Oтдаване под наем на терен, железопътен участък

2015-06-04

Решение за конурса за отдаване под наем на жп клон - ТУК

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ

 

ЗА УЧАСТИЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС

ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ТЕРЕН,

ЖЕЛЕЗОПЪТЕН УЧАСТЪК, С ПЛОЩ 0,908 КМ., ЧАСТ ОТ ИНДУСТРИАЛНИЯ Ж.П. КЛОН НА ГАРА „ИСКЪР”, ДО СТРЕЛКА 105, ГР. СОФИЯ, УЛ. „ДИМИТЪР ПЕШЕВ” № 6, ПРЕДСТАВЛЯВАЩ ЧАСТ ОТ КАПИТАЛА НА „ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ” ЕАД

 

(Тази документация е изготвена на основание Наредба на Столичен общински съвет за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване на правата на собственост на общината в търговските дружества, за отдаване под наем на активи, представляващи част от капитала /имуществото/ на Дружеството и е одобрена с Решение № ........./…… 2015 г. на Изпълнителния директор на „Топлофикация София” ЕАД – г-н Георги Беловски)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

гр.София, юни 2015 г.

 

                                                                     С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е

 

 

 

1.         Решение;

2.         Указания за участие и провеждане на конкурса;

3.         Приложения:

3.1.      Приложение № 1 – Оферта за участие в конкурс;

3.2.      Приложение № 2 – Декларация за липса на задължения към „Топлофикация София” ЕАД;

3.3.      Приложение № 3 – Административни сведения за кандидата;

3.4.      Приложение № 4 – Декларация за отсъствие на обстоятелства по т. 2.1. – 2.7. от Указания към кандидата в настоящата документация;

3.5.      Приложение № 5 – Декларация за запознаване с условията на договора;

3.6.      Проект на договор;

3.7.      Приложение № 1 към договора – Приемо-предавателен протокол;

3.8.      Приложение № 1А към договора – Приемо-предавателен протокол.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

 

………..

 

София, ………… 2015 г.

 

 

„Топлофикация София” ЕАД, гр. София, ул. „Ястребец” № 23 Б, на основание Наредба на Столичен общински съвет за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване на правата на собственост на общината в търговските дружества, обявява конкурс за отдаване под наем на активи, представляващи част от капитала /имуществото/ на Дружеството

 

 

І. Обект на конкурса – отдаване под наем на следният терен:

 

1. Железопътен участък, с площ 0,908 км., част от индустриалния ж.п. клон на гара „Искър”, до стрелка 105, гр. София, ул. „Димитър Пешев” № 6, представляващ част от капитала на „Топлофикация София” ЕАД.

1.1. Местонахождение: гр. София, ул. „Димитър Пешев” № 6.

1.2. Площ: общо 0,908 (деветстотин и осем) км., за превоз на товари.

 

II. Начална месечна наемна цена общо 250,00 лв. (двеста и петдесет лева) без ДДС.

2.1. Срок за отдаване под наем – 3 (три) години.

 

III. Ред за закупуване на конкурсната документация:

 

Цената на конкурсната документация е в размер на 20 лв. (двадесет лева) без ДДС или 24 (двадесет и четири) лв. с ДДС и може да бъде заплатена, както следва:

• по банков път по сметката на „Топлофикация София” ЕАД – Банка: „Общинска банка” АД: IBAN: BG48SOMB 9130 1011 2533 02, BIC: SOMBBGSF за превод в лева или

• парична сума в лева, платена в касата на „Топлофикация София” ЕАД, ул. „Ястребец” № 23 Б, ет.1, ст. 105.

Документацията се получава в сградата на „Топлофикация София” ЕАД, ул. „Ястребец” № 23Б, ет. 3, ст. 318 всеки работен ден от 08:00 до 12:00 ч. и от 13:00 до 16:00 ч. до ………… 2015 г., срещу представен документ за платената цена.

 

IV. Краен срок и място за приемане на предложенията:

 

Срокът за подаване на документи е до 17:00 ч. на …………….. 2015 г. в деловодството на „Топлофикация София” ЕАД, ул. „Ястребец” № 23 Б, Информационен блок, гише № 1и/или 2.

