Съобщение 16.02.2015 г.

2015-02-16

От днес сметките за парно и топла вода са на разположение на столичани на Интернет страницата на дружеството – www.toplo.bg и в касите на „Топлофикация София”. Те са изготвени съобразно новата Наредба за топлоснабдяването и изискванията на Министерството на икономиката и енергетиката. В изпълнение на новите изисквания в нормативната уредба, през настоящия отоплителен сезон Топлофикация София” вече извършва изчисленията за парно на базата на реалната консумация във всеки отделен имот за предходния отоплителен сезон, отразена в окончателната изравнителна сметка за периода 1.05.2013-30.04.2014 г. В резултат на прилагането на новия метод на изчисление се избягват пиковите сметки през месеците декември, януари и февруари въпреки студеното време.  

Според данните на изчислителния център на “Топлофикация София” консумацията на топлинна енергия от битовите клиенти в столицата през януари е нараснало с 11% спрямо декември 2014 година. Средномесечната температура е била по-ниска - през януари 2015 година тя е +0,9 градуса, докато през предходния месец е била +1,9 градуса. Според данни на изчислителния център на компанията 1600 сгради са с месечно отчитане на енергията. Над 23 000 клиенти са се възползвали от бонусната програма „Разсрочена лоялност“ и плащат на равни месечни вноски. Клиентите могат да се ориентират в месечната си сметка като използват схемата от /Приложение1: – Принцип на определяне на месечната сметка според Наредбата за топлоснабдяването, приета от Министерството на икономиката и енергетиката и влязла в сила от 1 юни 2014г./ и извършат няколко математически действия. Общото количество енергия за отопление и сградна инсталация, посочено в изравнителната сметка, се разделя на броя на дните с отопление през миналия изравнителен период /за по-голямата част от сградите в София те са 161/. Така се получава средното количество топлинна енергия, изразходвано от клиента за 1 ден. За да се получи месечната сметка, то се умножава съответно по броя на дните с отопление за изминалия месец (за декември те са 31 за почти всички клиенти на компанията) и по действащата към момента цена. В случаите, в които клиентите не са ползвали услугата за определен брой дни поради авария или друга причина, тези дни не се включват в месечната сметка.

Сметките за отопление се коригират с коефициент, отразяващ климатичните условия и съответно промяната в характера на потреблението в сградата през съответния месец. Коефициентите са различни за различните сгради и са записани в месечните съобщения на отделен ред. 

Припомняме, че в края на сезона ще бъде изготвена изравнителна сметка, която отразява точно консумацията на всеки клиент, с изключение на сградите, в които се извършва месечен отчет на уредите във всички имоти и не се прави изравнителна сметка за отчетния период. Клиентите не трябва да забравят, че средно около 30% от месечните сметки са за топла вода.

Напомняме на нашите клиенти, че ако все още нямат индивидуален водомер за топла вода, е препоръчително да си монтират, защото според новата Наредба за топлоснабдяването разликите между общия и индивидуалните водомери в сградата ще се поема от хората без измервателни уреди.

Индивидуалните сметки на клиентите вече не зависят пряко от потреблението на съседите и обявени нулеви дялове, както това беше досега. Нулева консумация на отопление може да се заяви само за апартамент, който няма да е обитаем поне 3 месеца. За целта са нужни подписите на домоуправителя и още двама съседи, както и снемане на показанията на измервателните уреди.

Напомняме на клиентите в столицата, че и през този сезон „Топлофикация София” продължава бонусната програма за лоялните си клиенти. Те автоматично получават 3% отстъпка от сметката си, ако тя бъде заплатена до последния ден на месеца, следващ консумацията и клиентите нямат просрочени задължения.

Вече работи и платформата за плащане на сметките онлайн през сайта на «Топлофикация София» – toplo.bg. Така клиентите на компанията имат възможност чрез въвеждане на абонатния номер по всяко време, от всяка точка, където има интернет връзка да заплатят дължимата сума за парно и топла вода. Системата за директно плащане онлайн е достъпна от началната страница на сайта www.toplo.bg чрез директен бутон и осигурява пълна защита на личните и свързаните с плащането данни на абонатите.

Приложение 1: ПРИНЦИП НА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МЕСЕЧНАТА СМЕТКА ЗА ПАРНО според Наредбата за топлоснабдяването, приета от Министерството на икономиката и енергетиката, в сила от 1 юни 2014г.