Често задавани въпроси

Най-често задаваните въпроси от клиентите на служителите в Кол центъра на "Топлофикация София" ЕАД - тел. 0 700 11 111

ТЕХНИЧЕСКИ ВЪПРОСИ

Нарушено топлоподаване и повреди

 • Към кого да се обърна, ако нямам топла вода и/ или отопление?
  • Проверете дали оплакването Ви е индивидуално или всички във входа имат този проблем. Ако е индивидуално се обадете на - 0700 11 111.
 • Какво да направим, преди да подадем сигнал на Топлофикация София?
  • Попитайте Вашите съседи дали имат същия проблем.
  • Ако съседите Ви имат същия проблем, уведомете домоуправителя на входа.
  • Проверете сайта на Топлофикация София (www.toplo.bg), на който се публикуват авариите по топлопреносната мрежа.

Поддържане на абонатна станция и сградната инсталация

 • Кой е отговорен за поддръжката на абонатната станция?
  • Топлофикация София е задължена да поддържа и настройва работата на абонатните станции, които са нейна собственост.
  • Отоплителните тела в жилищата, вентилите на отоплителните тела и вътрешната мрежа са собственост на потребителите, собствениците на имоти.
 • Кой има право да управлява съоръженията на абонатната станция?
  • Обучените техници на Топлофикация София са единствените, които могат да поддържат и настройват работата на абонатната станция в сградата/ входа.
  • Във входовете има човек, който е обучен от техниците на Топлофикация София как да действа в случай на авария във вътрешната отоплителна и топловодна инсталация. Въпросното лице има ключ от абонатната станция.
 • Кой е отговорен за поддръжката на сградната инсталация?
  • Поддръжката на сградните инсталации се състои в отстраняване на течове, ремонт и подмяна на кранове, на щрангове, на топлинна изолация и др.
  • Поддържането на сградните инсталации е за сметка на собствениците в сградата-етажната собственост.
 • Към кого да се обърнем за съдействие и препоръки относно проблемите в сградната инсталация?
  • Топлофикация София, без да е длъжна по закон да предлага съвети и услуги при проблеми с вътрешните инсталации в сградата, в много случаи разполага с необходимия потенциал и чрез свои специалисти може да извърши оглед и да даде препоръки за отстраняване на проблемите, с които трябва да се ангажира друга (частна) фирма.
 • Как се осъществява обезвъздушаването на инсталациите за отопление?
  • Обезвъздушаването на инсталацията следва да се осъществява чрез ръчен или автоматичен обезвъздушител при последната най-висока точка в инсталацията – по-високо от смесителните батерии в жилището на последния етаж.
  • Често това не е изпълнено така, а потреблението на последния етаж се ползва като „естествен“ обезвъздушител. В тези случаи през времето, когато в тези жилища не се потребява топла вода, съответно няма обезвъздушаване и образуваната въздушна възглавница спира рециркулацията на водата. Така често се стига до нежелан ефект и потребителите сигнализират „трябва да източвам много вода, за да дойде топла“.
  • Най-сигурният и изпитан начин за обезвъздушаване на инсталациите е да оставите вентилите на радиаторите на най-висока степен няколко дни преди началото на отоплителния сезон.

 

