Становище на ““Топлофикация София” ЕАД по отношение Доклада на ДКВЕР

2013-12-10

“Топлофикация София“ ЕАД внесе днес в Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКВЕР) становище относно доклада и съдържащите се в него  предложения за корекции  в „Общите условия за продажба на топлинна енергия за битови нужди от “Топлофикация София” ЕАД на клиенти в град София”, направени от експертите на комисията. В становището е представена позицията на компанията по отношение на предписаните корекции, като са взети предвид икономическите, техническите и социалните последствия от тяхното утвърждаване.
Неоспорим факт е, че през последните години “Топлофикация София“ ЕАД предприема серия от мерки за подобряване обслужването на клиентите и за повече гъвкавост при предоставяната услуга.  онкретен пример за това е въвеждането на търговска отстъпка и бонус програмите за лоялни клиенти. “ова се случва за първи път в търговската практика на компанията и ще даде възможност на всички коректни клиенти да спестят до 4,5% кумулативно на месечна база от своята сметка. “ози процес следва да намери отражение и в Общите условия на договора между двете страни. Предстоящите промени в нормативната уредба в областта на топлоснабдяването също ще изискват хармонизирането и обновяването на съществуващите сега Общи условия.
Ние сме отворени да разгледаме и приемем всяка една разумна промяна, която ще гарантира прозрачността на сметките и ще доведе до удовлетвореност на клиентите ни. “ук обаче идва въпросът за сложния баланс между различни фактори, които определят дейността топлоснабдяване – технически параметри, цената на горивото и на топлинната енергия, удобството и удовлетвореността на клиентите, задължителната техническа модернизация и финансовото оздравяване на компанията, както и нейното място и значение в системата на българската енергетика и в общество.
“Топлофикация София“ ЕАД приема част от направените от ДКВЕР предложения, по отношение на осъвременяването и уточняването на дефинициите в документа, на въвеждането на разпоредби, които са в полза на всички клиенти. Пример за такава промяна е предложението, когато клиентът има две и повече дължими суми, той сам да избира коя от тях първо да покрие. Според компанията това ще улесни клиентите и ще им осигури повече свобода при планирането на техния бюджет.
Има предложения, обаче, които не могат да бъдат приети от “Топлофикация София” ЕАД поради необходимостта от отделяне на значителни финансови средства, което ще доведе до увеличаване на разходите на компанията и съответно би се отразило върху цената на топлинната енергия, а от там и върху сметките на клиентите.  омпанията не би подкрепила и онези предложения, и препоръки на експертите от ДКВЕР, които влизат в противоречие с конкретни съдебни практики, с тълкувания на отделни съдебни инстанции,  със сега съществуващата нормативна уредба или не са съобразени с правните разпоредби, заложени в други нормативни актове.
Пример в тази насока е предложението на ДКВЕР относно цената, условията и реда за заплащане на услугата дялово разпределение. Ако приемем, че клиентите няма да заплащат услугата „дялово разпределение”, това означава, че компанията трябва да се ангажира да осигури над 6 млн. лв. всяка година, за да покрие този разход. “ова ощетява дружеството, нарушава паричния поток и създава допълнителни затруднения на фирмите - доставчици на “оплофикация. В тази връзка ще напомним, че процедурите относно дяловото разпределение, цената и начина за плащане са утвърдени още през 2006 г. в сега действащата нормативна уредба и до настоящия момент няма административен орган и/или съдебна инстанция, която да е приела, че по отношение тези разпоредби съществува „правно- техническо несъвършенство в ЗЕ”.  Според нормативната уредба фирмите за дялово разпределение сключват договор при общи условия, одобрявани от ДКВЕР с топлофикационното дружество, с който те стават на практика подизпълнители на това дружество. “ози договор урежда правата и задълженията на фирмите за дялово разпределение, неустойките за неизпълнение на договора, както и цената за услугата, която топлофикационното дружество договаря в полза на клиентите на топлинна енергия в сградата етажна собственост. Нещо повече, в чл. 61 от Наредбата за топлоснабдяване изрично е предвидено, че услугата дялово разпределение се извършва възмездно от топлопреносното предприятие именно чрез фирмите за дялово разпределение.  
