Съобщение 18.08.2013г.

2013-08-18


Топлофикация София отваря допълнителна каса за връщане на суми от изравнение
Изравнителните сметки за парно и топла вода на 98% от столичани вече са готови
 49,03% ще доплащат, а 49,76% имат суми за възстановяване
Данните от фактурите на около 98% от клиентите на столичната Топлофикация  вече са готови и са достъпни в касите на компанията и в информационните системи за безкасово разплащане. Все още не са подадени сметките на около 2% от потребителите, които не са осигурили достъп на топлинните счетоводители за отчет на уредите на време и съответно все още не е изтекъл 30 дневният срок за рекламация на изравнителните им сметки.
Според данни от Изчислителния център на Топлофикация София 49,03% от изравнителните сметки на клиентите са за доплащане. 49,76% от клиентите имат суми за връщане. 3990  абонати няма да доплащат или да получават суми след изравнителните сметки, тъй като те са били на месечен отчет, включващ и водомерите за топла вода.
Клиентите на „Топлофикация София” вече могат да си възстановяват или да доплащат сумите от изравнителните си сметки за отоплителен сезон 2012-2013.
С оглед подобряване обслужването на потребителите, тази година клиентите от топлорайон „София Изток” вече могат да получават сумите за връщане от изравнителната си сметка не само в касата на топлорайона на бул. „Цариградско шосе” № 28 Б, но също така и на касата в ж.к. Младост – 3, бл. 310. Работното време на двете каси е от 7:00 ч. до 18:30 ч.,.
Поради отдалеченото разположение на офисите на топлорайон  „София” и през тази година клиентите могат да се възползват от възможността да си получат сумите за възстановяване  от изравнителните сметки в две централни каси на компанията - на бул. „Княз Ал. Дондуков” № 56  и на бул. „Ген. Михаил Д. Скобелев” № 11. Работното време и на двете каси е от 7:00ч. до 18:30ч. Сумите могат да се получават и в ТР „София”. - ул. „202” № 6, Отдел „Обслужване на потребители и събираемост”. Работното време на отдела е от 07:30 ч. до 12:00 часа и от 12:30 до 15:15 ч. /*Приложение – таблица с адресите на центровете и касите, в които клиентите могат да получат сумите от изравнителните сметки./
Начислената сума за доплащане или за връщане от изравнение ще бъде записана на отделен ред в месечните сметки, които абонатите ще получат през следващите дни.
Клиентите, които имат да получават суми за връщане от изравнение и нямат просрочени задължения, могат да изберат или да получат парите си в брой, или да оставят сумата за покриване на следваща сметка. Сумите се възстановяват срещу документ за самоличност само на титуляра на партидата или на лице, представило нотариално заверено пълномощно за получаване на суми. Няма краен срок за получаване на сумите. Осигурени са достатъчно касиери и информатори, за да бъде по-бързо обслужването на клиентите. Компанията има готовност при необходимост да удължи работното време на центровете за обслужване на клиентите.
Небитовите клиенти на топлинна енергия възстановяват суми на ул. „Ястребец” № 23Б, стая 110, с работно време от 9:00ч. до 12:30ч. и от 13:00ч. до 16:30 ч.
 Сумите за доплащане, заедно с месечните сметки за топла вода могат да бъдат внесени във всяка каса на компанията или по безкасов път, онлайн чрез Еpay, чрез банкомати, електронно банкиране, чрез открита разплащателна сметка в банка, както и през пос-терминалите на дружеството.
Най-сериозно ще е доплащането при клиентите, които през отоплителния сезон са заявили нулево или минимално потребление, въпреки че са запазили обичайната си консумация. Така по време на отоплителния сезон те са заплащали минимални месечни сметки и сега с изравнителната си сметка всъщност ще трябва да заплатят реално консумирана през периода топлинна енергия. Съответно техните съседи ще имат по-големи суми за възстановяване.
Около 2,9% от потребителите не са осигурили достъп за отчет на уредите и на основание Наредбата за топлоснабдяване и Методиката за дялово разпределение имат начислени сметки на максимална мощност на отоплителните тела. Тези клиенти могат да поискат от своя топлинен счетоводител допълнителна дата за отчет на уредите и преразглеждане на изравнителните сметки до началото на октомври. В резултат от допълнителния отчет сметките на останалите клиенти в цялата сграда ще претърпят корекции.

Адреси и работно време на касите и центровете за обслужване на клиенти

 

Топлорайон

Адрес

Работно място

Работно време

Земляне”

ж.к „Борово”

ул. „Ястребец” № 23Б

Информационно- обслужващ център

8:30ч. – 18:15ч.

София”


 

бул. „Княз Ал. Дондуков” № 56

Районна каса

7:00ч. – 18:30ч.

 


 

бул. „Ген. Михаил Д. Скобелев” № 11

Районна каса

7:00ч. – 18:30ч.

 

ул. „202” № 6

Информационно гише

7:30ч. – 12:00

12:30 - 15:30ч.

София изток”

бул. „Цариградско шосе” № 28Б

Информационно гише

7:00ч. – 18:30ч.

 

ж.к „Младост-3”, бл. 310

Районна каса

7:00ч. – 18:30ч.

Люлин”

ул. „Владимир Зографов” № 90

Информационно гише

8:15ч. – 12:00 ч.

12:30 ч. - 16:00ч.

 

ж.к „Люлин” до бл. 101

Районна каса

11:30 ч. –18:30ч.