Срещи за обществено обсъждане - 01.06.2015г.

2015-06-01

ОБЯВА ЗА СРЕЩИ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

На основание чл.97, ал.3, във връзка с чл.81, ал.1, т.2 от Закона за опазване на околната среда,

„Топлофикация София” ЕАД, със седалище гр. София, ул.”Ястребец”  № 23Б, ж.к.”Борово”, Район „Красно Село”  СО

УВЕДОМЯВА

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че организира срещи за обществено обсъждане на:

ДОКЛАД ЗА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА (ОВОС) С ВСИЧКИ ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ НЕГО ЗА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

„ИЗГРАЖДАНЕ НА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА КОМБИНИРАНО ПРОИЗВОДСТВО НА ЕНЕРГИЯ В СОФИЯ С ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА RDF ОТПАДЪК”

Срещите за обществени обсъждания ще се проведат както следва:

  1. Район „Искър” – 08.07.2015 г. от 11:30 часа в залата на Район „Искър”, гр. София, бул.”Кр. Пастухов” № 18, ет. 1;
  2. Район „Сердика” – 08.07.2015 г. от 16:30 часа в залата на Район „Сердика”, гр. София, бул.”Кн. М. Луиза” № 88;
  3. Столична Община – 10,.07.2015 г. от 11:30 часа в сградата на Столична Община,          гр. София, ул.”Московска” № 33, зала 5;

 

Докладът за ОВОС на инвестиционното предложение, заедно с всички приложения към него, са обществено достъпни на интернет страницата на „Топлофикация София” ЕАД – www.toplo.bg, както и в работни дни на следните места:

  • Сградата на РИОСВ, гр. София 1618, бул.”Цар Борис III” № 136;
  • Главно управление на „Топлофикация София” ЕАД, гр. София, ул.”Ястребец”  № 23Б, ж.к.”Борово”, Район „Красно Село”  СО;
  • Сградата на Столична Община, гр. София 1000, ул.”Париж” № 5, ет.2, стая 206, Дирекция „Управление на отпадъците”;
  • Сградата на Район „Сердика”, гр. София, бул.”Кн. М. Луиза” № 88, стая 415;
  • Сградата на Район „Искър”, гр. София, бул.”Кр. Пастухов” № 18, ет.1, отдел „Връзки с граждани, обществен ред и ОМБП”;

 

Докладът за ОВОС с приложенията към него е достъпен на адрес: РИОСВ, гр. София 1618, бул.”Цар Борис III” № 136 и на интернет страницата www.riew-sofia.org/

 

Писмени становища могат да се предоставят в сградите на Район „Сердика”, Район „Искър”, Столична Община, на местата, където е осигурен достъп до Доклада по ОВОС и приложенията към него, в Информационния център на „Топлофикация София” ЕАД или по време на срещите за обществено обсъждане.

За контакти по общественото обсъждане от страна на Възложителя:

Д-р инж. Васил Петров, тел.: 02 903311802 9033118; факс 02 958 12 72; моб. тел. 0898777412;

e-mail: v.petrov@toplo.bg

Документи за ДОВОС на ИП за "Изграждане  на инсталация за комбинирано производство на енергия в София с оползотворяване на RDF отпадък"-ТУК