 

V. Размер на депозита за участие в конкурса:

 

Депозита за участие в конкурса е в размер на 25 лв. (двадесет и пет лева) с ДДС.

Депозита за участие в конкурса трябва да бъде представен по желание на кандидата в една от следните форми:

• под формата на парична сума, платима в касата на Централното управление на „Топлофикация София” ЕАД – ул. „Ястребец” № 23Б, ет. 1, ст. 105;

• под формата на парична сума, платима по сметка на „Топлофикация София” ЕАД, Банка: „Общинска банка” АД: IBAN: BG48SOMB 9130 1011 2533 02, BIC: SOMBBGSF

 

 

VI. Разглеждане и оценяване на предложенията:

 

Разглеждане и оценяване на предложенията, направени от кандидатите ще се извърши на …………. 2015 г. в ……… ч. в Централното управление на „Топлофикация София” ЕАД – ул. „Ястребец” № 23 Б, ет. 4, ст. 412.

 

Лице за контакт инж. Васко Павлов – Главен инженер ТИ, ТР „София Изток”, тел. за връзка: 02/ 973 27 03

 

Пълният текст на конкурсната документация е публикуван на електронната страница на Дружеството www.toplo.bg .

 

 

                                                                              Изпълнителен директор

                                                                                    Георги Беловски

 

 

 

 

 

 

Съгласували:

 

Зам. Изпълнителен директор „ЕИД”: ...........................

                                                                       /Иво Михайлов/

 

Директор Дирекция „ИРД”: ………………….

                                               /Петър Тодоров/

 

Директор Дирекция „ИП”: …………………...

                                             /Теодора Петкова/

 

Главен инженер ТИ, ТР „София Изток””: …………….…..

                                 /Васко Павлов/

 

Ръководител отдел „ОП”:  …………….………

   /Кремена Кьосева/

 

 

Ръководител отдел „МТС”: …………….…..

    /Пламен Димов/

 

Изготвил:

 

юрисконсулт: .....................................

                          /Маргарита Дончевска/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЯ

 

 

У К А З А Н И Я

 

ЗА УЧАСТИЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС

ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ТЕРЕН, ЖЕЛЕЗОПЪТЕН УЧАСТЪК, С ПЛОЩ 0,908 КМ., ЧАСТ ОТ ИНДУСТРИАЛНИЯ Ж.П. КЛОН НА ГАРА „ИСКЪР”, ДО СТРЕЛКА 105, ГР. СОФИЯ, УЛ. „ДИМИТЪР ПЕШЕВ” № 6, ПРЕДСТАВЛЯВАЩ ЧАСТ ОТ КАПИТАЛА НА „ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ” ЕАД

 

 

 

„Топлофикация София” ЕАД – гр. София, ул. „Ястребец” № 23 Б на основание Наредба на Столичен общински съвет за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване на правата на собственост на общината в търговските дружества и Решение на Изпълнителния директор на „Топлофикация София” ЕАД № …………. 2015г., обявява конкурс за отдаване под наем на активи, представляващи част от капитала (имуществото) на Дружеството.

 

 

І. Обект на конкурса – отдаване под наем на следният терен:

 

1. Железопътен участък, с площ 0,908 км., част от индустриалния ж.п. клон на гара „Искър”, до стрелка 105, гр. София, ул. „Димитър Пешев” № 6, представляващ част от капитала на „Топлофикация София” ЕАД.

1.1. Местонахождение: гр. София, ул. „Димитър Пешев” № 6

1.2. Площ: общо 0,908 /деветстотин и осем/ км., за превоз на товари.

 

II. Начална месечна наемна цена общо 250,00 лв. (двеста и петдесет лева) без ДДС.

2.1. Срок за отдаване под наем – 3 (три) години.

 

III. Ред за закупуване на конкурсната документация:

 

Цената на конкурсната документация е в размер 20 лв. (двадесет лева) без ДДС или 24 (двадесет и четири) лв. с ДДС и може да бъде заплатена, както следва:

• по банков път по сметката на „Топлофикация София” ЕАД – Банка: „Общинска банка” АД: IBAN: BG48SOMB 9130 1011 2533 02, BIC: SOMBBGSF за превод в лева или

• парична сума в лева, платена в касата на „Топлофикация София” ЕАД, ул. „Ястребец” № 23 Б, ет.1, ст. 105.