ВЪПРОСИ СВЪРЗАНИ С ТОПЛИННОТО СЧЕТОВОДСТВО

Топлинно счетоводство

 • Как и кога се отчита общият топломер?
  • Във всяка абонатна станция се осъществява измерване на консумираната топлинна енергия в сградата със специален уред – топломер. Общите топломери запаметяват показанията в 00:00 часа на 1-во число всеки месец. С помощта на специален преносим терминал тези данни се вземат от топломера и се прехвърлят пак по електронен път в базата данни на Топлофикация.
  • Всеки клиент има право да изисква достъп до данните от ежемесечните отчети на общия топломер, както и да присъства на отчета. Топлофикация София предоставя тези отчети на домоуправителя в сградата/ входа.
 • Как се избира и сменя топлинният счетоводител?
  • Фирмата, която извършва дялово разпределение на топлинна енергия (ФДР или топлинен счетоводител) в определена сграда-етажна собственост, се избира от Общото събрание на етажната собственост с писмено съгласие на собствениците, притежаващи най-малко две трети от собствеността.
  • При избор или смяна на ФДР е важно да знаете, че трябва да изберете такъв от фирмите регистрирани в публичния регистър на Министерството на икономиката и енергетиката (Топлофикация София също е регистрирана и предлага услуги за топлинно счетоводство). Само включените в този регистър фирми имат право да извършват дялово разпределение за топлинна енергия, тъй като те отговарят на всички законови изисквания за тази дейност.
 • Как работят фирмите за дялово разпределение (топлинни счетоводители)?
  • Независимо коя фирма от регистъра на Министерството на икономиката и енергетиката е избрана (включително, ако е избрана Топлофикация София) от собствениците в сградата-етажна собственост, дялово разпределение на топлинна енергия в сградата се извършва по една и съща методика – приложение Наредба № 16-334 за топлоснабдяване (качена на сайта на министерството и Топлофикация София).
  • Точното разпределение обаче зависи от качеството на услугата, предлагана от различните фирми за топлинно счетоводство. Въпреки, че всички топлинни счетоводители прилагат една и съща официална методика за дялово разпределение при повечето от фирмите методиката се прилага чрез специализиран софтуер, при които не могат да се получат грешки при изчисленията на сметките.

 

ВЪПРОСИ СВЪРЗАНИ С ГОДИШНО ИЗРАВНЯВАНЕ

 • Какво представлява изравняването?
  • След годишното отчитане на уредите се извършва изравняване. Ако сметките за отоплителния сезон, получени по прогнозния дял, са по-големи от изравнителната сметка, потребителят получава обратно надплатената сума или ако желае, може да я остави за прихващане по-късно. Обратно, ако действителното потребление е по-голямо, потребителят доплаща разликата.
 • Преизчисляване при рекламации
  • След края на отоплителния сезон за изготвяне на изравнителна сметка трябва да бъде осигурен достъп до жилищата на всички клиенти, независимо дали ползват топлинна енергия или са с демонтирани радиатори, независимо дали са заявили ползване /неползване на топлинна енергия за отопление или за подгряване на вода. При неосигурен достъп за отчет или проверка, топлинните счетоводители са задължени да начислят максимално потребление.
  • Всяка корекция на изравнителната сметка, дори и на един клиент, води до промяна в изравнителните сметки на всички останали потребителите в сградата. В тези случаи потребителите получават повече от една изравнителна сметка за един отоплителен сезон.
  • Рекламации за качеството на топлоснабдяването (отопление и топла вода) се приемат в 30-дневен срок след периода на ползване на топлинната енергия. Рекламации за отчетеното чрез общия топломер в абонатната станция количество топлинна енергия се приемат в 45-дневен срок след месеца на доставката. Рекламациите следва да се подават в писмен вид в деловодството на съответния топлофикационен район или в деловодството на дружеството.
  • Рекламациите за начислени суми (фактурирано количество топлинна енергия) по данни от фирмата за дялово разпределение се подават в деловодството на същата фирма. Топлофикация София предоставя на своите клиенти отговор на подадените писмени жалби в рамките на 1 месец.
 • Кога приключва годишното отчитане на топломерите?
  • На 5 октомври изтича срокът, в който абонатите на съответната топлофикация могат да пуснат представители на топлинните счетоводители за отчет на уредите. Така че ако във вашия блок има хора, които все още не са отчетени, то това означава, че и изравнителната ви сметка не е коректна. Чак след като изтече срокът за пълно отчитане, може да се каже, че отчетеното е вярно.

ВЪПРОСИ, СВЪРЗАНИ С ДОГОВОРИТЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ

 • Как се сключва, изменя и прекратява договорът за ползване на топлинна енергия при смяната на собствеността на имот?
  • Новият собственик на имот в сграда-етажна собственост, в която енергията се потребява за битови нужди, е задължен в 30-дневен срок да уведоми топлофикационното дружество за настъпилата промяна на собствеността. За тази цел новият собственик трябва да се обърне към съответното топлофикационно дружество, да подаде молба по образец на дружеството, копие от нотариалния акт (или удостоверение за наследници).
  • Добре е клиентите да проверят в топлофикационното дружество и при топлинния счетоводител как трябва да се оформят взаимоотношенията между новия и стария собственик на имота при годишен отчет и годишна изравнителна сметка.
 • Как се извършва промяна на титуляр на партидата?
  • Своевременната смяна на партидата е необходима на новия собственик, за да защити по-добре правата си като потребител на топлинна енергия за новозакупения имот. Ако партидата не е на негово име, той не би могъл да подава жалби, рекламации, заявления и други във връзка с ползването на топлинната енергия в имота.

