Отдаване под наем на имоти, представляващи част от капитала на „Топлофикация София” ЕАД

2015-06-04

Решение за конкурса за 7 каси - ТУК

ДОКУМЕНТАЦИЯ

 

ЗА УЧАСТИЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС

ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ИМОТИ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩИ ЧАСТ ОТ КАПИТАЛА НА „ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ” ЕАД

 

 

(Тази документация е изготвена на основание Наредба на Столичен общински съвет за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване на правата на собственост на общината в търговските дружества, за отдаване под наем на активи, представляващи част от капитала /имуществото/ на Дружеството и е одобрена с Решение № ........./…… 2015 г. на Изпълнителния директор на „Топлофикация София” ЕАД – г-н Георги Беловски)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

гр.София, май 2015 г.

 

                                                                    

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е

 

 

 

1.         Решение;

2.         Указания за участие и провеждане на конкурса;

3.         Приложения:

3.1.      Приложение № 1 – Оферта за участие в конкурс;

3.2.      Приложение № 2 – Декларация за липса на задължения към „Топлофикация София” ЕАД;

3.3.      Приложение № 3 – Административни сведения за кандидата;

3.4.      Приложение № 4 – Декларация за извършен оглед на обекта;

3.5.      Приложение № 5 - Декларация за отсъствие на обстоятелства по т. 2.1. – 2.7. от Указания към кандидата в настоящата документация;

3.5.      Приложение № 6 – Декларация за запознаване с условията на договора;

3.6.      Проект на договор;

3.7.      Приложение № 1 към договора – Приемо-предавателен протокол;

3.8.      Приложение № 1А към договора – Приемо-предавателен протокол.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

 

№ ...........

 

София, ................. 2015г.

 

 

„Топлофикация София” ЕАД, гр. София, ул. „Ястребец” № 23Б, на основание Наредба на Столичен общински съвет за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване на правата на собственост на общината в търговските дружества, обявява конкурс за отдаване под наем на имоти, представляващи част от капитала /имуществото/ на Дружеството

 

 

І. Обект на конкурса: 

 

Лот А) отдаване под наем на следните имоти:

 

1. Обект 1 - Помещение с предназначение каса за заплащане на сметки:

1.1. Местонахождение: гр. София, ж.к. „Овча купел 1” (срещу бл. 40);

1.2. Състояние: оборудено в съответствие с предназначението; 3 (три) работни места;

1.3. Площ: помещение – търговска зала, с обща площ 78 кв.м.

 

2. Обект 2 - Помещение с предназначение каса за заплащане на сметки:

2.1. Местонахождение: гр. София, ул. „Хемус” № 52А;

2.2. Състояние: оборудено в съответствие с предназначението; 5 (пет) работни места;

2.3. Площ: помещение – търговска зала, с обща площ 134 кв.м.

 

3. Обект 3 - Помещение с предназначение каса за заплащане на сметки:

3.1. Местонахождение: гр. София, ж.к. „Разсадника”, до бл.26;

3.2. Състояние: оборудено в съответствие с предназначението; 3 (три) работни места;

3.3. Площ: помещение – търговска зала, с обща площ 77 кв.м.

 

4. Обект 4 - Помещение с предназначение каса за заплащане на сметки:

4.1. Местонахождение: гр. София, ВОЦ „Разсадника”;

4.2. Състояние: оборудено в съответствие с предназначението; 3 (три) работни места;

4.3. Площ: помещение – търговска зала, с обща площ 77 кв.м.

 

5. Обект 5 - Помещение с предназначение каса за заплащане на сметки:

5.1. Местонахождение: гр. София, ж.к. „Дианабад” бл. 26;

5.2. Състояние: оборудено в съответствие с предназначението; 3 (три) работни места;

5.3. Площ: помещение – търговска зала, с обща площ 67 кв.м.

 

6. Обект 6 - Помещение с предназначение каса за заплащане на сметки:

6.1. Местонахождение: гр. София, ул. „Траен мир”, № 1;

6.2. Състояние: оборудено в съответствие с предназначението; 5 (пет) работни места;

6.3. Площ: помещение – търговска зала, с обща площ 120 кв.м.

 

7. Обект 7 - Помещение с предназначение каса за заплащане на сметки:

7.1. Местонахождение: гр. София, ж.к. „Борово”, ул. „Д. Тошев”, бл. 223а, маг. № 4;

7.2. Състояние: оборудено в съответствие с предназначението; 3 (три) работни места;

7.3. Площ: помещение – търговска зала, с обща площ 64 кв.м.

