Покана за публичното обсъждане - 08.07.2013г.

2013-07-08

Съгласно разпоредбата на чл. 128 от Наредба № 3 от 21 март 2013г. за лицензиране на дейностите в енергетиката „Топлофикация София” ЕАД уведомява, че Публичното обсъждане на Проекта на Общи условия за продажба на топлинна енергия за битови нужди от „Топлофикация София” ЕАД на клиенти в гр. София ще се проведе на 07.08.2013г. /сряда/ от 15.00 часа в зала № 306 на Централното управление, ул. „Ястребец” 23Б.
Очакваме да получим становищата и предложенията от всички заинтересовани страни по Проекта на Общи условия до датата на обсъждането - 07.08.2013г
Адрес за приемане на предложения по проекта:
гр. София 1680, ул. „Ястребец” № 23Б.
Телефони за приемане на предложения по проекта:
02/ 903 31 04 и 02/903 30 69.