1. Кой определя цената на топлинната енергия?

2. Извършва ли се регулиране на топлоподаването от „Топлофикация София” ЕАД в по-топлите дни през зимния сезон?

3. Как абонатите могат най-бързо да получат актуална информация за дължимите суми или да сигнализират за възникнал проблем при топлоснабдяването?

4. Какъв е редът за топлофициране на сграда?

5. Как да се избегне измама с просрочени задължения към „Топлофикация София” ЕАД при покупко-продажба на имот в сграда-етажна собственост?

6. Как се извършва промяна на титуляр на партидата при смяна на собственика на имота?

7. Какво представлява плащането на равни месечни вноски?

8. Какъв е редът за подаване на рекламации и в какъв срок дружеството изпраща отговор на подадени жалби?

9. Защо се налага да се източва дълго време водата, докато дойде топла?

10. Колко са загубите по мрежата на „Топлофикация София” ЕАД?

11. Начисляват ли се транспортните разходи и разходите в абонатната станция в сметките на абонатите?

12. Как се отчитат общите топломери?

13. Защо през м. юни се получават две сметки от „Топлофикация София” ЕАД?

 


Отговори:

 

1. Кой определя цената на топлинната енергия?

Цената на топлинната енергия се определя от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране /ДКЕВР/ по предложение на топлофикационното дружество. За да бъде утвърдена промяна на цената на топлинната енергия, произвеждана от „Топлофикация София”АД, ДКЕВР извършва регулаторен преглед, като отчита измененията в цената на основното гориво – природния газ, определя кои от разходите са присъщи за производството и могат да бъдат признати и кои разходи нямат отражение върху цената на произвежданата топлинна и електрическа енергия и не се признават. Задължително се провежда и обществено обсъждане на предложението за промяна на цената. На базата на регулаторния преглед ДКЕВР утвърждава пределна цена за единица топлинна и/или електрическа енергия. Дружеството може да продава енергия на утвърдената пределна цена или на по-ниска от нея. ДКЕВР информира дружество и медиите за своето решение, което дружеството е задължено да публикува официално в един местен и един национален ежедневник.

“Топлофикация София” АД е търговско дружество и работи в условията на пазарна конкуренция, където цената е водещ фактор. Засега цената на топлинната енергия е конкурентна по отношение на останалите начини за отопление. Освен това в столицата има изградена мрежа за топлоснабдяване, която е обект на рехабилитация с привлечени финансови средства от Световната банка и от Европейската банка за възстановяване и развитие. Комбинираното производство на електрическа и топлинна енергия е най-ефективно и екологически най-чисто според проучванията, направени в европейските страни.

обратно горе

2. Извършва ли се регулиране на топлоподаването от „Топлофикация София”АД в по-топлите дни през зимния сезон?

“Топлофикация София”АД извършва постоянна регулиране на топлоподаването към сградите в столицата, съобразно метеорологичната прогноза и при стриктно спазване на нормативните разпоредби и технологичните изисквания.

Централизираното топлоподаване в София преминава три етапа на регулиране –контрол на изхода от топлоизточника, в отделната сграда и в отделното жилище. 

Първото ниво на контрол се осъществява от Диспечерската служба на  „Топлофикация София”АД. В службата има ежедневно и непрекъснато 24 часово дежурство на диспечерски екипи, които извършват и оперативен контрол на топлоподаването. Четири пъти дневно НИМХ - БАН изпраща метеорологична прогноза за столицата – температура, валежи, скорост и посока на вятъра. На базата на тази информация се променят параметрите на топлоподаването към столицата.