 

Лот Б) отдаване под наем на обособени части – 1 (едно) работно място от експлоатационни обекти, с предназначение обслужване на клиенти в следните имоти:

 

1. Обект 1 - бул. „Скобелев” № 11 – 1 (едно) работно място

2. Обект 2 - ул. „Владимир Зографов” № 90 – 1 (едно) работно място

3. Обект 3 - ж.к. „Младост” бл. 310 – 1 (едно) работно място

4. Обект 4 - бул. „Дондуков” № 56 – 1 (едно) работно място

5. Обект 5 - бул. „Цариградско шосе” № 28Б – 1 (едно) работно място

6. Обект 6 - ул. „История славянобългарска” (бивша 202) № 6 – 1 (едно) работно място

7. Обект 7 - ж.к. „Люлин”, трафопост до бл. 102 – 1 (едно) работно място

 

II. Начална месечна наемна цена:

 

Лот А) помещения с предназначение каса за заплащане на сметки при начална наемна цена за всяко от тях:

 

За обект 1 - ж.к. „Овча купел 1” (срещу бл. 40)

1. Общо 810 лв. (осемстотин и десет лева) без ДДС;

2. Консумативните разходи – вода, електрическа и топлинна енергия, телефон, както и дължимите такси към Общината и разходите за сервизното поддържане на площта и оборудването се заплащат извън наемната цена и са за сметка на наемателя.

3. Срок за отдаване под наем – 3 (три) години.

 

За обект 2 - ул. „Хемус” № 52А

1. Общо 910 лв. (деветстотин и десет лева) без ДДС;

2. Консумативните разходи – вода, електрическа и топлинна енергия, телефон, както и дължимите такси към Общината и разходите за сервизното поддържане на площта и оборудването се заплащат извън наемната цена и са за сметка на наемателя.

3. Срок за отдаване под наем – 3 (три) години.

 

За обект 3 – ж.к. „Разсадника”, до бл.26

1. Общо 780 лв. (седемстотин и осемдесет лева) без ДДС;

2. Консумативните разходи – вода, електрическа и топлинна енергия, телефон, както и дължимите такси към Общината и разходите за сервизното поддържане на площта и оборудването се заплащат извън наемната цена и са за сметка на наемателя.

3. Срок за отдаване под наем – 3 (три) години.

 

За обект 4 – ВОЦ „Разсадника”

1. Общо 810 лв. (осемстотин и десет лева) без ДДС;

2. Консумативните разходи – вода, електрическа и топлинна енергия, телефон, както и дължимите такси към Общината и разходите за сервизното поддържане на площта и оборудването се заплащат извън наемната цена и са за сметка на наемателя.

3. Срок за отдаване под наем – 3 (три) години.

 

За обект 5 – ж.к. „Дианабад”, бл. 26

1. Общо 670 лв. (шестстотин и седемдесет лева) без ДДС;

2. Консумативните разходи – вода, електрическа и топлинна енергия, телефон, както и дължимите такси към Общината и разходите за сервизното поддържане на площта и оборудването се заплащат извън наемната цена и са за сметка на наемателя.

3. Срок за отдаване под наем – 3 (три) години.

 

За обект 6 - ул. „Траен мир” № 1

1. Общо 910 лв. (деветстотин и десет лева) без ДДС;

2. Консумативните разходи – вода, електрическа и топлинна енергия, телефон, както и дължимите такси към Общината и разходите за сервизното поддържане на площта и оборудването се заплащат извън наемната цена и са за сметка на наемателя.

3. Срок за отдаване под наем – 3 (три) години, считано от 20.08.2015г.

 

За обект 7 – ж.к. „Борово”, ул. „Д. Тошев”, бл. 223а, маг. № 4

1. Общо 770 лв. (седемстотин и седемдесет лева) без ДДС;

2. Консумативните разходи – вода, електрическа енергия, телефон, както и дължимите такси към Общината и разходите за сервизното поддържане на площта и оборудването се заплащат извън наемната цена и са за сметка на наемателя.

3. Срок за отдаване под наем – 3 (три) години.

