Пресинформация – 02.10.09г.

2009-10-02

„Топлофикация София”ЕАД има готовност да стартира отоплителен сезон 2009 – 2010г.

        От 1 октомври 2009г. „Топлофикация София”ЕАД има готовност да стартира новия отоплителен сезон 2009 – 2010г.

        Според  изискванията на Наредбата за топлоснабдяване и Общите условия на „Топлофикация София”ЕАД, дружеството е длъжно да има готовност да предоставя на своите клиенти топлинна енергия за отопление от 1 октомври до 30 април.

        „Топлофикация София”ЕАД ще започне включването на отоплението в сградите, когато бъдат налице следните условия:

          o средноденонощната температура на външния въздух в три последователни дни е по-ниска от плюс 12 градуса;
          o дългосрочната прогноза за времето предвижда трайно застудяване.

 

      Общото  пускане на отоплението в столицата се извършва в следната последователност:

          o детски градини, училища, здравни и социални заведения;
          o жилищни сгради;
          o обществени и офис- сгради.

 

        Ако директорите на детските градини, училищата, болничните и здравните заведения желаят отоплението да бъде пуснато по-рано, следва да подадат заявление в обслужващия ги топлорайон, 

        В случай, че клиентите  в сграда – етажна собственост имат желание отоплението да им бъде пуснато преди настъпването на посочените условия, тогава е необходимо да има решение на общото събрание на етажната собственост, взето с изричното писмено съгласие на две трети от всички собственици в сградата. На основание на това решение упълномощено лице от сградата подава заявка в обслужващия топлорайон. Прилагането на тази процедура е изцяло в полза на клиентите и чрез нея се избягва възможността за предварително пускане на отоплението в съответната сграда по еднолично решение и без знанието и съгласието на етажната собственост. 

        Призоваваме нашите клиенти да приключат всички ремонти по вътрешната отоплителна и топловодна инсталация и да запълнят източените инсталации. При необходимост от манипулации в абонатната станция, те могат да потърсят съдействие от техническите екипи в съответните топлорайони.

        Отоплението няма да бъде включено в сградите, в  които вътрешната отоплителна инсталация не е запълнена, защото това означава, че,  вероятно, в някое жилище все още ремонтът не е приключил.

        Напомняме на клиентите още  сега да отворят на максимална степен вентилите на радиаторите си, за да не се налага допълнително обезвъздушаване  на отоплителните тела след пускане на отоплението.

        Съветваме нашите клиенти да вземат мерки и да ограничат максимално достъпа до абонатната станция в сградата. Така ще се упражнява строг контрол върху всички манипулации, които се извършват там, ще се предотврати до голяма степен възможността за кражби на топлинна енергия от недобросъвестни съседи и ще се опазват съоръженията, от които зависи качественото и надеждно топлоснабдяване на всички имоти и коректното отчитане на консумираната топлинна енергия.

        Клиентите могат да се обръщат за повече информация на телефони:

        ТР”София” –   931 49 49

        ТР”София  Изток” –  970 99 32

        ТР”Земляне” –   859 01 95

        ТР”Люлин” –            934 00 80

         

        „Топлофикация София”ЕАД напомня отново, че за да бъде осигурено постоянно, надеждно и качествено топлоподаване през настъпващия отоплителен сезон, дружеството трябва да заплаща коректно и в срок доставките на природен газ от „Булгаргаз”ЕАД. Това задължава и нашите клиенти коректно в срок да заплащат месечните си сметки за доставената им топлинна енергия.

        „Топлофикация София”ЕАД благодари на всички клиенти, които намериха средства и време да заплатят сметките си за консумираната досега топлинна енергия. 
      

      Пресслужба „Топлофикация София”ЕАД