Постигане на безопасни и здравословни условия на труд

2013-10-25

„Постигане на безопасни  и  здравословни условия на труд чрез закупуване на работно облекло  и  лични предпазни средства в „Топлофикация София” ЕАД”

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирано от Европейския социален фонд на Европейския съюз
На 31 октомври 2013 година „Топлофикация София” ЕАД финализира изпълнението на проект, по който е бенифициент, получил финансиране от Европейски социален фонд (ЕСФ) 2007-2013, чрез оперативна програма (ОП) „Развитие на човешките ресурси” (РЧР). В качеството си на такъв по одобреното проектно предложение  ESF-2302-01-07032  BG051PO001-2.3.02-0397 Дружеството получи финансиране по схемата за безвъзмездна финансова помощ „Безопасен труд” с цел изпълнението на одобрения проект, насочен към постигане на определени резултати.
Наименованието на проекта е: „Постигане на безопасни  и  здравословни условия на труд чрез закупуване на работно облекло  и  лични предпазни средства в „Топлофикация София” ЕАД” с продължителност 12 месеца.. Общата стойност на проекта  е 137 801,25 лв., от които предвидената безвъзмездна финансова помощ за конкретната дейност  е 110 241лв. Проектът има за цел да допринесе за повишаване безопасността на труда в „Топлофикация София” ЕАД чрез доставката на още по-качествено работно облекло и лични предпазни средства посредством съобразяване с най-високите изисквания на стандартите по отношение качество и произход, съобразно спецификата на дейностите в „Топлофикация София” ЕАД. Специфичните цели на проекта са насочени към: създаване на условия за придобиване на нови знания и умения, свързани с безопасността на труда и здравословните условия на труд след извършване на разширен анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата заетост и разработване на стандарти за безопасни условия на труд при обновяване на работното оборудване и прилаганите технологии. Продължителността на проекта е 12 месеца.