Съобщение 16.01.2015 г.

2015-01-16
От днес сметките за парно и топла вода са на разположение на столичани на Интернет страницата на дружеството – www.toplo.bg и в касите на „Топлофикация София”. Те са изготвени съобразно новата Наредба за топлоснабдяването и изискванията на Министерството на икономиката и енергетиката. В изпълнение на новите изисквания в нормативната уредба, „Топлофикация София” вече извършва изчисленията за парно на базата на реалната консумация във всеки отделен имот за предходния отоплителен сезон, отразена в окончателната изравнителна сметка за периода 1.05.2013-30.04.2014 г. В резултат на прилагането на новия метод на изчисление се избягват пиковите сметки за декември, въпреки студеното време. Според данните на изчислителния център на “Топлофикация София” средномесечната температура през декември 2014 година е била +1,9 градуса, докато през същия месец на 2013 е била +0,5 градуса. Съответно общото потребление на топлоенергия от битовите клиенти през декември 2014 година е с 6% по-малко в сравнение с предходната. Клиентите трябва да имат предвид, че съгласно решение на ДКЕВР действащата в момента цена на топлинната енергия е по-висока с 5,9% спрямо декември 2013 година. Клиентите могат да се ориентират в месечната си сметка като използват схемата от /Приложение1: – Принцип на определяне на месечната сметка според Наредбата за топлоснабдяването, приета от Министерството на икономиката и енергетиката и влязла в сила от 1 юни 2014г./ и извършат няколко математически действия. Общото количество енергия за отопление и сградна инсталация, посочено в изравнителната сметка, се разделя на броя на дните с отопление през миналия изравнителен период /за по-голямата част от сградите в София те са 161/. Така се получава средното количество топлинна енергия, изразходвано от клиента за 1 ден. За да се получи месечната сметка, то се умножава съответно по броя на дните с отопление за изминалия месец (за декември те са 31 за почти всички клиенти на компанията) и по действащата към момента цена. В случаите, в които клиентите не са ползвали услугата за определен брой дни поради авария или друга причина, тези дни не се включват в месечната сметка. Сметките за отопление се коригират с коефициент, отразяващ климатичните условия и съответно промяната в характера на потреблението в сградата през съответния месец. Коефициентите са различни за различните сгради и са записани в месечните съобщения на отделен ред. Припомняме, че в края на сезона ще бъде изготвена изравнителна сметка, която отразява точно консумацията на всеки клиент, с изключение на сградите, в които се извършва месечен отчет на уредите във всички имоти и не се прави изравнителна сметка за отчетния период. Клиентите не трябва да забравят, че средно около 30% от месечните сметки са за топла вода. Напомняме на нашите клиенти, че ако все още нямат индивидуален водомер за топла вода, е препоръчително да си монтират, защото според новата Наредба за топлоснабдяването разликите между общия и индивидуалните водомери в сградата ще се поема от хората без измервателни уреди. Индивидуалните сметки на клиентите вече не зависят пряко от потреблението на съседите и обявени нулеви дялове, както това беше досега. Нулева консумация на отопление може да се заяви само за апартамент, който няма да е обитаем поне 3 месеца. За целта са нужни подписите на домоуправителя и още двама съседи, както и снемане на показанията на измервателните уреди. Напомняме на клиентите в столицата, че и през този сезон „Топлофикация София” продължава бонусната програма за лоялните си клиенти. Те автоматично получават 3% отстъпка от сметката си, ако тя бъде заплатена до последния ден на месеца, следващ консумацията и клиентите нямат просрочени задължения. Вече работи и платформата за плащане на сметките онлайн през сайта на «Топлофикация София» – toplo.bg. Така клиентите на компанията имат възможност чрез въвеждане на абонатния номер по всяко време, от всяка точка, където има интернет връзка да заплатят дължимата сума за парно и топла вода. Системата за директно плащане онлайн е достъпна от началната страница на сайта www.toplo.bg чрез директен бутон и осигурява пълна защита на личните и свързаните с плащането данни на абонатите. Приложение 1: ПРИНЦИП НА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МЕСЕЧНАТА СМЕТКА ЗА ПАРНО според Наредбата за топлоснабдяването, приета от Министерството на икономиката и енергетиката, в сила от 1 юни 2014г.