Уважаеми клиенти,

Благодарим Ви, че избрахте услугите на «Топлофикация София» ЕАД и така се присъединявате към нашите над 430 000 абонати, за чийто топлинен комфорт се грижи компанията! Централизираното топлоснабдяване е най-екологичният, най-безопасният и най-ефективният начин за отопление на сгради-етажна собственост и затова броят на новите ни клиенти нараства с всяка изминала година.

 Указанията за последователността на процедурите и полезните съвети, които Ви предлагаме, както и образците на необходимите заявления за различните типове услуги, са предназначени  за Ваше улеснение при подаване на документи за:

Образците на документите можете да изтеглите като кликнете на избрания от Вас документ.

 Ако все пак имате нужда от допълнителни пояснения, нашите експерти са на Ваше разположение.

 1. За присъединяване на нови клиенти към топлопреносната мрежа на гр. София е необходимо попълването на следните документи:

1. За всеки един обект на територията на града, за който има инвестиционни намерения от собственика, е необходимо да има съгласуване за наличие на топлопреносни мрежи.

1.1. Съществуващите топлопреносни мрежи за имота или квартала се указват от топлоснабдителното предприятие след подаване на заявления образец 1, образец 2 и образец 3 със съответните приложения към тях. Срокът за изготвяне е в съответствие от желанието на клиента и съответно заплатената сума за обикновена, бърза и експресна поръчка, съответно 20 календарни дни, 3 календарни дни и 1 ден.

1.2. При необходимост от изместване на топлопровод от парцела на клиента, се подава заявление образец 7, на което се отговаря  в 30 дневен срок  и се указват условията, при които може това да се осъществи.

2. Когато се планира  изграждането на нов обект или преустройството на съществуващ и централното топлоснабдяване е избора на клиентите за отопление, предварително е важно да се знаят условията и възможностите за присъединяване към топлопреносната мрежа.

2.1.За това е необходимо да се подадат заявления образец 4, образец 5 и образец 5а за небитова и битова сграда със съответните приложения към тях, като се заплаща цена, съгласно ценоразпис за услуги, одобрен от „Топлофикация София” ЕАД.

Нашите експерти проучват техническите, икономическите и юридическите условия за присъединяване съгласно Вашите потребности в срок от 30 дни.

С услугата се получава писмено предварително проучване за условията за присъединяване, както и указания за изготвяне на проекти за вътрешно отоплителни инсталации за отопление и битово горещо водоснабдяване и за присъединителен топлопровод и абонатна станция.

2.2 Изготвените проекти се съгласуват в „Топлофикация София” ЕАД след подаване на заявления образец 6 и образец 8.

Срокът за изпълнение на услугата е до 30 календарни дни от постъпване на искането.

2.3. След съгласуване на проекта за външно топлозахранване и абонатна станция, се подава заявление образец № 11-1 и образец 12-1 за сключване на предварителен договор за присъединяване на небитов/битов клиент към топлопреносната мрежа на града. Заплаща се гаранция, съобразно топлинния товар на сградата, съгласно цени, утвърдени от КЕВР.

Важно за клиентите! При подаване на заявление образец 11-1 да се има предвид, че Приложение 5 – удостоверение за актуално състояние трябва да е издадено от съответния орган.

Предварителният договор се сключва и получава в обособените информационно обслужващи центрове за работа с клиенти.

2.4. В процеса на строителството на присъединителния топлопровод и абонатната станция, инвеститорът на обекта подава в съответния топлорайон следните документи:

- заявление за съгласуване на подробен график на стоително – монтажни работи- образец 13;

- график на строително монтажни работи на съответния обект - образец 13 Г;

Свалете от тук : Образец 13 и образец 13 Г

-заявление за извършване на врязване на топлопроводното отклонение към съществуващата топлопреносна мрежа и заплащане на услугата по утвърден ценоразпис- образец 13В;

- заявление за отпускане на топлинна енергия за провеждане на 72-часова топла проба на присъединителен топлопровод и абонатна станция и декларация – образец 14 и образец 14А.

2.5. След получаване на право за ползване на присъединителния топлопровод и абонатна станция, се подава заявление за сключване на окончателен договор за присъединяване на небитов/битов  клиент към топлопреносната мрежа на гр.София – образец 18-1 и образец 19-1 със съответните приложения.

 

Важно за клиентите! При подаване на заявление образец 18-1 да се има предвид, че Приложение 2 – удостоверение за актуално състояние трябва да е издадено от съответния орган.

При подаване на заявление образец 19-1 да се има предвид, че е необходимо да се представи и протокол от общо събрание на етажната собственост за безвъзмездно предоставяне на помещението за абонатна станция.

Заплаща се цена за присъединяване, съобразно топлинния товар на сградата и съгласно цени, утвърдени от ДКЕВР.

Окончателният договор се сключва и получава в обособените информационно обслужващи центрове за работа с клиенти.

 

3. За включване на сградата в експлоатация е необходимо да се подаде заявление образец 20 с приложения:

 • Разрешение за ползване на сградата.
 • Разрешение за ползване на външен топлопровод и абонатна станция.
 • Удостоверение от Дирекция „Териториално планиране” на Столична община.
 • Техническа документация  и паспорт на топлопровод и АС.
 • Договор на ЕС с фирма за топлинно счетоводство за извършване на услугата дялово разпределение.
 • Архитектурни чертежи за сградата на електронен носител.
 • Списък на клиентите на топлинна енергия в сградата – образец 21.
 • Акт за разпределение на отопляемите обеми по проект в сградата – образец 22.
 • Заявление - декларация за откриване на партида на потребители, ползващи топлинна енергия за битови нужди – образец 23.
 • Заявление за сключване на договор при общи условия – образец 24.
 • Договор при общи условия за продажба на топлинна енергия за стопански нужди – образец 25.
 • Заплатена цена за откриване на партида.

 

След подписване на окончателния договор за присъединяване и проверка  на документите образец 20, сградата се включва в редовна експлоатация.