Документацията се получава в сградата на „Топлофикация София” ЕАД, ул. „Ястребец” № 23Б, ет. 3, ст. 318 всеки работен ден от 08:00 до 12:00 ч. и от 13:00 до 16:00 ч. до ………… 2015 г., срещу представен документ за платената цена.

 

IV. Краен срок и място за приемане на предложенията:

 

Срокът за подаване на документи е до 17:00 ч. на …………….. 2015 г. в деловодството на „Топлофикация София” ЕАД, ул. „Ястребец” № 23 Б, Информационен блок, гише № 1и/или 2.

 

V. Размер на депозита за участие в конкурса:

 

Депозита за участие в конкурса е в размер на 25 лв. (двадесет и пет лева) с ДДС.

Депозита за участие в конкурса трябва да бъде представен по желание на кандидата в една от следните форми:

• под формата на парична сума, платима в касата на Централното управление на „Топлофикация София” ЕАД – ул. „Ястребец” № 23Б, ет. 1, ст. 105;

• под формата на парична сума, платима по сметка на „Топлофикация София” ЕАД, Банка: „Общинска банка” АД: IBAN: BG48SOMB 9130 1011 2533 02, BIC: SOMBBGSF.

 

VI. Разглеждане и оценяване на предложенията:

 

Разглеждане и оценяване на предложенията, направени от кандидатите ще се извърши на ………..2015 г. в ………. ч. в Централното управление на „Топлофикация София” ЕАД – ул. „Ястребец” № 23 Б, ет. 4, ст. 412.

 

Лице за контакт инж. Васко Павлов – Главен инженер ТИ, ТР „София Изток”, тел. за връзка: 02/ 973 27 03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОБЕКТА:

 

Железопътен участък, с площ 0,908 км., част от индустриалния ж.п. клон на гара „Искър”, до стрелка 105, гр. София, ул. „Димитър Пешев” № 6, представляващ част от капитала на „Топлофикация София” ЕАД

 

Обектът включва:

1) Участък от ж.п. клон за превоз на товари с дължина: общо 0,908 /деветстотин и осем/ км., раположен от автоматичната стрелка след ж.п. гара Искър, гр. София, до стрелка 105.

-          Поддържане на обекта:         - много добро;

-           Режим на достъп за външни лица   - неограничен;

-           Транспортна достъпност:     - добра;

-           Охранителен режим - не;

-           Достъп до обекта      - да;

-           Инженерната инфраструктура:

-           Електрификация       - не;

-           Улична мрежа с трайни пътни настилки   - не.

 

 

 

 

 

 

 

Изготвил:

инж. Васко Павлов

Главен инженер ТИ, ТР „София Изток”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УКАЗАНИЯ КЪМ КАНДИДАТА:

 

1. В процедурата за отдаване под наем на недвижим имот – актив на предприятие, общинска собственост, може да участва всеки кандидат, който отговаря на предварително обявените условия.

2. Не може да участва в процедурата за отдаване под наем на недвижим имот – актив на предприятие, общинска собственост кандидат, който е:

2.1. осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за:

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;

б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;

д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;

2.2. обявен в несъстоятелност;

2.3. в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове;

2.4. е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай, че кандидатът е чуждестранно лице – се намира в подобна процедура, съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или кандидатът е преустановил дейността си;

2.5. е лишен от правото да упражнява определена професия или дейност, съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението;

2.6. има парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата, в която кандидатът е установен;

2.7. се намира в служебно или трудово правоотношение с наемодателя.

Изискванията по т. 2.1., 2.5., 2.6. и 2.7 се отнасят и за управителите или за членовете на управителните органи на кандидатите, а в случай, че членове са юридически лица – за техните представители в съответния управителен орган.

3. Не може да участва в процедурата чуждестранно физическо или юридическо лице, за което в държавата, в която е установено, е налице някое от обстоятелствата по т. 2.