 

Лот Б) обособено работно място в експлоатационни обекти, с предназначение обслужване на клиенти при начална наемна цена за всяко от тях:

 

1. Обект 1 - бул. „Скобелев” № 11

1.1. Общо 100 лв. (сто лева) без ДДС, в т.ч. разходи за консумативи;

1.2. Срок за отдаване под наем – 3 (три) години.

 

2. Обект 2 - ул. „Владимир Зографов” № 90

2.1. Общо 100 лв. (сто лева) без ДДС, в т.ч. разходи за консумативи;

2.2. Срок за отдаване под наем – 3 (три) години.

 

3. Обект 3 - ж.к. „Младост” бл. 310

3.1. Общо 100 лв. (сто лева) без ДДС, в т.ч. разходи за консумативи;

3.2. Срок за отдаване под наем – 3 (три) години.

 

4. Обект 4 - бул. „Дондуков” № 56

4.1. Общо 100 лв. (сто лева) без ДДС, в т.ч. разходи за консумативи;

4.2. Срок за отдаване под наем – 3 (три) години.

 

5. Обект 5 - бул. „Цариградско шосе” № 28Б

5.1. Общо 100 лв. (сто лева) без ДДС, в т.ч. разходи за консумативи;

5.2. Срок за отдаване под наем – 3 (три) години.

 

6. Обект 6 - ул. „История славянобългарска” (бивша 202) № 6

6.1. Общо 100 лв. (сто лева) без ДДС, в т.ч. разходи за консумативи;

6.2. Срок за отдаване под наем – 3 (три) години.

 

7. Обект 7 - ж.к. „Люлин”, трафопост до бл. 102

7.1. Общо 100 лв. (сто лева) без ДДС, в т.ч. разходи за консумативи;

7.2. Срок за отдаване под наем – 3 (три) години.

 

III. Ред за закупуване на конкурсната документация:

 

Цената на конкурсната документация е в размер на 20 лв. (двадесет лева) без ДДС или 24 лв. (двадесет и четири лева) с ДДС и може да бъде заплатена, както следва:

3.1. по банков път по сметката на „Топлофикация София” ЕАД в лева в „Общинска банка” АД, IBAN: BG48SOMB 9130 1011 2533 02, BIC: SOMBGSF

 

или

3.2. парична сума в лева, платена в касата на „Топлофикация София” ЕАД, ул. „Ястребец”, № 23 Б, ет. 1, ст. 105.

 

Документацията се получава в сградата на „Топлофикация София” ЕАД, ул. „Ястребец” № 23 Б, ет. 3, ст. 318, всеки работен ден от 10:00 до 12:00 ч. и от 14:00 до 16:00 ч. до ............... 2015 г., срещу представен документ за платената цена.

 

IV. Краен срок и място за приемане на предложенията:

 

Срокът за подаване на документи е до 17:00 ч. на ............ 2015 г. в деловодството на „Топлофикация София” ЕАД, ул. „Ястребец” № 23 Б, информационен блок, гише № 1 и/или 2.

 

V. Размер на депозита за участие в конкурса:

 

Депозита за участие в конкурса за всеки отделен обект е:

 

Лот А

 • За обект 1 - ж.к. „Овча купел 1” (срещу бл. 40) – 810 лв. (осемстотин и десет лева) с ДДС;
 • За обект 2 - ул. „Хемус” № 52А – 910 лв. (деветстотин и десет лева) с ДДС;
 • За обект 3 - ж.к. „Разсадника”, до бл.26 – 780 лв. (седемстотин и осемдесет лева) с ДДС;
 • За обект 4 – ВОЦ „Разсадника” – 810 лв. (осемстотин и десет лева) с ДДС;
 • За обект 5 - ж.к. „Дианабад” бл. 26 – 670 лв. (шестстотин и седемдесет лева) с ДДС;
 • За обект 6 - ул. „Траен мир” № 1 – 910 лв. (деветстотин и десет лева) с ДДС;
 • За обект 7 - ж.к. „Борово”, ул. „Д. Тошев”, бл. 223а, маг. № 4 – 770 лв. (седемстотин и седемдесет лева) с ДДС.