Второто ниво на контрол се извършва в абонатните станции на топлофицираните сгради. Вече в близо 7 000 рехабилитирани абонатни станции има монтирана автоматика, чрез която при повишение на външните температури се намалява или изключва напълно отоплението и се възстановява, когато външните температури се понижат. След приключване на инвестиционната програма, която „Топлофикация София”АД изпълнява с привлечени финансови средства,  ще бъдат подменени всички остарели в техническо отношение и амортизирани абонатни станции в столицата. Автоматиката на рехабилитираните абонатни станции работи безаварийно и няма сгради, в които да е изключена. Това стана ясно след проверка в края на отоплителен сезон 2005г. - 2006г. на няколко адреса, посочени от Федерацията на потребителите и от медиите. За сградите, в които все още работят стари абонатни станции се прилагат други технически решения, включително спирането през деня на отоплителните централи “Хаджи Димитър”, “Левски-Г”, “Сухата река” и спирането чрез радиоканално управление на абонатните станции в ТР”Люлин” през топлите часове на денонощието.

От 2000 година във всяка абонатна станция се осъществява търговско измерване на консумираната топлинна енергия в сградата, посредством монтиран търговски прибор – топломер. Показанията от общия топломер се засичат към 0 часа на първо число всеки месец и се предават по електронен път в „Топлофикация София”АД, така че се елиминира възможността за вероятна грешка при получаването и предаването на данните.

Всеки клиент на дружеството може да направи справка за консумираната в сградата топлинна енергия от специален информационен картон, който се намира в абонатната станция и се попълва ежемесечно при отчета. Потребителите също така получават пълна информация за отчетената топлинна енергия и за енергията за разпределение в съобщенията- данъчни фактури, които дружеството изпраща ежемесечно.

Третото ниво на контрол на подаваната топлинна енергия се извършва от самите потребители чрез термостатните вентили, монтирани на отоплителните тела. 98% от абонатите на столичната Топлофикация разполагат с тези уреди и могат непосредствено да контролират потреблението си.

обратно горе


 

3. Как абонатите могат най-бързо да получат актуална информация за дължимите суми или да сигнализират за възникнал проблем при топлоснабдяването?


Автоматичната телефонна линия за информация 958 01 55 на “Топлофикация София”АД беше активирана в края на 2003г. Всяко позвъняване е на цената на обикновен градски телефонен разговор. За ползването на услугата е необходимо тонално избиране. Клиентите трябва  внимателно и до край да изслушват указанията. На този телефон могат автоматично да се правят справки за дължими суми и да се оставят гласови съобщения. Абонатите подават различни сигнали: за изравнителни сметки, въпроси към фирмите за дялово разпределение, проблеми с обезвъздушаването на вътрешните отоплителни инсталации, липса на топла вода и др.

Гласовите съобщения се прослушват постоянно от служители на дружеството и се насочват към съответните отдели, дирекции, към топлорайоните и към фирмите за дялово разпределение. Ежедневно се извършва актуализиране на базата данни за извършените плащания по сметките на абонатите.

По сигналите, които се отнасят за качеството на топлоснабдяването, съответните топлорайони реагират в рамките на един работен ден след предаването на информацията към тях. За да се решават по-бързо въпросите, свързани с  работата на фирмите за дялово разпределение и годишните изравнителни сметки, абонатите могат също така да се обръщат директно към тях. Адресите и телефоните на фирмите за дялово разпределение са на разположение на потребителите в касите на дружеството, в топлорайоните и на Интернет страницата на „Топлофикация София”АД – www.toplo.bg .

обратно горе


 

4. Какъв е редът за топлофициране на сграда?

Инвеститорът или упълномощен от общото събрание на етажната собственост представител трябва да подаде молба в деловодството на “Топлофикация София”АД и да получи комплект от съответните документи по образец от отдел “Перспективи и планиране на ТПС ” в дружеството  за издаване виза за проектиране на вътрешно отоплителна и топловодна инсталация. Приемното време на отдела е всеки вторник и четвъртък от 14 до 16 часа, стая № 221 и 222 в Административната сграда на “Топлофикация София”АД, ул.”Ястребец”23, ж.к Борово , тел. 859 81 82

обратно горе


 

5. Как да се избегне измама с просрочени задължения към „Топлофикация София”АД при покупко-продажба на имот в сграда-етажна собственост?