4. Комисията може по всяко време да проверява заявените от кандидатите данни, както и да изисква писмено представяне в определен срок на допълнителни доказателства за обстоятелства, посочени в офертата.

5. Кандидатите са длъжни в процеса на провеждане на конкурса незабавно писмено да уведомяват комисията за промени в обстоятелствата, заявени и посочени в офертата.

 

До участие в конкурса се допускат само физически и юридически лица, които до 17:00 часа на ……….. 2015 г. включително, представят в сградата на Централно управление на „Топлофикация София” ЕАД – ул. „Ястребец” № 23 Б, Деловодство, следните документи:

 

I. Плик 1 „Документи”, който да съдържа:

 

1. Оферта по образец до Изпълнителния директор на „Топлофикация София” ЕАД за участие в конкурса – Приложение № 1;

2. ЕИК, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър - когато кандидатът е юридическо лице или едноличен търговец, а когато е физическо лице – нотариално заверено копие от документа за самоличност. Чуждестранните лица представят документ за регистрация съобразно националното си законодателство;

3. Заверено копие на документ за закупена конкурсна документация в размер на 24 лв. (двадесет и четири лева) с ДДС, подписано и подпечатано от кандидата;

4. Оригинал или заверено копие на документ за внесен депозит за участие в конкурса в размер на 25 лв. (двадесет и пет лева) с ДДС, подписано и подпечатано от кандидата;

5. Нотариално заверено пълномощно за лицето, подписало офертата за участие и заверило документите, когато същото е различно от посоченото за представляващ търговеца в удостоверението за актуално състояние на търговеца;

6. Декларация за липса на задължения към „Топлофикация София” ЕАД (Приложение № 2);

7. Административни сведения за кандидата (Приложение № 3);

8. Декларация за отсъствие на обстоятелства по т. 2.1. – 2.7. от Указания към кандидата в настоящата документация (Приложение № 4);

9. Декларация, че кандидатът е запознат с условията на договора и ги приема (Приложение № 5);

10. Проект на договор, подписан и подпечатан от кандидата.

 

Представените документи не се връщат.

 

Представените фирмени и счетоводни документи следва да бъдат в оригинал или заверено копие. Когато е представено копие от документите, същото следва да бъде с надпис „Вярно с оригинала”, подписано и подпечатано от представляващия кандидата.

 

Кандидатите в конкурса трябва да представят в офертата за участие в конкурса своите предложения със следните показатели:

 

II. Плик № 2 „Предлагана цена”, който да съдържа:

 

1. Наемна цена - Наемната цена се посочва за обекта за 1 (един) месец , като същата не може да бъде по-ниска от обявената начална конкурсна цена. Върху обявената наемна цена се начислява 20 % ДДС.

2. Възможност за обезпечаване на договора с гаранционна вноска – Предложената гаранционна вноска не може да бъде по-малка от едномесечната наемна цена, оферирана от кандидата с начислени 20% ДДС.

 

Всички изискуеми документи в плик № 1 „Документи” и Плик № 2 „Предлагана цена” се поставят в запечатан, непрозрачен плик с надпис „ЗА КОНКУРСА ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ТЕРЕН - …………………..” (описва се за какво се кандидатства), след което се подава с входящ номер до 17:00 ч. на ................ 2015 г. в деловодството на „Топлофикация София” ЕАД, ул. „Ястребец” № 23 Б.

Върху плика трябва да бъде изписано името на кандидата, телефон, факс и адрес за кореспонденция, за да може офертата да бъде върната неразпечатана, в случай че е подадена след указния срок.

Всички надписи върху пликовете, освен указаните по-горе, ще ги направят невалидни и офертите няма да бъдат разгледани от комисията.

Нарушаването или неотговарянето на някое от конкурсните условия е основание за декласиране на кандидата в конкурса.

Не се допуска до конкурса кандидат, който е неизправен по правоотношение с „Топлофикация София” ЕАД.

 

Представените документи не се връщат.

