Инсталация за изгаряне на модифицирано гориво RDF - 11.11.2013

2013-11-11

30% от всички клиенти на Топлофикация София ще използват топлинна енергия, произведена от горивото, получено от завода за третиране на битовите отпадъци на столицата след изграждането на нова инсталация за оползотворяване на модифицирано твърдо гориво (RDF - Refuse Derived Fuel). В летните месеци топлата вода в центъра на София ще бъде обезпечена изцяло от RDF инсталацията, а в отоплителния сезон ще се работи комбинирано с използване на природен газ. По този начин компанията ще намали консумацията на природен газ с до 11% средно на година, което пък ще позволи цените за отопление в София да останат без промяна в бъдеще.
Инсталацията се предвижда да бъде изградена на площадката на ТЕЦ „София“. Горивото, получено след сепариране и третиране на  битовите отпадъци на столицата ще бъде използвано за производство на приблизително 19,5 MW електрическа енергия и 58 MW топлинна енергия.
Строежът на инсталацията е пряко свързан с проекта за управление на отпадъците в София (ПУОС), изпълняван от Столична община. Той предвижда изграждане на завод за рециклиране и компостиране, механично биологично третиране (МБТ) и производство на модифицирано твърдо гориво (RDF), с капацитет 180 000 тона модифицирано твърдо гориво на година. Към момента Топлофикация София е приключила с дейностите по първия етап от проекта, сред които са изборът на консултант, идейният проект на съоръжението, изборът на технологията, определянето на площадката за изграждането й и подготовката на задание за изготвяне на Оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС). Подготвят се и документите за кандидатстване за финансиране на проекта по европейски програми и други източници за финансиране. Вторият етап, който предстои, е самото изграждане на инсталацията. По предварителни изчисления общата стойност на проекта ще бъде приблизително 130 млн. евро.
„Инсталацията ще позволи на Топлофикация София да задържи цените на отоплението в бъдеще, благодарение на диверсификацията на енергийните суровини и намаляването на консумацията на природен газ с между 60 и 70 млн. нормални  м3 (около 11%) на година. В момента близо 75% от цената на топлинната енергия всъщност е стойността на  синьото гориво“, каза Стоян Цветанов, изпълнителен директор на „Топлофикация София“ ЕАД.
Производствените мощности ще бъдат разположени на вече съществуваща площадка на Топлофикация София. По този начин в максимална степен се използва наличната инфраструктура на компанията и се намаляват разходите за проекта. Площадката на ТЕЦ „София“ е избрана за изграждане на RDF инсталацията от 7 варианта.
„В момента се работи върху монтирането на две нови турбини на територията на ТЕЦ „София“, като първата от тях ще бъде пусната още в края на тази година, а втората ще заработи през 2014 г. За изграждането им са вложени собствени средства на компанията в размер на близо 45 млн. лв. Само чрез инвестиции в нови съоръжения и модернизация на съществуващите можем да повишим ефективността на компанията и да намалим технологичните загуби. Така ще изпълним и изискванията на европейските директиви за високоефективно комбинирано производство на енергия в определения срок до 2014 г.”, обясни Цветанов. “Двете турбини в ТЕЦ „София” ще повишат нейната производителност с близо 5%. Новите мощности в съчетание с RDF инсталацията ще превърнат централата в най-модерния топлоизточник на Балканския полуостров“,  прогнозира той.
За реализацията на първия етап от проекта за изграждане на RDF инсталация „Топлофикация София” ЕАД е получила финансова помощ от Международен фонд „Козлодуй”, чийто администратор е ЕБВР в размер на 1,5 млн. евро. След осигуреното финансиране компанията е провела процедура за избор на консултант за оказване на техническа помощ при проектирането на инсталация за оползотворяване на RDF. От 22 кандидати за консултант по тези дейности е избрана датската компания Ramboll.
Ramboll разполага със значителен опит при проектирането на подобни съоръжения. Компанията Ramboll е участвала в планирането и установяването на над 70 подобни съоръжения  в Европа, САЩ и Азия. Като мащаб и капацитет софийската инсталация е сходна с подобни съоръжения в Северна Европа. Проектът на Топлофикация София е създаден с грижа за опазването на околната среда.. Инсталацията за оползотворяване на RDF в София ще покрива стриктно еконормите за тези съоръжения..
„С избраната технология можем да очакваме, че емисиите от централата ще са по-ниски от стандартните нива на емисиите на ЕС. Чрез заместване на остаряла генерираща мощност с нова, произвеждаща енергия по високоефективен комбиниран способ, ще се повиши енергийната ефективност на Топлофикация София и ще се намалят емисиите от парникови газове за единица произведена енергия“, каза Нилс Холм, Ramboll.

Документи: ЗАДАНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОБХВАТА И СЪДЪРЖАНИЕТО НА ДОКЛАДА ЗА ОВОС PDF формат

ЗАДАНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОБХВАТА И СЪДЪРЖАНИЕТО НА ДОКЛАДА ЗА ОВОС Doc формат