При покупко-продажба на имот в сграда-етажна собственост страните трябва да проявят взаимна коректност.  Продавачът трябва доброволно да предостави последните платени сметки за отопление и топла вода и добросъвестно да информира купувача, ако има заведено съдебно дело за натрупани просрочени задължения за топлинна енергия. Купувачът също е в правото си и може да направи справка дали са платени сметките за отопление и топла вода в съответния имот и дали няма заведени съдебни дела на продавача за просрочени суми. Информацията може да се получи от: Търговския отдел на обслужващия топлорайон, от най-близката каса на “Топлофикация София”АД, от телефоните за информация 859 41 63 или 958 24 73, както и от автоматичната телефонна линия за проверка на сметки 958 01 55.

При извършване на сделката старият и новият собственик в едномесечен срок трябва да поискат от фирмата за дялово разпределение, която обслужва съответната сграда – етажна собственост отчет на уредите в жилището и изготвяне на изравнителна сметка, както и да подпишат и представят в Търговския отдел на обслужващия топлофикационен район нотариално заверен споразумителен протокол за плащането на годишната изравнителна сметка. Тези въпроси са уредени нормативно в чл.64 от Общите условия за продажба на топлинна енергия за битови нужди от „Топлофикация София”АД, публикувани в Интернет страницата на дружеството.

обратно горе


 

6. Как се извършва промяна на титуляр на партидата при смяна на собственика на имота?

Според чл.14 от Общите условия за продажба на топлинна енергия за битови нужди от „Топлофикация София”АД, публикувани в Интернет страницата на дружеството новият собственик е задължен в 30 –дневен срок да уведоми дружеството за настъпилата промяна на собствеността. За тази цел новият собственик трябва да се обърне към Търговския отдел на обслужващия топлорайон и да представи молба по образец /документът може да бъде изтеглен от Интернет страницата на дружеството/, копие от нотариалния акт /или удостоверението за наследници/ и нотариално заверен споразумителен протокол между стария и новия собственик, който задължава един от двамата с плащането на годишната изравнителна сметка.

обратно горе


 

7. Какво представлява плащането на равни месечни вноски?

На основание чл.155 от Закона за енергетиката, чл.72 от Наредбата за топлоснабдяването и чл.30 от Общите условия за продажба на топлинна енергия за битови нужди от “Топлофикация София” АД, потребителите имат възможност да заплащат топлинната енергия по един от следните начини:

на 11 равни месечни вноски от август на текущата година до юни на следващата и 12-та изравнителна вноска през юли.

всеки месец да се заплаща реалната месечна консумация;

Купувачите, които изберат заплащане на равни месечни вноски, са длъжни да заявят това писмено пред продавача – “Топлофикация София”АД, най-късно до 1 август на съответната година. Заявления по образец за заплащане на равни вноски се подават в деловодството в сградата на управлението или в топлофикационните райони. Клиентите сами избират начина на заплащане. Техният избор не зависи от начина на плащане на останалите потребители в сградата.

Плащането на равни вноски представлява един вид договорено разсрочено заплащане на сумите за топлинна енергия за едногодишен период. Базата за определяне на размера на дължимата месечна вноска е потреблението от предходната година.

Предимството на този начин на заплащане за клиентите е, че през зимата те няма да получават големи задължения, които затрудняват семейния бюджет и при неплащане в срок носят лихви. Потребителите по-лесно планират бюджета си, като знаят предварително точната дължима сума за отопление и топла вода за 11 месеца от годината.

Размерът на сумата за равните вноски се определя, като средномесечното количество консумирана топлинна енергия за предходен едногодишен период (количеството за цяла предходна година, разделено на 12) се умножи по действащата към момента цена на топлинната енергия за битови нужди.

Абонатите, които са избрали равните месечни вноски ще получават всеки месец фактури за цялото количество енергия, което е разпределено за техния имот. На реда от фактурата “сума за плащане” е отбелязана дължимата в 30-дневния срок сума – или фактурираната сума за месеца, или договорената равна месечна вноска. През м.август, когато се обработват сметките за м. юли, се сравняват сумите за 12-те равни месечни вноски и сумите за фактурираното количество топлинна енергия. Разликата представлява сумата за доплащане или за възстановяване. Тя се добавя със съответния знак към задължението за м. юли.

Заплащането на равни вноски започва със сметката за месец август, която абонатите получават в средата на м. септември.