 

 

 

 

 

ОТВАРЯНЕ, ОЦЕНЯВАНЕ И КЛАСИРАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА:

 

1. Отваряне на предложенията:

 

1.1. Постъпилите и регистрирани предложения се разглеждат и оценяват от комисия, назначена от Изпълнителния директор на „Топлофикация София” ЕАД.

1.2. Комисията отваря пликовете по реда на тяхното постъпване на ………. 2015 г. от ………. часа в Централното управление на „Топлофикация София” ЕАД – ул. „Ястребец” № 23 Б, ет. 4, ст. 412.

1.3. Комисията отстранява от участие в конкурса кандидат с липсващи, нередовни или непопълнени документи, посочени в т.1-т.10 от Указания към кандидата.

 

2. Оценяване на предложенията:

 

2.1. Комисията разглежда предложенията и взема решение на закрито заседание.

 

2.2. Критерии за оценяване на предложенията – най-висока цена за предложен наем.

На първо място ще бъде класиран кандидатът, предложил най-висока наемна цена. Класирането се извършва по възходящ ред. Комисията съставя протокол от проведения конкурс и определя участника спечелил конкурса, който се подписва от всички членове и се предава за одобрение на Изпълнителния директор на „Топлофикация София” ЕАД.

 

Изпълнителният директор на „Топлофикация София” ЕАД издава заповед за утвърждаване на класирането и определя кандидата, класиран на първо място.

По своя преценка Изпълнителният директор на „Топлофикация София” ЕАД може да изиска от участниците да представят допълненияи/или изменения на предложенията съобразно целите на конкурса, както и да проведе преговори с кандидатите, класирани до трето място. Класацията и изборът в този случай се извършват въз основа на допълнените и/или изменените предложения.

 

Изпълнителният директор на „Топлофикация София” ЕАД издава заповед с резултатите от конкурса, която се връчва по реда на чл.17, ал.7 от Наредба за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване на правата на собственост на общината в търговските дружества.

При отказ на класирания на първо място кандидат да сключи договор, Изпълнителният директор на „Топлофикация София” ЕАД, може да сключи договор с класирания на второ място кандидат или да прекрати конкурса.

 

В 3 (три)-дневен срок от издаване на заповедта за избор на Наемател, спечелилият конкурса кандидат се задължава да внесе гаранционна вноска за обезпечаване на договора.

Гаранционната вноска е сумата, предложена от спечелилия кандидат цена с начислени 20 % ДДС. Внася се по сметка на „Топлофикация София” ЕАД, Банка: „Общинска банка” АД: IBAN: BG48SOMB 9130 1011 2533 02, BIC: SOMBBGSF и служи за обезпечаване на изпълнението на договора. Гаранционната вноска не се олихвява.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1

 

 

 

                                                                                  До

                                                                                  Изпълнителния директор

                                                                                  На „Топлофикация София” ЕАД

                                                                                  гр. София

 

 

 

 

О Ф Е Р Т А

ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС

 

ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ТЕРЕН, ЖЕЛЕЗОПЪТЕН УЧАСТЪК, С ПЛОЩ 0,908 КМ., ЧАСТ ОТ ИНДУСТРИАЛНИЯ Ж.П. КЛОН НА ГАРА „ИСКЪР”, ДО СТРЕЛКА 105, ГР. СОФИЯ, УЛ. „ДИМИТЪР ПЕШЕВ” № 6, ПРЕДСТАВЛЯВАЩ ЧАСТ ОТ КАПИТАЛА НА „ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ” ЕАД

 

 

           

 

 

От ...............................................................................................................................................

/наименование на кандидата/

 

ЕИК .............................................

 

Седалище и адрес на управление на фирмата: .................................................................

......................................................................................................................................................

адрес за кореспонденция ........................................................................................................

 

телефон ..............................., факс .................................

 

представлявано от ..................................................................................................................

/трите имена на лицето, което представлява кандидата/

 

в качеството на (длъжност) ..................................................................................................

