Съобщение 28.01.2013г.

2013-01-28

По повод връчването на годишните Антинагради за 2012 година от Фондация Програма Достъп до информация /ПДИ/ и Интернет Общество – България  на Топлофикация София, компанията прави следните уточнения:
1. „Топлофикация София” ЕАД е общинска компания и никога не е била частна, така че няма как да бъде включена в номинациите за раздел „Частни компании”.
2.  Единствените документи, които се изискват от клиентите на Топлофикация София са за удостоверяване на собственост върху топлофицирания имот или удостоверение за наследници. Процедурата е нормативно регламентирана в  Общите условия за продажба на топлинна енергия за битови нужди от „Топлофикация София” АД на потребители в гр. София, като тези Общи условия са утвърдени от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране и са синхронизирани със Закона за енергетиката и Наредбата за топлоснабдяване. Имотният регистър е публичен и следователно изискването да се удостовери собствеността върху отделния топлофициран имот не може да се окачестви като неправомерно боравене с личните данни на потребителя.
3. Топлофикация София не е санкционирана за неправомерно боравене с личните данни на своите потребители, защото Върховният административен съд е отменил санкцията, наложена от КЗЛД.