичната Топлофикация е да участва в търговете за закупуване на разполагаемост за студен резерв и да продължи проучването на възможности за финансиране на проекти за технологично обновление с европейски средства.
Като част от политиката за стабилизиране на компанията ще продължат и усилията за подобряване работата с клиентите и активизиране на диалога с тях, като се очаква това да има влияние върху ръста на събираемостта, Основен фокус продължават да бъдат положителните практики като бонус програмите за лоялни клиенти, които дават възможност за 3% отстъпка при заплащане на месечните сметки навреме и 50% отстъпка от една месечна сметка за всички, които преминат към заплащане на равни месечни вноски. Ще продължи активното търсене на диалог с потребителите, които имат просрочени задължения и ще се търси постигане на извънсъдебни споразумения с тях за разсрочено плащане 
Добри резултати в повишаването на събираемостта са постигнати и през 2015 г. Към момента около 77,43% от клиентите са без задължения или дължат до 2 сметки в рамките на допустимото от нормативната уредба или 3% ръст в сравнение с 2014 г.  Постигането на извънсъдебни споразумения през 2015 г. е нараснало със 100%, като са подписани 7 961 бр. за текущи задължения на обща стойност 18,6 млн лева спрямо 4 991споразумения за 10,6 млн. лева през 2014 г. С оглед подобряване обслужването на клиентите, компанията предлага възможност споразуменията да бъдат сключвани от мобилни екипи в дома на абоната. От тази услуга през изминалата година  вече са се възползвали 168 потребители. 
В полза на клиентите дружеството беше разработена и внедрена електронната фактура, която замества хартиената, като тази услуга е била предпочетена от над 22 000 клиенти и техния брой продължава да се увеличава
    В бизнес плана за 2016 г. е заложено и очаквано увеличение на клиентите с около 2 000 броя.