Повече от 13 000 абонати на “Топлофикация София”АД са избрали да заплащат сметките си на равни месечни вноски.

Абонатите, които през изминалия отоплителен сезон са заплащали на равни вноски, не трябва да подават отново заявления, ако желаят да запазят този начин на заплащане и през следващия сезон. Ако абонатите желаят да се откажат от равните месечни вноски, трябва да изпратят писмено заявлениев обслужващия топлорайон или в Централното Управление на дружеството на ул.”Ястребец”23, ,ж.к Борово.

обратно горе


 

8. Какъв е редът за подаване на рекламации и в какъв срок дружеството изпраща отговор на подадени жалби?

Рекламации за качеството на топлоснабдяването /отопление и топла вода/ се приемат в 30 – дневен срок след периода на ползване на топлинната енергия. Рекламации за отчетеното чрез общия топломер в абонатната станция количество топлинна енергия се приемат в 45-дневен срок след месеца на доставката. Рекламациите следва да се подават в писмен вид в деловодството на съответния топлофикационен район или в деловодството на дружеството. Рекламациите за начислени суми /фактурирано количество топлинна енергия/ по данни от фирмата за дялово разпределение се подават в деловодството на същата фирма. „Топлофикация София”АД предоставя на своите клиенти отговор на подадените писмени жалби в рамките на 1 месец.

обратно горе


 

9. Защо се налага да се източва дълго време водата, докато дойде топла?

За да се установи каква е причината за проблема е необходимо да се подаде заявление в съответния топлорайон, техническо лице ще посети блока и ще направи оглед за технически дефекти, неправилни или прекъснати връзки между уредите. За тази цел е необходимо да се осигури достъп до всички жилища и общи части /мазета, тавани/. След огледа ще бъдат направени предписания за подобряване качеството на топлата вода. Рециркулационната помпа, осигуряваща нормалното снабдяване с топла вода за битови нужди в сградата, е елемент на топловодната инсталация, която е собственост на живущите. За всички нови инсталации наличието на рециркулационна помпа е задължително, а за старите се препоръчва на етажната собственост да закупи и монтира такава помпа. Районният енергетик, който обслужва сградата, може да предостави информация за типа на рециркулационната помпа и при желание на собствениците тя се монтирана безплатно от дружеството. Рециркулационни помпи могат да се намерят във всички сервизи и магазини, предлагащи уреди и инсталации за отопление.

Абонатите трябва да знаят, че ако системата за рециркулация е запушена или повредена, рециркулационната помпа няма да подобри подаването на топла вода към всички жилища.

обратно горе


 

10. Колко са загубите по мрежата на „Топлофикация София” АД?

Така наречените “загуби по топлопреносната мрежа” са всъщност транспортните разходи по преноса на стоката “топлинна енергия”. Както за всички останали стоки, за които се правят разходи за доставянето им от производителя до потребителя, така е и за стоката “топлинна енергия”. Нейното доставяне обаче е по-специфичен процес: то става по топлопроводите чрез топлоносители “гореща вода” или “пара”. Топлоносител “пара” се използва предимно за технологични нужди в промишлените зони. В градските части, като топлоносител се използва гореща вода. По улиците на столицата никои не гази в гореща вода. В случай на поява на теч, той се изолира и веднага се пристъпва към отстраняване на аварията. Срокът за отстраняване на аварията и възстановяване на топлоподаването към засегнатите сгради е 48 часа.Транспортните разходи при преноса на топлинна енергия от „Топлофикация София”АД се намалиха чувствително през последните 10 години в резултат на рехабилитацията на около 120 км. тръбопроводи. През 1996г. транспортните разходи бяха 19.98%, а през 2006г. вече са около 15% от годишното количество произведена топлинна енергия и вече покриват европейските норми.

обратно горе


 

11. Начисляват ли се транспортните разходи и разходите в абонатната станция в сметките на абонатите?

Транспортните разходи и разходите в абонатните станции се приспадат от отпуснатата от топлоизточниците топлинна енергия и не се начисляват на потребителите. Всеки клиент може да провери коректността на начисленията в специалния картон, който се намира в абонатната станция и отразява отчетите на общия топломер, както и в месечните съобщения – фактури.

обратно горе


 

12. Как се отчитат общите топломери?