Лот Б

 • За обект 1 - бул. „Скобелев” № 11 - 100 лв. (сто лева) с ДДС;
 • За обект 2 - ул. „Владимир Зографов” № 90 - 100 лв. (сто лева) с ДДС;
 • За обект 3 - ж.к. „Младост” бл. 310 - 100 лв. (сто лева) с ДДС;
 • За обект 4 - бул. „Дондуков” № 56 - 100 лв. (сто лева) с ДДС;
 • За обект 5 - бул. „Цариградско шосе” № 28Б - 100 лв. (сто лева) с ДДС;
 • За обект 6 - ул. „История славянобългарска” (бивша 202) № 6 - 100 лв. (сто лева) с ДДС;
 • За обект 7 - ж.к. „Люлин”, трафопост до бл. 102 - 100 лв. (сто лева) с ДДС;

 

Депозита за участие в конкурса трябва да бъде представен по желание на кандидата в една от следните форми:

 • под формата на парична сума, платима в касата на Централното управление на „Топлофикация София” ЕАД – ул. „Ястребец” № 23Б, ет. 1, ст. 105;
 • под формата на парична сума, платима по сметка на „Топлофикация София” ЕАД в лева в „Общинска банка” АД, IBAN: BG48SOMB 9130 1011 2533 02, BIC: SOMBGSF

 

 

VI. Време и начин за оглед на обектите:

 

Оглед на обектите може да се осъществи всеки ден от 9:00 до 11:00 ч. и от 13:00 до 15:00 ч. в срок до .......... 2015 г. след заявка на посочените телефони - 02/ 903 31 96 и 02/ 903 31 09, отдел „Касов район” – г-жа Боряна Янева и г-жа Мая Николова.

 

VII. Разглеждане и оценяване на предложенията:

 

Разглеждане и оценяване на предложенията, направени от кандидатите ще се извърши на …….......... 2015г. в ………… ч. в Централното управление на „Топлофикация София” ЕАД – ул. „Ястребец” № 23 Б, ет. 4, ст. 412.

 

Лице за контакт: Марияна Попова – Ръководител отдел „Административен”, тел.: 02 /903 30 42

Пълният текст на обявата е публикуван на електронната страница на Дружеството www.toplo.bg .

 

                                                                                        

Изпълнителен директор

                                                                                                Георги Беловски

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЯ

 

 

У К А З А Н И Я

 

ЗА УЧАСТИЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА

ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ИМОТИ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩИ ЧАСТ ОТ КАПИТАЛА НА „ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ” ЕАД

 

 

„Топлофикация София” ЕАД – гр. София, ул. „Ястребец” № 23 Б на основание Наредба на Столичен общински съвет за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване на правата на собственост на общината в търговските дружества и Решение на Изпълнителния директор на „Топлофикация София” ЕАД № ……/……2015г., обявява конкурс за отдаване под наем на имоти, представляващи част от капитала /имуществото/ на Дружеството

 

 

 

І. Обект на конкурса:

 

Лот А) отдаване под наем на следните имоти:

 

1. Обект 1 - Помещение с предназначение каса за заплащане на сметки:

1.1. Местонахождение: гр. София, ж.к. „Овча купел 1” (срещу бл. 40);

1.2. Състояние: оборудено в съответствие с предназначението; 3 (три) работни места;

1.3. Площ: помещение – търговска зала, с обща площ 78 кв.м.

 

2. Обект 2 - Помещение с предназначение каса за заплащане на сметки:

2.1. Местонахождение: гр. София, ул. „Хемус” № 52А;

2.2. Състояние: оборудено в съответствие с предназначението; 5 (пет) работни места;

2.3. Площ: помещение – търговска зала, с обща площ 134 кв.м.

 

3. Обект 3 - Помещение с предназначение каса за заплащане на сметки:

3.1. Местонахождение: гр. София, ж.к. „Разсадника”, до бл.26;

3.2. Състояние: оборудено в съответствие с предназначението; 3 (три) работни места;

3.3. Площ: помещение – търговска зала, с обща площ 77 кв.м.

 

4. Обект 4 - Помещение с предназначение каса за заплащане на сметки:

4.1. Местонахождение: гр. София, ВОЦ „Разсадника”;

4.2. Състояние: оборудено в съответствие с предназначението; 3 (три) работни места;

4.3. Площ: помещение – търговска зала, с обща площ 77 кв.м.

 

5. Обект 5 - Помещение с предназначение каса за заплащане на сметки:

5.1. Местонахождение: гр. София, ж.к. „Дианабад” бл. 26;

5.2. Състояние: оборудено в съответствие с предназначението; 3 (три) работни места;

5.3. Площ: помещение – търговска зала, с обща площ 67 кв.м.

