Позиция на „Топлофикация София” ЕАД

2012-12-05


С решение на СРС и СГС г-н Чавдар Янев дължи на Топлофикация 4021.05 лв.
Близо 8 години г-н Янев не допуска в имота си представител на компанията и на топлинния счетоводител

На 9 март 2012 г. е установено, че на балкона на имота е изведена тръба, от  която изтича силна струя гореща вода.


През 2002 г. етажната собственост на бл. 30, входове „Г”, „Д” и „Е” в ж.к Суха река” сключва договор с фирма „МХ Елвеко” ООД за монтаж на радиаторни разпределители в апартаментите на живущите и извършване на услугата дялово разпределение. В протокола от общото събрание на етажната собственост е записано, че г-н Янев не желае да монтира уреди и да се присъедини към системата за дялово разпределение. По тази причина г-н Янев не е допуснал да бъдат идентифицирани отоплителните тела в неговия апартамент, нито е осигурявал достъп до своя имот  на представители на Топлофикация София или на избраната от етажната собственост фирма - топлинен  счетоводител в рамките на близо 8 години.

Официалното становище на фирмата за основанията и начина на изготвяне на сметките на г-н Янев, се  посочва, че „във връзка с извършеното нарушение на  §68 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за енергетиката и енергийната ефективност /публ. ДВ, бр. 62 от 1999г./, съгласно който прилагането на системата за дялово разпределение е задължителна за всички потребители и на основание т. 5.3.2 от Приложение към чл.59 от Наредба за топлоснабдяване при липса на данни за инсталираната мощност в имота се приемат данните на подобен консуматор. В конкретния случай са приети данните на ап. 57, който се намира на партера в същия вход.” По този начин е и образувана и начислявана сметката за топлинна енергия на г-н Янев в съответния период.

За първи път г-н Янев допуска представители на фирмата топлинен-счетоводител в своя имот при годишен отчет на 5 май 2010 г., когато представителя на “МХ Елвеко” установява липса на радиатори в имота, като изрично посочва, че за датата на  техния  демонтаж се изисква представянето на съответен протокол, подписан от упълномощените лица в етажната собственост. Напомняме, че според изискванията на нормативната уредба не се допуска демонтаж на радиаторите в имотите, след като в сградата има въведена система за дялово разпределение.

В отговор на сигналите от г-н Янев и настояването му „да бъде заличен абонатния му номер в Топлофикация София”, до клиента е изпратено уведомително писмо с обратна разписка от 2.03.2012 г., която той е подписал и е бил уведомен за това, че е необходимо да бъде извършена проверка в имота. Проверката е била необходима, за да се установи спорният момент за наличието на 4, а не 7 радиатора в неговия имот. Въпреки това на 9 март 2012 г. достъп до апартамента не е осигурен, а в протокола за посещението е отбелязано, че от балкона на имота е изведена тръба, от  която изтича силна струя гореща вода.

Съгласно чл.140, ал. 3 от Закона за енергетиката сградните инсталации за отопление и горещо водоснабдяване са обща етажна собственост. Всички поправки, подобрения и изменения  в местата за общо ползване и по общите инсталации се извършват само с решение на Общото събрание на етажната собственост и съобразно изготвен проект от технически правоспособно лице. Според чл.12 от Общите условия за продажба на топлинна енергия за битови нужди от „Топлофикация София” ЕАД на потребители в гр. София, клиентът може при необходимост да извършва промени в отклоненията от сградната инсталация в своя имот въз основа на проектно - техническо  решение на правоспособно лице.  За измененията  потребителите на топлинна енергия в сградата трябва своевременно да уведомят Топлофикация София, което до момента не е направено.

В резултат от произволното прекрояване на сградната инсталация, извършено от г-н Янев в неговия апартамент се губи напълно излишно голямо количество топлоносител-гореща вода, качеството на отопление в сградата се влошава и от това са потърпевши неговите съседи, които плащат в месечните си сметки загубата на топлоенергия.

Г-н Янев счита, че след като няма радиатори и уреди за дялово разпределение и е  извел извън своя имот елементите от общата сградна инсталацията за отопление, не е задължен да допуска в имота си нито представители на фирмата-топлинен счетоводител, нито представители на Топлофикация София, както и да заплаща суми за сградна инсталация. Това е в противоречие с Решение №5 на Конституционния съд на Р. България  от 22 април 2010 г. Съгласно чл. 215, ал.1 от Закона за енергетиката, който казва, че ако някой “...пречи или допусне да се пречи на длъжностните лица и контролните органи да изпълняват задълженията си по този закон, ако това не представлява престъпление, се наказва с глоба от 100 до 200 лв.” и по тази причина на г-н Янев е съставен акт за административно нарушение.

Вследствие на всичко казано до тук се налага изводът, че Топлофикация София няма нито правно, нито техническо основание да не начислява на г-н Янев количество топлинна енергия, отдадена от  сградна инсталация. Тези суми са просрочени и за тях компанията е предявила съдебен иск в размер на 5 645.45 лв. В хода на делото са представени и приети съдебно-техническа и съдебно-счетоводна експертиза се установява, че компанията може да претендира само за сумата от 4021.05 лв. и това е удостоверено с решение на  Софийски районен съд от 25.07.2008 г. В последствие Софийски градски съд потвърждава решението на СРС на 24.07.2010 г.

Именно по силата на тези две решения „Топлофикация София” ЕАД трябва да заплати само 100 лв. за направените по делото разноски и съответните държавни такси от 65.69 лв.

Пресцентър „Топлофикация София” ЕАД