Лоялен клиент

Програмата “Лоялен клиент – битови абонати” е заложена в Плана с оздравителни мерки за подобряване на финансово–икономическото и технологично състояние на „Топлофикация София” ЕАД.  Целта на Програмата е да поощри изрядните клиенти на столичната Топлофикация и да намали броя на некоректните длъжници.

1. Програма “Разсрочена лоялност”

Критерий за участие: В програмата участват всички клиенти на “Топлофикация София” ЕАД, които избират да плащат на равни месечни вноски и нямат просрочени месечни задължения за потребена топлинна енергия. 

Описание на програмата:

а) „Разсрочена лоялност за нови клиенти” – бонус за плащане на 11 равни вноски:

  • първа месечна вноска се плаща с 50% отстъпка;
  • при плащане до тридесетия ден на месеца, клиентът също получава 3% отстъпка от фактурата за текущия месец. (по програма “Търговска отстъпка”)

  б) „Разсрочена лоялност за стари клиенти” – бонус за плащане на 11 равни вноски:

  • при плащане до тридесетия ден на месеца, клиентът получава 3% отстъпка от фактурата за текущия месец ( по програма “Търговска отъпка”)
  • при плащане на десет месечни сметки през периода в срок, единадесетата се плаща с 50% отстъпка;

2. Програма „Търговска отстъпка”

Критерий за участие: В програмата участват лоялни клиенти, които нямат просрочени месечни задължения за потребена топлинна енергия.

Описание на програмата:

  3% търговска отстъпка за заплатена фактура в 30 дневен срок от датата на издаването – когато клиентът е заплатил до тридесетия ден на месеца, следващ консумацията, всичките си задължения, той ще получи 3% отстъпка от общата фактурирана сума за месеца на консумация.

Механизъм за получаване на отстъпката: Получава се при заплащане на месечната дължима сума за топлинна енергия, като се приспада от същата.

Забележка.  Клиентите, които допуснат просрочие на месечна  сметка излизат извън програмата "Търговска отстъпка" за лоялни клиенти и при плащането на  следващата сметка не получават предвиденото 3% намаление. Потребителите  могат да се включат отново в програмата "Търговска отстъпка" след като погасят всички просрочени месечни сметки.