 

6. Обект 6 - Помещение с предназначение каса за заплащане на сметки:

6.1. Местонахождение: гр. София, ул. „Траен мир”, № 1;

6.2. Състояние: оборудено в съответствие с предназначението; 5 (пет) работни места;

6.3. Площ: помещение – търговска зала, с обща площ 120 кв.м.

 

7. Обект 7 - Помещение с предназначение каса за заплащане на сметки:

7.1. Местонахождение: гр. София, ж.к. „Борово”, ул. „Д. Тошев”, бл. 223а, маг. № 4;

7.2. Състояние: оборудено в съответствие с предназначението; 3 (три) работни места;

7.3. Площ: помещение – търговска зала, с обща площ 64 кв.м.

 

Лот Б) отдаване под наем на обособени части – 1 (едно) работно място от експлоатационни обекти, с предназначение обслужване на клиенти в следните имоти:

 

1. Обект 1 - бул. „Скобелев” № 11 – 1 (едно) работно място

2. Обект 2 - ул. „Владимир Зографов” № 90 – 1 (едно) работно място

3. Обект 3 - ж.к. „Младост” бл. 310 – 1 (едно) работно място

4. Обект 4 - бул. „Дондуков” № 56 – 1 (едно) работно място

5. Обект 5 - бул. „Цариградско шосе” № 28Б – 1 (едно) работно място

6. Обект 6 - ул. „История славянобългарска” (бивша 202) № 6 – 1 (едно) работно място

7. Обект 7 - ж.к. „Люлин”, трафопост до бл. 102 – 1 (едно) работно място

 

II. Начална месечна наемна цена:

 

Лот А) помещения с предназначение каса за заплащане на сметки при начална наемна цена за всяко от тях:

 

За обект 1 - ж.к. „Овча купел 1” (срещу бл. 40)

1. Общо 810 лв. (осемстотин и десет лева) без ДДС;

2. Консумативните разходи – вода, електрическа и топлинна енергия, телефон, както и дължимите такси към Общината и разходите за сервизното поддържане на площта и оборудването се заплащат извън наемната цена и са за сметка на наемателя.

3. Срок за отдаване под наем – 3 (три) години.

 

За обект 2 - ул. „Хемус” № 52А

1. Общо 910 лв. (деветстотин и десет лева) без ДДС;

2. Консумативните разходи – вода, електрическа и топлинна енергия, телефон, както и дължимите такси към Общината и разходите за сервизното поддържане на площта и оборудването се заплащат извън наемната цена и са за сметка на наемателя.

3. Срок за отдаване под наем – 3 (три) години.

 

За обект 3 – ж.к. „Разсадника”, до бл.26

1. Общо 780 лв. (седемстотин и осемдесет лева) без ДДС;

2. Консумативните разходи – вода, електрическа и топлинна енергия, телефон, както и дължимите такси към Общината и разходите за сервизното поддържане на площта и оборудването се заплащат извън наемната цена и са за сметка на наемателя.

3. Срок за отдаване под наем – 3 (три) години.

 

За обект 4 – ВОЦ „Разсадника”

1. Общо 810 лв. (осемстотин и десет лева) без ДДС;

2. Консумативните разходи – вода, електрическа и топлинна енергия, телефон, както и дължимите такси към Общината и разходите за сервизното поддържане на площта и оборудването се заплащат извън наемната цена и са за сметка на наемателя.

3. Срок за отдаване под наем – 3 (три) години.

 

За обект 5 – ж.к. „Дианабад” бл. 26

1. Общо 670 лв. (шестстотин и седемдесет лева) без ДДС;

2. Консумативните разходи – вода, електрическа и топлинна енергия, телефон, както и дължимите такси към Общината и разходите за сервизното поддържане на площта и оборудването се заплащат извън наемната цена и са за сметка на наемателя.

3. Срок за отдаване под наем – 3 (три) години.

 

За обект 6 - ул. „Траен мир” № 1

1. Общо 910 (деветстотин и десет лева) без ДДС;

2. Консумативните разходи – вода, електрическа и топлинна енергия, телефон, както и дължимите такси към Общината и разходите за сервизното поддържане на площта и оборудването се заплащат извън наемната цена и са за сметка на наемателя.

3. Срок за отдаване под наем – 3 (три) години, считано от 20.08.2015г.

