Съобщение 30-07-2009г.

2009-07-30

 На  основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП съобщаваме, че на 03.08.2009 г. от 11:00 часа в Централното управление на „Топлофикация София” ЕАД на ул. „Ястребец” № 23Б, ет. 4, ст. 412, ще се състои отваряне и оповестяване на ценовите оферти на допуснатите до по-нататъшно участие участници в процедура с обект: „Изграждане на автоматизирана система за управление /АСУ/ на термохидравличния режим в ТР ”София Изток”.

     При отварянето на пликовете с предлагана цена имат право да присъстват допуснатите  до по-нататъшно участие в процедурата  участници или техни упълномощени представители, както и представители  на юридически лица с нестопанска  цел и средствата за масова информация.