Съобщение 09.07.2013г.

2013-07-09

Топлофикация София първа стартира провеждането на обществени поръчки
по електронен път
Топлофикация София пусна днес първата обществена поръчка по електронен път, с което започна прилагането на европейския модел при провеждането на процедури по ЗОП. Предимството на електронните обществени поръчки е възможността максимален брой фирми да подадат по електронен път документите си за участие в процедурата и след това онлайн да проследят непосредствено всички предвидени от закона стъпки в системата на обществената поръчка - отварянето на офертите и класирането. За целта е необходимо всеки участник да се регистрира в специализираната електронна платформа и да стартира участието си. Електронното обработване на документацията е гаранция, че всички участници са равнопоставени.
„Топлофикация София е първата българска компания, която практически стартира електронните обществени поръчки. Процедурата е изцяло съобразена с европейските изисквания. Стремим се да модернизираме работата на дружеството във всяко отношение и за това се насочихме към добрите практики в Европа при провеждането на такъв тип процедури. Така е възможно да спестим време и усилия на нашите партньори и да гарантираме по безспорен начин прозрачността на обществените поръчки. По този начин поставяме всички участници в ситуация на реална конкуренция, стимулираме тяхната иновативност и имаме възможност да получим много по-добри предложения. Все пак компанията обслужва близо 1,5 милиона столичани и сме задължени да им гарантираме качествено и надеждно топлоснабдяване.” заяви Стоян Цветанов, изпълнителен директор на Топлофикация София.
Днес, в присъствието на комисия, назначена от изпълнителния директор на Топлофикация София и представители на фирмите - участници чрез специализираната платформа бяха отворени подадените оферти за участие в първата обществена поръчка по електронен път. Предметът на поръчката е "Последваща метрологична проверка на топломери и водомери на "Топлофикация София" ЕАД” с шест обособени позиции.  Документи за участие са подали 7 фирми. Всички участници, присъствали на първата електронна обществена поръчка, имаха възможност да се запознаят непосредствено с механизма на действие и етапите при провеждането. В първия етап комисията отвори офертите със задължителните според изискванията документи, а след това  пристъпи към отваряне и оповестяване на ценовите оферти на участниците по отделните позиции. Практически цялата процедура по провеждането на обществената поръчка може да бъде проследена онлайн от всички участници след съответната регистрация в електронната платформа, ако те не искат да присъстват на процеса лично.
Провеждането на обществените поръчки по електронен път има редица преимущества, както за възложителите, така и за участниците. Основното е, че се постига  по-голяма публичност - по-широк  кръг от участници могат да се включат в обявените процедури и съответно по-голям брой оферти да се подадат. Това повишава доверието в обществените поръчки и елиминира максимално възможността за корупционни практики.
Системата за електронни обществени поръчки предпазва възложителя и участниците от допускането на процедурни грешки чрез предоставяне на практически инструменти като указания и предупреждения, по време на провеждане на цялата процедура. Така тя се опростява, стандартизира и това подобрява оперативната съвместимост между двете страни. Намаляват се времето и усилията, които възложителят полага при подготовката на тръжните процедури и публикуването им, както и в  процеса на събиране, оценка и класиране на офертите.
Участниците в процедурите също ползват значителни облекчения. Електронната система  посочва  пропуските още в първия етап на процедурата при събирането на документите и попълването на тръжните формуляри. Всеки участник може да види още  колко документа му липсват, за да комплектова пълния набор от тръжни книжа, колко процента е съответствието на неговата документация с изискванията на възложителя.  До крайния срок за подаване на офертите участниците имат възможност по електронен път да допълват набора документи или да подобрят предложенията си без да се налага всеки път да ходят до офиса на Възложителя. Според участниците това е голямо предимство особено за фирмите, които нямат представителство в София. Важно е да се отбележи, че електронните обществени поръчки имат и екологична насоченост - спестяват огромно количество хартия на участниците при подаването и обработката на документацията.
Ръководството на Топлофикация София има амбицията да прилага все по-широко електронните обществени поръчки в практиката на компанията.
Пресцентър „Топлофикация София” ЕАД