 

За обект 7 – ж.к. „Борово”, ул. „Д. Тошев”, бл. 223а, маг. № 4

1. Общо 770 лв. (седемстотин и седемдесет лева) без ДДС;

2. Консумативните разходи – вода, електрическа енергия, телефон, както и дължимите такси към Общината и разходите за сервизното поддържане на площта и оборудването се заплащат извън наемната цена и са за сметка на наемателя.

3. Срок за отдаване под наем – 3 (три) години.

 

Лот Б) обособено работно място в експлоатационни обекти, с предназначение обслужване на клиенти при начална наемна цена за всяко от тях:

 

1. Обект 1 - бул. „Скобелев” № 11

1.1. Общо 100 лв. (сто лева) без ДДС, в т.ч. разходи за консумативи;

1.2. Срок за отдаване под наем – 3 (три) години.

 

2. Обект 2 - ул. „Владимир Зографов” № 90

2.1. Общо 100 лв. (сто лева) без ДДС, в т.ч. разходи за консумативи;

2.2. Срок за отдаване под наем – 3 (три) години.

 

3. Обект 3 - ж.к. „Младост” бл. 310

3.1. Общо 100 лв. (сто лева) без ДДС, в т.ч. разходи за консумативи;

3.2. Срок за отдаване под наем – 3 (три) години.

 

4. Обект 4 - бул. „Дондуков” № 56

4.1. Общо 100 лв. (сто лева) без ДДС, в т.ч. разходи за консумативи;

4.2. Срок за отдаване под наем – 3 (три) години.

 

5. Обект 5 - бул. „Цариградско шосе” № 28Б

5.1. Общо 100 лв. (сто лева) без ДДС, в т.ч. разходи за консумативи;

5.2. Срок за отдаване под наем – 3 (три) години.

 

6. Обект 6 - ул. „История славянобългарска” (бивша 202) № 6

6.1. Общо 100 (сто) лева без ДДС, в т.ч. разходи за консумативи;

6.2. Срок за отдаване под наем – 3 (три) години.

 

7. Обект 7 - ж.к. „Люлин”, трафопост до бл. 102

7.1. Общо 100 лв. (сто лева) без ДДС, в т.ч. разходи за консумативи;

7.2. Срок за отдаване под наем – 3 (три) години.

 

 

 

III. Ред за закупуване на конкурсната документация:

 

Цената на конкурсната документация е в размер на 20 лв. (двадесет лева) без ДДС или 24 лв. (двадесет и четири лева) с ДДС и може да бъде заплатена, както следва:

3.1. по банков път по сметката на „Топлофикация София” ЕАД в лева в „Общинска банка” АД, IBAN: BG48SOMB 9130 1011 2533 02, BIC: SOMBGSF

или

3.2. парична сума в лева, платена в касата на „Топлофикация София” ЕАД, ул. „Ястребец”, № 23 Б, ет. 1, ст. 105.

 

Документацията се получава в сградата на „Топлофикация София” ЕАД, ул. „Ястребец” № 23 Б, ет. 3, ст. 318, всеки работен ден от 10:00 до 12:00 ч. и от 14:00 до 16:00 ч. до ............... 2015 г., срещу представен документ за платената цена.

 

IV. Краен срок и място за приемане на предложенията:

 

Срокът за подаване на документи е до 17:00 ч. на ............ 2015 г. в деловодството на „Топлофикация София” ЕАД, ул. „Ястребец” № 23 Б, информационен блок, гише № 1 и/или 2.

 

V. Размер на депозита за участие в конкурса:

 

Депозита за участие в конкурса за всеки отделен обект е:

 

Лот А

 • За обект 1 - ж.к. „Овча купел 1” (срещу бл. 40) – 810 лв. (осемстотин и десет лева) с ДДС;
 • За обект 2 - ул. „Хемус” № 52А – 910 лв. (деветстотин и десет лева) с ДДС;
 • За обект 3 - ж.к. „Разсадника”, до бл.26 – 780 лв. (седемстотин и осемдесет лева) с ДДС;
 • За обект 4 – ВОЦ „Разсадника” – 810 лв. (осемстотин и десет лева) с ДДС;
 • За обект 5 - ж.к. „Дианабад” бл. 26 – 670 лв. (шестстотин и седемдесет лева) с ДДС;
 • За обект 6 - ул. „Траен мир” № 1 – 910 лв. (деветстотин и десет лева) с ДДС;
 • За обект 7 - ж.к. „Борово”, ул. „Д. Тошев”, бл. 223а, маг. № 4 – 770 лв. (седемстотин и седемдесет лева) с ДДС.

