Полезни съвети

Промени в Наредбата за топлоснабдяването, в сила от 1 юни 2014г. - тук  

Колко струва 1 MWh топлина енергия? - тук  

Информация за сключване на споразумения - ТУК

Какво съдържа изравнителната сметка : Основна част  на съобщението
 • име и адрес на получателя и доставчика
 • абонатен номер № …………… Под този номер купувачът е регистриран като абонат в информационната система на  „Топлофикация София” АД.
 • топлинна енергия за м. април 2008 год. – Всички стойности в това поле се отнасят за посочения месец. Това е периода между две отчитания на търговския уред (общия топломер) в абонатната станция на сградата.
 • енергия за отопление – Общото разпределено количество енергия за отопление на съответния имот за посочения период, състоящо се от:
  • сградна инсталация (кВтч) - припадащата за съответния имот част от енергията, отдадена от сградната инсталация;
  • отопление на имота (кВтч) - разпределеното количество енергия за отопление на имота.
   В графа „количество” е посочено количеството топлинна енергия за отопление на съответния абонат.

В графа „единична цена” е посочена цената за 1 кВтч..

В графа „сума” е посочена сумата, която съответния абонат дължи за отопление. Сумата се получава, като се умножи количеството топлинна енергия по единичната цена.

 • енергия за подгряване на вода – Дължимата сума се получава, като се умножи количеството вода по специфичния разход на топлинна енергия за подгряване на 1 куб.м вода и по единичната цена на топлинната енергия.
  Количеството топла вода се определя по един от следните начини:
  • по отчет (куб.м) - количеството изразходвана топла вода, отчетено по показания на индивидуалните водомери за съответния период.
  • на база (куб.м) – прогнозно месечно потребление на абоната, определено въз основа на средномесечната консумация за предходен период.
  • на база брой потребители (куб.м) – при липса на водомер се прилага норма за разход 140 литра (0,14 куб.м) на обитател за едно денонощие. В този случай, количеството изразходвана топла вода се определя като броя на обитателите се умножи по 140 литра и по броя на дните през отчетния период, в които е имало подаване на топлинна енергия за топла вода.
 • водомери / при норма за разход: 0,14 куб.м за 1 потребител за 1 денонощие
  Това поле може да съдържа два типа реквизити:
  • показанията на водомерите /колкото бройки са монтирани в имота/,  съответстващи на отчета или по прогнозно месечно потребление на топла вода в куб.м
   - 0364-0368  
   - 0000-0000
   /общо 4 куб.м за съответния период/
  • норма за разход на гореща вода на обитател за едно денонощие, при липса на водомери.
 • разход на топлинна енергия за подгряване на 1 куб.м вода – Изчислява се в съответствие с чл. 69, ал.2 от Наредбата за топлоснабдяването. Количеството топлинна енергия, необходима за подгряване на 1 куб.м вода включва и технологичните разходи по сградната инсталация – собственост на потребителите. За инсталации без топлинна изолация на тръбопроводната мрежа разхода на топлинна енергия за подгряване на 1 куб.м вода е по-висок.
 • обща дължима сума – Това е сумата, която абонатът дължи за отчетния период, включително и ДДС.
 • в това число ДДС 20% - Показва размера на данък добавена стойност, който е включен в дължимата сума за топлинна енергия.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЕ ДАВА В СЪОБЩЕНИЯТА НА ОПРЕДЕЛЕНИ ГРУПИ КЛИЕНТИ:

 • приспадната социална помощ - Показва размера на сумата, усвоена от социалната помощ в случай, че  потребителят получава такава.
 • дължима сума - Показва сумата, която абонатът дължи за отчетния период, след приспадане на отпуснатата социална помощ.
 • сума за плащане – месечна вноска – Заплаща се от абонатите, които са подали заявление за заплащане на топлинната енергия на равни месечни вноски. Размерът на равната месечната вноска се определя като една дванадесета част от количеството топлинна енергия, ползвано от имота през предходен  едногодишен период.
 • сума за плащане – месечна вноска с приспадната социална помощ  - Това поле е алтернативно и се отпечатва върху съобщението в случаите, когато абонатът има право на социална помощ и едновременно е заявил плащане на равни месечни вноски. Показва размера на сумата, която абонатът трябва да заплати след приспадане на социалната помощ.
 • срок за плащане: 30.05.2008 год. – Срок, в който абонатът следва да погаси задълженията си за отчетния период. След този срок се начислява законна лихва за просрочие (основния лихвен процент на БНБ плюс 10 пункта).
 • вид на плащане – Това поле може да съдържа два типа реквизити:
  - в брой - Когато абонатът е заявил, че ще погасява задълженията си в брой в касовите салони.
  - разплащателен влог ДСК - Когато абонатът е заявил безкасово плащане на топлинната енергия от разплащателна сметка в „Банка ДСК” ЕАД.
 • доплащане от изравнение / връщане от изравнение - Това поле е алтернативно и се отпечатва върху съобщението за месеца, в който фирмата за дялово разпределение е подала в „Топлофикация София” АД резултата от изравнителната сметка на абоната.
 • просрочени суми /главница/ за периода ……… - Това поле е алтернативно и се отпечатва върху съобщението в случаите, когато абонатът има стари задължения. Посочва се периода, за който са неплатените дължими суми и стойността им без дължимите лихви за просрочие.
   