Друга корекция, направена от ДКВЕР, по която “оплофикация не би се съгласила е по отношение на изискването и съхраняването на личните данни на своите клиенти. Причината е, че подобно предложение не е съобразено с действащата нормативна уредба и практиката на административни органи и съдебни инстанции.  “Топлофикация София” ЕАД е вписана като администратор на лични данни съгласно Закона за защита на личните данни, освен това преди няколко месеца компанията беше сертифицирана по ISO за сигурност на информационните системи. В тази връзка не бихме се съгласили с твърдението, че “Топлофикация София” ЕАД няма право да съхранява копие от документа, въз основа на който едно или няколко лица придобиват качеството „клиент на топлинна енергия”. “ези документи са необходими, за да може да има актуална информация по отношение на лицата, които имат възможност да упражняват правата си в качеството на клиенти на дружеството, предоставени им от действащата нормативна уредба, както и Общите условия за продажба на топлинна енергия.  “Топлофикация София” ЕАД следва да разполага с тази информация, за да може да изисква от конкретно определени лица изпълнение на задълженията им като клиенти на топлинна енергия.  акто българското, така и европейското законодателство, дават право да бъдат обработвани лични данни на граждани от администраторите на такива за реализирането на законните им интереси По никакъв начин не може да се тълкува, че документът, установяващ качеството „клиент на топлинна енергия”, може да засегне личния живот на гражданите. Несъстоятелно е твърдението, че клиентът може да се индивидуализира в достатъчна степен с три имена, адрес на обслужвания имот, адрес за кореспонденция и телефон. Последните два не могат по никакъв начин да индивидуализират клиента, а не са редки случаите и на пълно съвпадение в имената на различни клиенти. Следва да се има предвид и че регистърът на Агенция по вписванията е публичен и всеки може да поиска справки.
“Топлофикация София” ЕАД има възражение и относно сроковете за плащане на сумите по фактурите за консумирана топлинна енергия. Съобразяването с направената от ДКВЕР бележка за тридесет дневен срок за плащане на задължението след датата на получаване на фактурата ще означава компанията да зависи от волята на клиента да получи този документ. Ако този текст бъде приет, как двете страни – компанията и клиента ще докажат датата на получаване на фактурата особено като се има предвид, че столичната “Топлофикация обслужва 430 000 клиенти. Освен това от това предложение на комисията е възможно да възникне значително затруднение за  “Топлофикация София” ЕАД при разплащането с контрагенти, в това число и „Булгаргаз” ЕАД, където паричния поток е в значителни размери и плащането е авансово.
По отношение на изискването на ДКВЕР за повече мониторинг върху работата на абонатните станции сме длъжни да заявим, че поддържането в техническа изправност на енергийните обекти и в частност на абонатните станции е задължение на топлопреносните предприятия и “оплофикация се отнася сериозно към това си задължение. Според сега действащата нормативна база воденето на статистика или както е записано „досие” за повреди и за параметрите на настройка на абонатната станция е в задълженията на съответните технически лица от компанията и е в съответствие с разпоредбите на Наредба № 9 за техническата експлоатация на електрически централи и мрежи. Във всяка абонатна станция се съхранява картон, в който надлежно е записан основния параметър, осигуряващ необходимото количество топлинна енергия за осигуряване на потребностите от топлина на клиентите, а именно „дебита на топлоносителя” в летен и зимен режим. Помещението на абонатната станция е достъпно, като ключът от него се съхранява от упълномощеното лице. Всеки заинтересован, съвместно с упълномощеното лице може да провери данните от топломера и да направи анализ на стойностите на основните параметри на топлоносителя и абонатната станция (дебит на топлоносителя, температура на топлоносителя в подаващия тръбопровод, температура на топлоносителя във връщащия тръбопровод, моментна мощност, пикова мощност и т.н.). Системата за управление на температурния режим на топлопреносната мрежа е сложна йерархична система организирана и реализирана на няколко нива. –егулирането на температурния режим в отделната сграда се извършва посредством монтираните в абонатната станция системи за автоматично регулиране чрез контролери, добили популярност като „регулатори” и температурни сензори. Посредством тях се подържа комфортен режим в цялата сграда. След направените модернизации в помпените станции на “Топлофикация София” ЕАД се осъществява смесено количествено - качествено регулиране на параметрите в топлопреносната мрежа, което е най-ефективно от всички възможни. Ето защо констатацията на експертите от ДКЕВР, че е нужна промяна в текстовете в Общите условия, които е предложила “оплофикация, тъй като не регламентират достатъчно ясно задължението на продавача да осигури качествено регулиране на абонатните станции, е неточно и пресилено. “ова са текстове, одобрявани от ДКВЕР през годините, които вече са доказали своята работоспособност.