Пресинформация - 29.04.2009

2009-04-29

„ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ”ЕАД ЗАПАЗВА ДЕЙСТВАЩАТА ЦЕНА НА ТОПЛИННАТА ЕНЕРГИЯ ЗА БИТОВИ ПОТРЕБИТЕЛИ И ПРЕЗ ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2009 ГОДИНА

Във връзка с решението на ДКЕВР за изменение на пределната цена на топлинната енергия в столицата, влязло в сила от 1 април 2009г., Общото събрание на „Топлофикация София”ЕАД определи цените, по които дружеството ще фактурира изразходваното количество топлинна енергия през второто тримесечие на 2009г.
Потребителите на топлинна енергия за битови нужди, лечебните заведения, яслите, детските градини, училищата, домовете за социални грижи за възрастни и деца, които се финансират от републиканския или общински бюджет ще заплащат по досега действащата цена от 68.33 лв. /МВтч. без ДДС.
Всички останали потребители на топлинна енергия за стопански нужди ще заплащат пределната цена от 74.71 лв./МВтч. без ДДС, утвърдена от ДКЕВР с Решение № Ц – 06 от 30.03.2009г.


Пресслужба “Топлофикация София”ЕАД