Съобщение 15.05.2015 г.

2015-05-15

Във връзка с кампанията за отчитане на уредите за дялово разпределение и изготвянето на изравнителните сметки за периода 1 май 2014 г. – 30 април 2015 г.,. която тече в момента, „Топлофикация София” ЕАД призовава клиентите си да осигурят достъп до всички жилища, включително в апартаментите, в които отоплителните тела не се използват или са свалени. Проверката и отчетът на всички уреди и на водомерите за топла вода ще даде възможност на топлинните счетоводители да изготвят бързо и коректно изравнителните сметки и да не се налага те да бъдат преработвани поради по-късни отчети в отделни жилища. Припомняме на клиентите, че съгласно изискванията на новата Наредба за топлоснабдяването изчисляването на месечните сметките за топла вода и парно за следващия отчетен период се извършват на базата на реалната консумация на топлинна енергия, отразена в сегашните изравнителни сметки. Затова потребителите имат интерес да получат финалната си изравнителна сметка възможно най-рано.
Припомняме, че клиентите имат право на две дати за безплатен отчет на уредите от топлинните счетоводители. Посещението на едната от тези дати задължително трябва да бъде в извънработно време. Ако нямат възможност да осигурят достъп до жилището в тези дати, хората могат да се свържат с топлинния си счетоводител и да заявят дата за индивидуален отчет, която обаче се заплаща според ценоразписа на съответната фирма. Потребителите трябва да знаят, че отчитането на всеки един апартамент в сградата оказва влияние върху изравнителните сметки на останалите. Съответно, при допълнително отчитане всички в рамките на етажната собственост всички получават коригирани изравнителни сметки.
Важно е да се отбележи и че според действащата Наредба, ако сте осигурили достъп, но искате да направите рекламация, разполагате със срок от 30 дни след получаване на първата изравнителна сметка. Ако не сте осигурили достъп, можете да поискате отчитане до 3 месеца след първата изравнителна сметка. В противен случай ще ви бъде начислена максимална мощност. Изравнителните сметки имат пряка връзка с определянето на месечните сметки за топла вода и парно през следващия отоплителен сезон. Според изискванията на нормативната уредба месечните сметки за отопление се изчисляват по следната схема: Общото количество енергия за отопление и сградна инсталация, посочено в изравнителната сметка, се разделя на броя на дните с отопление през последния изравнителен период. Така се получава средното количество топлинна енергия, изразходвано от клиента за 1 ден. За да се получи месечната сметка, то се умножава съответно по броя на дните с отопление за изминалия месец в текущия период и след това по действащата към момента цена. Сметките за отопление се коригират с коефициент, отразяващ климатичните условия и съответно промяната в характера на потреблението в сградата през съответния месец в сравнение със същия месец от предходния отоплителен сезон. Коефициентът е записан в месечните съобщения на отделен ред. /Приложение: Принцип на определяне на месечната сметка според Наредбата за топлоснабдяването, приета от Министерството на икономиката и енергетиката и влязла в сила от 1 юни 2014г./
Сметките за топла вода се изчисляват като количеството енергия за подгряване на топлата вода от последния изравнителен период се раздели на 12 и се умножи по действащата цена. Така сметките за топла вода в домакинствата са предвидими за година напред. Клиентите трябва да имат предвид, че ако в отделни имоти няма монтиран индивидуален водомер за топла вода, то разликата между количествата вода, измерени от общия водомер за топла вода и сумата от показанията на индивидуалните водомери ще бъде разпределена върху сметките на тези имоти.
Данните на Изчислителния център на Топлофикация София за изминалия отоплителен сезон показват, че той е продължил 184 дни, от 26.10.2014г. до 27.04.2015г. За сравнение сезон 2013 – 2014г. е бил с продължителност 161 дни. От днес априлските сметки за парно, които са последните за този отоплителен сезон, са на разположение на столичани в Интернет страницата на дружеството – www.toplo.bg и започва да тече 30-дневният срок, в който абонатите могат да заплащат дължимите суми в касите на компанията и на партньорите, както и по банков път и чрез интернет. Клиентите, които нямат просрочени задължения и заплатят априлската си сметка до 30 май, ще получат 3% търговска отстъпка. Според предоставените сведения от Националния институт по метрология и хидрология (НИМХ) към БАН средноденонощната температура за дните с отопление през април 2015 г. е била +10 °C със застудявания в отделни дни.
Данните на изчислителния център на Топлофикация София показват, че потребената от столичани топлинна енергия през април 2015 година е била с 24% повече от консумацията през същия месец на предходната година.

Приложение 1: ПРИНЦИП НА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МЕСЕЧНАТА СМЕТКА ЗА ПАРНО според Наредбата за топлоснабдяването, приета от Министерството на икономиката и енергетиката, в сила от 1 юни 2014г.