Лот Б

 • За обект 1 - бул. „Скобелев” № 11 - 100 лв. (сто лева) с ДДС;
 • За обект 2 - ул. „Владимир Зографов” № 90 - 100 лв. (сто лева) с ДДС;
 • За обект 3 - ж.к. „Младост” бл. 310 - 100 лв. (сто лева) с ДДС;
 • За обект 4 - бул. „Дондуков” № 56 - 100 лв. (сто лева) с ДДС;
 • За обект 5 - бул. „Цариградско шосе” № 28Б - 100 лв. (сто лева) с ДДС;
 • За обект 6 - ул. „История славянобългарска” (бивша 202) № 6 - 100 лв. (сто лева) с ДДС;
 • За обект 7 - ж.к. „Люлин”, трафопост до бл. 102 - 100 лв. (сто лева) с ДДС.

 

Депозита за участие в конкурса трябва да бъде представен по желание на кандидата в една от следните форми:

 • под формата на парична сума, платима в касата на Централното управление на „Топлофикация София” ЕАД – ул. „Ястребец” № 23Б, ет. 1, ст. 105;
 • под формата на парична сума, платима по сметка на „Топлофикация София” ЕАД в лева в „Общинска банка” АД, IBAN: BG48SOMB 9130 1011 2533 02, BIC: SOMBGSF

 

VI. Време и начин за оглед на обектите:

 

Оглед на обектите може да се осъществи всеки ден от 9:00 до 11:00 ч. и от 13:00 до 15:00 ч. в срок до .......... 2015 г. след заявка на посочените телефони - 02/ 903 31 96 и 02/ 903 31 09, отдел „Касов район” – г-жа Боряна Янева и г-жа Мая Николова.

 

VII. Разглеждане и оценяване на предложенията:

 

Разглеждане и оценяване на предложенията, направени от кандидатите ще се извърши на …….......... 2015г. в ………… ч. в Централното управление на „Топлофикация София” ЕАД – ул. „Ястребец” № 23 Б, ет. 4, ст. 412.

 

Лице за контакт: Марияна Попова – Ръководител отдел „Административен”, тел.: 02 / 903 30 42

VIII ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОБЕКТИТЕ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лот А - ОБЕКТ 1 - ж.к. „Овча купел 1” (срещу бл. 40): Обектът представлява едноетажна монолитна стоманобетонна сграда с плосък покрив, находящ се в районна на ВОЦ „Овча купел 1”.

Обектът включва: входно антре, зала за клиенти с оформени касови работни места и сервизни помещения:

Застроена площ – 78 кв.м.

Поддържане на обекта: добро.

Поддържане на сградата: добро

Транспортна достъпност: добра

Инженерната инфраструктура:

• Водопровод - Да

• Канализация - Да

• Електрификация - Да

• Газификация - Не

• Улична мрежа с трайни пътни настилки - Да

 

Специфични във връзка с предназначението на обекта:

 

Метална входна врата

Входно антре

Метална дограма с охранителни решетки

Врати и прозорци

Бронирани стъкла на рамка

Пред касовите работни места

Метална охранителна решетка

Пред касовите работни места – над бронираните стъкла

СОТ

Изградена система; Обект на договор

 

Измервателни уреди за ел. енергия и вода.

 

Приложения:

 

1. Извлечение от Експертна оценка на обекта

2. Снимков материал

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лот А - ОБЕКТ 2 - ул. „Хемус” № 52А: Обектът представлява едноетажна сграда в източната половина на дворно място с площ 788 кв.м, находящо се в район „Слатина” на гр. София, кв. 101, пл. 7, м. „Гео Милев”, ул. „Хемус” № 52 А.

Обектът включва: входно антре, зала за клиенти с оформени касови работни места и сервизни помещения, складово помещение и таван:

Застроена площ – 72 кв.м.; складово помещение 48 кв.м и таван 14 кв.м

Поддържане на обекта: добро.

Поддържане на сградата: добро

Транспортна достъпност: добра

Инженерната инфраструктура:

• Водопровод - Да

• Канализация - Да

• Електрификация - Да

• Газификация - Не

• Улична мрежа с трайни пътни настилки - Да

 

Специфични във връзка с предназначението на обекта:

 

Конструкция

Ж.Б. плоча и гредор