  Информационна (пояснителна) част на съобщението
 • показания на топломери - старо / ново  – Показания на общите топломер/и/ и водомер/и/ в абонатната станция при предходното и при настоящото отчитане на консумираната топлинна енергия и топла вода  от потребителите, присъединени към съответната абонатна станция.
 • доставена топлинна енергия по топломер (кВтч) – Това е разликата между показанията на топломера в абонатната станция на сградата, отчетени към 0,00 часа на 1-во число на текущия и на предходния месеци.
 • технологични разходи на енергия в абонатната станция (кВтч) – показва количеството енергия, която се приспада от доставената в абонатната станция енергия. Тези разходи са за сметка на топлоснабдителното предприятие.
 • служебна енергия и рекламации – Това поле се  попълва в случаите, когато за част от отчетния период абонатната станция е работила без топломер или с повреден топломер.
 • енергия за разпределение – Това е енергията, която се разпределя и заплаща от потребителите в сградата-етажна собственост. Тази енергия се разпределя за:
  -  подгряване на вода (кВтч) / посочва се и броя на дните от съответния месец/ – Количеството енергия се определя по правилата на чл. 68 и чл. 69 от Наредбата за топлоснабдяването.
  - отопление общо (кВтч) / посочва се и броя на дните от съответния месец/  – Топлинната енергия за отопление в сграда-етажна собственост е разлика между количеството енергия за разпределение и количеството топлинна енергия за подгряване на вода.   
 • за топлоотдаване от сградна инсталация - Показва какво количество(кВтч)се разпределя като отдадена топлинна енергия от сградната инсталация и се разпределя между всички потребители - независимо дали ползват отопление или не - пропорционално на пълния отопляем обем по проект на отделните имоти.
 • за отопление на имотите - това е енергията, която се разпределя по един от следните начини:
  - при въведено дялово разпределение в сградата - по системата за дялово разпределение;
  - когато разпределението на енергията се извършва от „Топлофикация София” АД по данни за отопляем обем / в сградите, където технически е невъзможно въвеждането на системата за дялово разпределение/.
 • пълен отопляем обем на имота по проект – 108 м3 - Показва отопляемия обем на имота по проект, включително и обема на общите части, прилежащи към имота.
 • пълен отопляем обем към общия топломер по проект - 5098 м3 - Показва отопляемия обем по проект на всички имоти, свързани след търговския уред за измерване. Използва се при изчисляване на припадащата се част от енергията за сградна инсталация.
 • дялово разпределение на енергията – това поле съдържа два типа реквизити:
  • фирма за дялово разпределение „…………………” – показва името на фирмата за дялово разпределение, която е избрана от сградата-етажна собственост.
  • „Топлофикация София” АД – разпределението се извършва от „Топлофикация София” АД по данни за отопляеми обеми.
 • прогнозен дял за имота от общата енергия за отопление на имотите, определен от фирмата за дялово разпределение – определя се от фирмата за дялово разпределение според потреблението в имота от предходния отоплителен сезон.

 

Какво трябва да знаем за изравнителните сметки

Дяловото разпределение е въведено в страните от Западна Европа преди повече от 50 години и ефективността му е безспорна. Задължителното измерване на топлинната енергия води до положителни резултати както за потребителите, така и за околната  среда. Според няколко независими източника измерването на енергията в европейски мащаб е намалило потреблението с около 20-30%. 

Постоянното нарастване на цената на енергоносителите налага предприемането на действия, които да намалят разходите ни и съответно загубите на енергия. Задължително условие за това е да отопляваме жилищата си когато ни е необходимо и само до температурата, която ни е необходима.