 

Господин Изпълнителен директор,

 

След като закупих конкурсната документация и се запознах с условията на конкурса за отдаване под наем на железопътен участък, с площ 0,908 км., част от индустриалния ж.п. клон на гара „Искър”, до стрелка 105, гр. София, ул. „Димитър Пешев” № 6, представляващ част от капитала на „Топлофикация София” ЕАД, заявявам, че кандидата, който представлявам, желае да участва в обявения конкурс за отдаване под наем, като правя следните предложения с настоящата:

 

 

 

 

 

 

О Ф Е Р Т А

 

I. Плик 1 „Документи”, който да съдържа:

 

1. Възможност на кандидата за изпълнение на предложението.

…………………………………………………………………………………………………

 

Прилагам следните документи:

 

1. ЕИК съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър - когато кандидатът е юридическо лице или едноличен търговец, а когато е физическо лице – нотариално заверено копие от документа за самоличност. Чуждестранните лица представят документ за регистрация съобразно националното си законодателство;

2. Заверено копие на документ за закупена конкурсна документация в размер на 24 лв. (двадесет и четири лева) с ДДС, подписано и подпечатано от кандидата;

3. Оригинал на документ за внесен депозит за участие - 25 лв. (двадесет и пет лева) с ДДС.

4. Нотариално заверено пълномощно за лицето, подписало заявлението за участие и заверило документите, когато същото е различно от посоченото за представляващ кандидата в удостоверението за актуално състояние на същия;

5. Декларация за липса на задължения към „Топлофикация София” ЕАД (Приложение № 2);

6. Административни сведения за кандидата (Приложение № 3);

7. Декларация за отсъствие на обстоятелства – задължения към общината (образец Приложение № 4);

8. Декларация, че кандидатът е запознат с проекта на договор и приема условията по него (образец Приложение № 5);

9. Проект на договор – подписан и подпечатан.

 

II. Плик № 2 „Предлагана цена”, който да съдържа:

 

1. Наемна цена: Наемната цена се посочва за обекта за 1 (един) месец , като същата не може да бъде по-ниска от обявената начална конкурсна цена. Върху обявената наемна цена се начислява 20 % ДДС.

………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………..

           

2. Възможност за обезпечаване на договора с гаранционна вноска.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Предложената гаранционна вноска не може да бъде по-малка от едномесечната наемна цена оферирана от кандидата с начислени 20 % ДДС.

 

 

 

 

гр. София, ......................                                                                .........................................

                       /дата/                                                                                /подпис, печат/

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2

 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я

за липса на задължения към „Топлофикация София” ЕАД

 

Наименование на Участника:

Посочете точното наименование на дружеството, според съдебната регистрация

Седалище по регистрация:

Посочете държавата и адрес на седалището на участника

Точен адрес за кореспонденция

Посочете улица, град, пощенски код, държава

Представляван от

Посочете име, фамилия и длъжност /по регистрация/

Телефонен номер

Посочете код на населеното място и телефонен номер

Факс номер

Посочете код на населеното място и номер на факс

Електронен адрес

 

Интернет адрес

 

Правен статус

Посочете търговското дружество или обединения или друга правна форма, дата на учредяване или номера и датата на вписване и къде

Данъчен номер и държава на данъчна регистрация

Посочете данъчен номер и наименованието на държавата, например: България.........

ЕИК

 

Банкови реквизити

Банка:

IBAN:

BIC:

ДДС IBAN:

 

Обект на процедурата/поръчката

Посочете наименование на конкурса (трябва да съвпада с наименованието, дадено от Възложителя)

Дата на изготвяне на

Посочете дата: дата, месец, година; Напр. 10 юни 2015г.

 

 

       Господин Изпълнителен директор,

 

      След като закупих конкурсна документация и се запознах с условията на обявения конкурс за отдаване под наем на железопътен участък, с площ 0,908 км., част от индустриалния ж.п. клон на гара „Искър”, до стрелка 105, гр. София, ул. „Димитър Пешев” № 6, представляващ част от капитала на „Топлофикация София” ЕАД,

 

ДЕКЛАРИРАМ,

 

че представляваният от мен кандидат/юридическо лице, както и аз, в качеството ми на физическо лице, НЯМАМ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПОД КАКВАТО И ДА БИЛО ФОРМА КЪМ „ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ” ЕАД.

 

 

 

гр. София, ......................                                                      Име .........................................

            &