Безопасни и здравословни условия на труд

2013-01-30

„Топлофикация София” ЕАД спечели поредния безвъзмезден  проект за подобряване на здравословните и  безопасни условия на труд в компанията. Екипът стартира дейностите по предложението си, за което получава одобрение за безвъзмездно финансиране по линия на Европейски социален фонд.  Проектът ще бъде реализиран за 12 месеца и засяга пряко 1570 души или близо 69% от работещите, за които ще бъдат закупени нови работни облекла и лични предпазни средства. На практика ефектът от дейностите ще обхване всички близо 2300 служители.

Общата стойност на проекта е 131801,25 лв. От тях 80% или 110241,00 лв. са безвъзмездна финансова помощ по линия на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд 2007-2013г.   на Европейския съюз. За изпълнението на проекта в „Топлофикация София” ще бъдат закупени нови  работни облекла и лични предпазни средства, ще бъде направен подробен анализ на трудовата дейност и здравословното състояние на работещите в компанията,, ще бъдат разработени и въведени нови стандарти за безопасност,. Основните цели на екипа са повишаване на производителността и адаптивността на работещите и покриване на специфичните нужди за безопасност, породени от особеностите на производствената дейност в „Топлофикация София”. Реализирането на проектните дейности ще допринесе за ново инвестиране на средства в хората и постигане на по-високо качество на работната сила, по-висока възвращаемост от човешкия ресурс като капитал на дружеството и оттам  – към положителна промяна на финансовите резултати.
„Топлофикация София” има опит в реализирането на проекти, свързани с човешките ресурси. През 2011 г. в компанията спечели първият проект по оперативна програма “Фонд условия на труд” 2007-2013 г. Обхватът на този проект е ранна диагностика на професионалните болести. В рамките му са извършени скринингови медицински прегледи на 1515 работещи от предвидените по проекта 1700, като прегледите на останалите служители на компанията продължават.

###
Планирано закупуване на специализирано облекло и лични предпазни средства:
Обувки нефто-маслозащитни - чифт – 40
Обувки огне-искрозащитни за заварчици - чифт – 100
Обувки ударозащитни - чифт – 660
Ботуши гумени - чифт – 470
Елече сигнално - брой – 130
Престилка киселиноустойчива - брой – 15
Костюм киселиноустойчив - туника с панталон - брой – 110
Костюм огне-искрозащитен - за заварчици - брой – 80
Мушама - брой – 250
Костюм киселиноустойчив - куртка с  панталон - брой – 80
Костюм нефтомаслоустойчив - куртка с  панталон - брой – 35
Предпазна каска - брой – 1420
Антифони - брой – 500
Автоматична маска за заваряване, едноцветна - брой – 31