Съобщение 14.11.2014г.

2014-11-14

От днес първите сметки за парно през отоплителен сезон 2014-2015 г. са на разположение на столичани на Интернет страницата на дружеството – www.toplo.bg  и в касите на „Топлофикация София”. Те са изготвени съобразно изискванията в новата Наредба за топлоснабдяването, изработена и утвърдена от Министерството на икономиката и енергетиката и в сила от 1 юни 2014 г. В изпълнение на новите изисквания в нормативната база, „Топлофикация София” извършва изчисленията за парно вече на базата на реалната консумация във всеки отделен имот за предходния отоплителен сезон, отразена в окончателната изравнителна сметка за периода 1.05.2013-30.04.2014г.
Клиентите могат да се ориентират в месечната си сметка като извършат няколко математически действия.

/Приложение1: – Принцип на определяне на месечната сметка според Наредбата за топлоснабдяването, приета от Министерството на икономиката и енергетиката и влязла в сила от 1 юни 2014г./

Общото количество енергия за отопление и сградна инсталация, посочено в изравнителната сметка, се разделя на броя на дните с отопление през миналия изравнителен период /за по-голямата част от сградите в София те са 161/. Така се получава средното количество топлинна енергия,  изразходвано от клиента за 1 ден. За да се получи месечната сметка, то се умножава съответно по броя на дните с отопление за изминалия месец и по действащата към момента цена. Клиентите трябва да имат предвид, че считано от 1 юли 2014 г. ДКЕВР определи нова, по-висока с 5,9% цена на топлинната енергия от „Топлофикация София”.

Сметките за отопление се коригират с коефициент, отразяващ климатичните условия и съответно промяната в характера на потреблението в сградата през съответния месец в сравнение със същия месец от предходния отоплителен сезон. Коефициентът за октомври 2014 г. е 1 и е записан в месечните съобщения на отделен ред. Според посочената в Наредбата формула, корекционният коефициент е отношението между отчетената топлинна енергия по топломера в абонатната станция за съответния месец и потребената енергия за същия месец на предходния отчетен период.

„Новият начин за изчисление на месечните сметки за отопление цели да се премахнат пиковите стойности на разходите на топлинна енергия през студените зимни месеци (декември, януари и февруари), докато е възможно да има известно повишение на сметките през така наречените преходни месеци – октомври, ноември и април.”, коментираха експерти от „Топлофикация София”. От компанията припомниха, че в края на сезона ще бъде изготвена изравнителна сметка, която отразява точно консумацията на всеки клиент, с изключение на сградите, в които се извършва месечен отчет на уредите във всички имоти и не се прави изравнителна сметка за отчетния период.

Индивидуалните сметки на клиентите вече не зависят пряко от потреблението на съседите и обявени нулеви дялове, както това беше досега. Нулева консумация на отопление може да се заяви само за апартамент, който няма да е обитаем поне 3 месеца. За целта са нужни подписите на домоуправителя и още двама съседи, както  и снемане на показанията на измервателните уреди.

Напомняме на клиентите в столицата, че и през този сезон „Топлофикация София” продължава бонусната програма за лоялните си клиенти. Те автоматично получават 3% отстъпка от сметката си, ако тя бъде заплатена до последния ден на месеца, следващ консумацията и клиентите нямат просрочени задължения.

За да предвидят още по-точно разходите си, клиентите на компанията могат да изберат да заплащат за парно и топла вода на фиксирани равни месечни вноски. Те се определят като количеството топлинна енергия, консумирано в съответното жилище през предишния изравнителен период – 1.05.2013г.-30.04.2014г., посочено в изравнителната сметка, се разделя на 12 равни части и се умножава по действащата в момента цена на топлинната енергия. Така клиентите получават 11 еднакви сметки плюс една изравнителна. Всеки може да заяви плащане на равни вноски във всеки един момент в клиентските центрове на компанията. Решението не зависи нито от наличието на натрупани неплатени задължения към дружеството, нито от предпочетения начин на плащане от съседите.  Според  действащата програма „Разсрочена лоялност”  всеки,  който премине към нея, получава 50% отстъпка от първата си равна месечна вноска,.а досегашните клиенти без просрочени сметки за едногодишния период, получават  50% отстъпка от последната  вноска. Така лоялните клиенти на компанията, съчетали двете бонусни възможности, получават комулативно на месечна база отстъпка в размер на близо  4,5% от всяка сметка.
Напомняме на нашите клиенти, че ако все още нямат индивидуален водомер за топла вода, е препоръчително да си монтират, защото според новата Наредба за топлоснабдяването разликите между общия и индивидуалните водомери в сградата ще се поема от хората без измервателни уреди.

Приложение 1:

ПРИНЦИП НА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МЕСЕЧНАТА СМЕТКА ЗА ПАРНО според

Наредбата за топлоснабдяването, приета от Министерството на икономиката и

енергетиката, в сила от 1 юни 2014г.