Съобщение 11.02.2016 г.

2016-02-11

„Топлофикация София” стартира кампания за актуализиране базата данни на своите клиенти
В месечните съобщения потребителите  ще бъдат информирани за подготвяни съдебни процедури при неплатени задължения
„Код на платеца” ще улесни гражданите при плащането на сметките
    „Топлофикация София” стартира мащабна кампания за актуализиране на своята клиентска база данни с цел оптимизиране и подобряване комуникацията си с потребителите. 
    „След направените анализи на сигнали от гражданите стигнахме до извода, че има случаи, когато комуникацията ни се затруднява поради остарели адреси и телефони и понякога е невъзможно да изпратим важна потребителска информация, например за просрочени сметки, предстоящи съдебни действия при липса на плащане и да имаме обратна връзка с клиентите.”, заявиха от Дирекция „Обслужване на клиенти и управление на вземанията” в столичната Топлофикация. 
    В тази връзка експертите на „Топлофикация София” са изготвили анкетни карти, които ще бъдат предлагани на абонатите за попълване в касите и информационните центрове на компанията и ще бъдат изпращани като приложение към електронните фактури, които получават вече над 22 000 клиенти. „Анкетната карта ще бъде достъпна и на интернет страницата на дружеството, както и във Фейсбук профила, така че всеки потребител да има възможност максимално лесно и бързо да обнови своите контакти в нашата база данни.” допълниха от дружеството.
    За по-добра и нагледна информираност на потребителите „Топлофикация София” е променила и месечните съобщения към фактурите. В тях абонатите ще могат максимално ясно да виждат дали имат просрочени задължения, за какъв период и в какъв размер са те, като на самостоятелен ред ще бъде отпечатано предупреждението „Просрочено”.  Клиентите, срещу които предстои да бъдат предприети съдебни действия заради натрупани неплатени сметки пък ще получават на отделен ред в месечното съобщение последно предупреждение, за да могат да преценят дали незабавно да потърсят възможност за сключване на споразумение или ще предприемат действия за заплащане на дължимите суми. По този начин  всеки абонат  ще има актуална информация както за размера на просрочието си, така и за предприемането на действия по събирането му от компанията. Първите обновени съобщения клиентите ще получат след 15 февруари.
    „В тази връзка препоръчваме на клиентите да не се притесняват и да търсят информация и съвет от служителите на компанията, в случай, че не могат редовно да плащат сметките си. За тази цел могат да звънят в Кол центъра - тел. 0 700 11 111 / на цената на един градски разговор/, да посетят някой от обслужващите информационни центрове в топлорайоните или информационните гишета в касите на дружеството. Споразумения за разсрочено плащане на дължимите суми могат да се сключват както за текущи сметки, така и за присъдени суми на всеки етап от съдебното производство.”, коментираха от дружеството.
    С цел подобряване обслужването на клиентите „Топлофикация София” въвежда допълнителен код за идентификация на всеки потребител. В месечните съобщения към фактурите освен абонатния номер,  вече ще се вписва  и „код на платец ”. 
    Абонатните номера, които се изписват в съобщенията, се отнасят за съответните имоти, като се получават още при присъединяването на сградата към топлопреносната мрежа и въвеждането на данните в информационната система на дружеството. С абонатните номера  клиентите имаха възможност да направят справки и да проверят в сайта на дружеството дължимите за съответното жилище суми.
    С въвеждането на „код на платец” клиентите вече ще имат възможност да следят и заплащат само собствените си задължения, когато има промяна на собствеността или на наемните отношения в  имота. 
    „Код на платец” е номер, който всеки клиент ще получи, като чрез този код и в съобщенията, и в сайта на дружеството при проверка на сметка ще вижда само дължимите от него суми за периода от придобиване на собственост, вещно право на ползване или възникване на наемно правоотношение. Така, ако в едно жилище са се сменили няколко собственика или наемателя, абонатният номер на имота се запазва без промяна, но всеки  клиент има собствен  код и съответно заплаща дължимите суми за топлинна енергия за периода, в който е живял в апартамента.”, коментираха от Дирекция „Обслужване на клиенти и управление на вземанията” в столичната Топлофикация.