Съобщение 24.07.2014г.

2014-07-24

41 проверки от различни държавни институции не установиха закононарушения на ръководството на „Топлофикация София” ЕАД

Над 600 работници и служители на компанията протестираха днес срещу смяната на
изпълнителния директор Стоян Цветанов

В периода 2010-2013 г. в столичната Топлофикация са направени 41 проверки - от Сметната палата, от Столична община, от ДКЕВР, от МИЕ, вътрешни и външни одитори, НАП, Инспекция по труда, Държавната агенция за метрология и стандартартизация, Комисия за защита
на потребителите и др. Нито една от проверките не установи нарушения на законовите разпоредби.
За да защитят постигнатото от екипа и да подкрепят изпълнителния директор Стоян Цветанов днес над 600 работници и служители на компанията се събраха на протест пред
Столична община и издигнаха искане да не се правят промени в Съвета на директорите на столичната Топлофикация, за да може да продължи модернизацията на дружеството.
През последните три години в компанията са предприети редица мерки, свързани с финансовата й оздравяване, привличане на финансиране по различни програми с цел технологична модернизация, реализирането на мащабни инвестиционни проекти,
реконструкции на топлопреносната мрежа и изграждане на съвременни и адекватни политики спрямо клиентите.
За посочения период ръководството на компанията в лицето на изпълнителния директор Стоян Цветанов и членовете на борда на директорите инж. Васко Павлов и инж. Любен Параланов успя да доведе Топлофикация София до положителен финансов резултат.
Компанията разработи 21 проекта, за 6 от тях вече има отпуснати безвъзмездно средства от МФ ”Козлодуй”, 2 са извършват със собствени средства, а 5 са по Дерогация съгласно Директива 2009/29/ЕО. Те са свързани с модернизирането на централите, с изграждането на нови
когенерационни мощности, за да се отговори на европейските стандарти за производство. За първи път от 30 години насам ще заработят две нови турбини в ТЕЦ „София”, изградени със
собствени средства. За три години са сменени над 50 км тръби, при това без да се натоварва компанията със заеми, както това се правеше до сега. Приключена е подмяната на всички стари абонатни станции в жилищните сгради в София. Спря натрупването на задължения към
Булгаргаз - само за последните три години, въпреки изключително тежките финансови и договорни отношения с Булгаргаз, са платени над 1,8 млрд. лв., в т.ч. 100 млн. лв. стари
задължения, натрупани от предишни ръководства.

Само за три години клиентите на „Топлофикация София”, заплащащи сметките си за парно и топла вода в срок са се увеличили от 48% към края на 2010 г. до 69,5% към края на 2013 година. Така делът на ползвателите без задължения нараства с 21,5%, сочат данните на Изчислителния център на компанията.
Увеличаването на коректните клиенти и събираемостта на просрочените задължения беше и един от основните приоритети на ръководството на компанията - през последните три години, откакто Топлофикация София е общинска. Подобрената комуникация с клиентите, въведените бонусни кампании за лоялните абонати и прилагането на специална Методика за събиране на
задълженията, която включва индивидуален подход към всеки потребител, допуснал просрочие, са сред основните причини за увеличаване на събираемостта. С днешна дата лоялните клиенти, които нямат нито една просрочена сметка или имат до 6 неплатени фактури, са 74% от абонатите на Топлофикация София. Вследствие активната работа за повишаване на събираемостта за
последните три години в касите на компанията са постъпили над 100 млн. лв.

„Топлофикация София” ЕАД има разплащателни сметки в 8 банки, включително и в Общинска банка и не е задължила нито един свой клиент да използва услугите на определена банка. Банковата сметка на компанията в КТБ е разкрита през 2004 г. от предишни ръководства. Средствата са 80 млн. лв. и са на разплащателна сметка, тъй като мнозинството от партньорите на компанията, сред които БЕХ и Булгаргаз, са работели именно с тази банка и така са спестявани допълнителни средства от междубанкови транзакции. Освен това, тази сметка се използва основно и от големите стопански субекти, клиенти на Топлофикация. Необходимо е натрупване на финансов ресурс, за да могат да бъдат изпълнявани инвестиционните и ремонтни ангажименти на компанията, както и за покриване на част от авансовите фактури за природен газ преди началото на отоплителен сезон.
Към момента блокираните средства в КТБ не влияят на оперативната дейност на Топлофикация София. Компанията разплаща без забавяне всички дължими суми за заплати на служителите си, осигуровки, ДДС и всички дължими суми към държавния бюджет, както и текущо разплащане на природен газ, по договори и ангажименти с трети страни.