Съобщение 19.07.2013г.

2013-07-19

1570 служители в „Топлофикация София” ЕАД ще получат ново работно облекло, обувки и лични предпазни средства до месец. Те се осигуряват в рамките на проект ESF 051 PO 001-2.3.02 „Постигане на безопасни и здравословни условия на труд чрез закупуване на работно облекло, лични предпазни средства и провеждане на специализирани обучения”, получил съфинансиране от Европейски социален фонд 2007-2013, чрез оперативна програма (ОП) „Развитие на човешките ресурси” (РЧР).

Процудурата за доставка на предпазно работно облекло, работни обувки и лични предпазни средства е на етап подписване на договорите. Общата стойност на проекта е 137 801.25 лв., от които 110 241 лв. или 80% са безвъзмездна финансова помощ, а продължителността му – 12 месеца. Придобивките ще подобрят сигурността и условията на труд на 69% от работещите.

 

Това е вторият  проект, насочен към подобряване на здравословните и  безопасни условия на труд, който „Топлофикация София” ЕАД защитава. Компанията вече има опит в реализирането на проекти, свързани с човешките ресурси. През 2011 г. успешно бе реализиран проект по програма “Фонд условия на труд”.

Още за проекта:

Проектът „Постигане на безопасни и здравословни условия на труд чрез закупуване на работно облекло, лични предпазни средства и провеждане на специализирани обучения”, цели създаване на условия за придобиване на нови знания и умения, свързани с безопасността и здравословните условия на труд, както и постигането на по-високо качество и квалификация на служителите, а от там и повишаване на възвращаемостта от човешкия ресурс. Реализацията на целите изисква детайлното познаване на целия трудов процес с всички негови особености. Това наложи в компанията да бъде направено задълбочено проучване, анализ и оценка на състоянието, проектиране на организацията на трудовата дейност и работната среда. Изследвани са основни и спомагателни трудови дейности, използвани технологии, суровини и материали, произвеждани продукти, сграден фонд, работно оборудване, работни места и фактори на работната среда, съоръженията с повишена опасност.  Изложени са методите и практиките по управление на персонала от гледна точка на състав и квалификационна структура, заплащане, социални придобивки и партньорство. Също така са разгледани и показателите за ефективност на трудовата дейност. Специалистите в Службата по трудова медицина на компанията са представили резултатите от своите наблюдения за здравното състояние на работещите в „Топлофикация София” ЕАД на базата на данните за временна нетрудоспособност и резултати от профилактичните прегледи през 2012 г. По този начин проекта обхваща работещите в компанията.

В резултат от извършения анализ бяха разработени стандартите за безопасни условия на труд. С изпълнението на тази задача е постигната набелязаната цел да бъдат разработени и впоследствие въведени специфични стандарти за здравословни и безопасни условия на труд по структурни и производствени групи и работни места, съответстващи на действащите Европейски стандарти и признатите добри практики. Разработените стандарти на база предоставения анализ с оценка на състоянието и проектиране организацията на трудовата дейност и работната среда в „Топлофикация София” ЕАД с целева група пряко работещия в производството персонал, извършен от екипа на Компанията, са утвърдени от Изпълнителния директор през м. юли 2013г. Това е важен етап от изпълнението на Проекта предвид създаването на условия за по-рационално използване на трудовите и материалните ресурси, повишаване на ефективността на производството и производителността на труда, набелязване на адекватни мерки за подобряване условията на труд, и намаляване на травматизма и заболеваемостта.

Информацията за целите и етапа от изпълнението на проекта беше обобщена в информационни брошури, разпространени сред работещите в столичната Топлофикация, клиентите и деловите партньори на компанията, в Столична община и Столичен общински съвет, Инспекция по труда, одитиращите органите и др. Табла за визуализация, банери и плакати са поставени  във всеки топлорайон, в топлоизточниците, Аварийна служба и административната сграда на „Топлофикация София” ЕАД.