Съобщение 09.10.2014г.

2014-10-09
УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ, В изпълнение на разпоредбите на чл.128 от Наредба №3 от 21 март 2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката, на сайта на „Топлофикация София” ЕАД – www.toplo.bg, считано от 9.10.2014 г. е публикуван Проект за изменение на „Общи условия за продажба на топлинна енергия за битови нужди от “Топлофикация София” EАД на клиенти в град София”. Публичното обсъждане на проекта ще се проведе на 5.11.2014 г. от 15 30 часа в зала 306, ул. „Ястребец” №23 Б, гр. София. Очакваме да получим становищата и предложенията от всички заинтересовани страни по Проекта на Общи условия до датата на обсъждането. Адрес за приемане на предложенията по проекта: гр. София 1680, ул. „Ястребец” №23Б Телефони за приемане на предложения по проекта: 02/903 30 69 и 02/903 31 04