Съобщение 22.01.2014 г

2014-01-22

СГП не е установила нарушения в работата на ръководството на столичната Топлофикация

Софийска градска прокуратура е изпратила до Столична община - принципал на „Топлофикация София” ЕАД  „Постановление за отказ от образуване на досъдебно производство по чл.219 от НК, тъй като не са установени данни за нарушения или неизпълнение на служебни задължения от страна на управителните органи на Столичната Топлофикация и поради това не са нанесени вреди на дружеството. 

След извършения през 2013г. вътрешен одит в „Топлофикация София” ЕАД Софийска градска прокуратура  е била сезирана от Столична община за проверка дали са нанесени вреди на дружеството във връзка със събирането на просрочени задължения на клиенти на компанията. В молбата си до Прокуратурата принципалът на дружеството посочва, че немалка част от вземанията на компанията не са потърсени  в срок, което води до погасяването им по давност и по този начин се нанасят имуществени вреди.

В хода на извършената прокурорска проверка е изискана пълна документална информация по случая. След запознаване с изисканата и предоставена от „Топлофикация София” ЕАД   документация,  Софийска градска прокуратура излезе с постановление за отказ за образуване на досъдебно производство, защото „не са установени конкретни данни въз основа на които да може да се направи извод за извършено престъпление от ръководните органи по чл. 219 от НК или друго престъпление от общ характер”.

Проверката на прокуратурата е установила, че при управлението на дружеството във връзка със събираемостта на вземанията през последните 3 години са въведени правила, предприети са действия за по-голяма събираемост на просрочените вземания и се осъществява постоянен контрол върху работата на служителите, ангажирани с процеса. След извършения вътрешен одит на компанията за 2012г. ръководството на „Топлофикация София” ЕАД е изпълнило всички предписания на одитиращия екип.

 

Пресцентър „Топлофикация София” ЕАД