Общите топломери запаметяват показанията в нула часа на първо число всеки месец. С помощта на специален преносим терминал тези данни се вземат от топломера, като цялата процедура трае около 1 минута и няма никаква възможност за манипулиране на показанията. След това те  се прехвърлят пак по електронен път в базата данни на дружеството. При желание от страна на етажната собственост на отчета може да присъства представител на живущите в сградата.

обратно горе


 

13.Защо през м. юни се получават две сметки от „Топлофикация София”ЕАД?

Клиентите на „Топлофикация София”ЕАД получиха през м. юни 2010г. / както и през м. юни миналата година/ две фактури – за консумирана топла вода и за извършване на услугата дялово разпределение за периода 1 май 2009г. – 30 април 2010г.
Заплащането на услугата „дялово разпределение” е регламентирано в Чл. 139б.  на Закона за енергетиката /ЗЕ/ и в Чл. 61. (1) от Наредба №16-334 от 06.04.2007г.
Потребителите в сграда - етажна собственост, трябва да изберат лице, регистрирано по реда на чл. 139а от ЗЕ, за извършване на услугата дялово разпределение. Дяловото разпределение на топлинната енергия между потребителите в сграда - етажна собственост, се извършва възмездно от топлопреносното предприятие или от доставчика на топлинна енергия - самостоятелно, или чрез възлагане на лице, вписано в публичния регистър по чл. 139а ЗЕ и избрано от потребителите или от асоциацията по чл. 151, ал. 1 ЗЕ при спазване изискванията на тази наредба и приложението към нея.
Фирмите за дялово разпределение бяха регистрирани в публичен регистър на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма /МИЕТ/. В края на 2007г. „Топлофикация София”ЕАД  сключи  договори с регистрираните фирми при Общи условия, предложени от топлопреносното предприятие и одобрени от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране /ДКЕВР/. Тези Общи условия са публични и са публикувани в Интернет страницата на дружеството – www.toplo.bg в раздел Документи.
В чл. 36 от Общите условия за продажба на топлинна енергия за битови нужди от „Топлофикация София”ЕАД на потребители в гр. София  е регламентирано, че сумата за услугата дялово разпределение, която клиентите на дружеството заплащат, се формира от:
1. цена за обслужване на партидата, включваща изготвяне на изравнителна сметка;
2. цена за отчитане на един уред за дялово разпределение и броя на уредите в имота.
„Топлофикация София”ЕАД и фирмите за дялово разпределение се споразумяха за въвеждането на стандартен пакет услуги с еднаква за всички фирми цена.  Стандартният пакет услуги предвижда клиентите да получават  годишно обслужване и отчет на всеки отделен уред за дялово разпределение в размер на 4.08 лв. с включен ДДС. Водомерът  за топла вода се отчита на същата цена – 4.08лв. с включен ДДС. Цената за обслужване на партидата е определена на 2.04 лв. с включен ДДС. Обслужването и отчитането на апартаментните топломери струва на клиентите годишно 6лв. с включен ДДС.

Пример: Ако в едно жилище има четири радиатора с уреди и два водомера за топла вода, сметката на клиента ще бъде 26.52лв. /с включен ДДС/  за отчет на уредите и водомерите за топла вода, изготвяне и предаване на индивидуалните и общи изравнителни сметки  и за обслужване на партидата.  
   
Клиентите на „Топлофикация София”ЕАД трябва да знаят, че за индивидуално отчитане на уредите за дялово разпределение, извън датите, обявени от обслужващата  фирма – топлинен счетоводител, те ще трябва да заплатят допълнително според ценоразписа на фирмата. Всяка фирма за дялово разпределение предлага на клиентите услуги, които не влизат в посочения стандартен пакет. Цените на тези допълнителни услуги не са предмет на сключените договори с „Топлофикация София”ЕАД и са определени според критериите на всяка отделна фирма.
Нормативните промени задължиха „Топлофикация София”ЕАД, като доставчик на топлинна енергия, да събира годишните такси за партида и отчет на уредите от клиентите и да се разплаща с фирмите за дялово разпределение за извършената услуга. Тези отделни фактури бяха предоставени на клиентите през м. юни 2010г., така, както и в предишните две години.

обратно горе