Съобщение 16.06.2015 г.

2015-06-16
Сметката за услугата дялово разпределение – на 12 равни вноски. За времето на ремонтите няма да се начисляват суми за топла вода От юли 2015г. клиентите на столичната Топлофикация ще могат да заплащат сумата за дялово разпределение на 12 равни вноски. Във връзка с постъпилите предложения от фирмите - топлинни счетоводители за промяна на условията и цените на услугата дялово разпределение, „Топлофикация София” подписа новите договори за отчетния период 2015-2016г. В тях компанията настоя да бъде включена клауза за разсрочено плащане на годишната сума на 12 месечни вноски. Така от юли 2015г. клиентите на топлофикационното дружество в София ще получават всеки месец по две отделни сметки – една за топлинна енергия и втора за 1/12 част от годишната сума за услугата дялово разпределение. Целта е да се намали финансовото натоварване на гражданите през юни, когато те освен сметката за топла вода трябва да платят и годишната сума за дялово разпределение.
Сметките за дялово разпределение за отчетния период 2014-2015г. от днес са на разположение на клиентите в касите и в Интернет и са последните, които ще се плащат изцяло в една фактура. Те са изготвени според актуализираните цени на фирмите - топлинни счетоводители. Абонатите ще могат да получат подробна информация от своя топлинен счетоводител както за новите цени на услугата, така и за бонусните пакети и нови предложения, от които могат да се възползват. „Топлофикация София” в качеството си на фирма за дялово разпределение своевременно изпрати до домоуправителите на сградите, които обслужва уведомителни писма за актуализираните цени на услугите за периода 2014-2015г. и предлаганите бонуси.
Майските сметки за топла вода на клиентите в София от днес са достъпни на интернет страницата на „Топлофикация София” – www.toplo.bg и в касите на дружеството. В тази връзка от компанията припомнят, че месечните сметки за топла вода се изчисляват според изискванията на Наредбата за топлоснабдяване, влязла в сила на 1 юни 2014г. Принципът на изчисление е максимално опростен и гражданите могат лесно да се ориентират какви суми ще плащат през лятото. От изравнителната сметка за предходния отчетен период се взема количеството енергия за топла вода и се разделя на 12. Полученият месечен разход на енергия се умножава по действащата в момента цена на топлинната енергия. Този начин на определяне на месечните сметки за топла вода е максимално близък до реалното потребление във всяко домакинство и дава възможност за предвидимост на сметките. След изготвянето на новите изравнителни сметки за отчетния период 1 май 2014 - 30 април 2015 г. месечните данни за топла вода ще бъдат актуализирани според реално потребените и отчетени количества топлинна енергия във всеки апартамент.
Топлофикация София” ЕАД напомня на клиентите си, че във връзка с рехабилитацията на топлопреносната мрежа в столицата няма да бъдат начислявани сметки за топла вода на абонатите за времето на ремонта, като периодът ще бъде отразен на отделен ред в месечните съобщения.