За да можем да регулираме температурата в помещенията, трябва да имаме монтирани термостатични вентили на отоплителните тела.

Приборите за измерване отразяват регулирането на топлинната енергия. Апартаментните топломери, уредите за дялово разпределение, монтирани на радиаторите, както и  водомерите за топла вода са единствената възможност да се отчете консумацията на топлинна енергия в отделния имот.

Всички измервателни уреди, които ползват потребителите в България отговарят на българските и европейски стандарти. Същите уреди използват и потребителите на топлинна енергия в Европа.

Начинът на разпределение на топлинната енергия от фирмите за топлинно счетоводство е регламентиран в Наредбата за топлоснабдяване. Контролът върху дейността на фирмите за дялово разпределение е предоставен на топлофикационните дружества и Министерство на икономиката и енергетиката, които трябва да следят за правилното прилагане на Методиката за разпределение.

Годишният отчет – точните числа за Вашата изравнителна сметка

100% отчетени уреди = 100% реални сметки

Първата стъпка към изработването на изравнителната сметка е отчет на показанията от уредите за дялово разпределение – топломери, разпределители и водомери за топла вода.

Фирмите за топлинно счетоводство са задължени един път годишно, след края на отоплителния сезон,да извършват отчет на уредите за дялово разпределение. На всяка сграда се определя основна дата за отчет, като абонатите са уведомени предварително. Ако останат неотчетени апартаметни, се дава втора дата.

Осигуряването на достъп до уредите за дялово разпределение е от изключителна важност и е в интерес най-вече на самите потребители.

Желателно е отчетът да се прави в присъствието на представител на етажната собственост.

Проверете верността на записаните показания на уредите и при несъответствие незабавно информирайте фирмата.

* Съгласно действащата нормативна уредба при неосигурен достъп за отчет, фирмите са задължени да начислят пълна мощност на радиаторите.

* Достъп до жилищата трябва да бъде осигурен от всички абонати, независимо дали ползват топлинна енергия или са с демонтирани радиатори.

* Ако Ви предстои дългосрочно отсъствие или ако сте пропуснали обявените от Вашата фирма за топлинно счетоводство дати, Вие можете да поискате индивидуален отчет за Вашето жилище срещу заплащане.

Ако все пак не е осигурен достъп и сметките са изготвени, според Закона за енергетиката имате право да поискате срещу заплащане индивидуален отчет и корекция в рамките на 3 месеца след получаване на изравнителните сметки от упълномощеното лице в сградата.

Изравнителната сметка отразява вашето лично потребление

В годишната изравнителната сметка са отразени:

 • общото количество енергия, влязло в сградата;
 • потреблението на енергия за отопление в отделните имоти;
 • за конкретния имот - потребената енергия за отопление, изчислена съгласно отчета на индивидуалните уреди в жилището;
 • топлоенергията, отдадена от сградната инсталация;
 • за конкретния имот - топлинната енергия от сградната инсталация,  изчислена като съотношението на пълната отопляема кубатура на жилището /независимо дали се ползва или не отопление в имота/ и пълната отопляема кубатура на сградата;
 • количеството енергия за подгряване на топлата вода;
 • специфичният разход за подгряването на 1 куб. метър топла вода;
 • за конкретния имот - начислената енергия по фактурите на „ Топлофикация ” за отчетния период;
 • Сумата, която имате за получаване или доплащане.

Ако годишната Ви изравнителна сметка е със знак минус, сумата за връщане ще Ви бъде възстановена от „ Топлофикация София”АД при условие,че нямате просрочени месечни сметки.

Ако сумата е положително число, то клиентът следва да я доплати.

Според Закона за енергетиката всички абонати, които живеят в топлофицирана сграда, участват при разпределението на енергията от сградната инсталация.

Годишните изравнителни сметки - обща за сградата и индивидуални за имотите, се предоставят на упълномощен от сградата представител, който има ангажимента да ги предаде на всеки абонат.

Срокът за рекламация по изравнителните сметки е 30 дни от получаването им от упълномощеното лице.

Важно е да се знае, че всяка корекция на изравнителна сметка, дори на един абонат, води до промяна в изравнителните сметки на всички останали в сградата. В тези случаи клиентите могат да получат повече от една изравнителна сметка за един отоплителен сезон.

В съответствие с промените в  Закона за енергетиката и Наредбата за топлоснабдяване, дяловото разпределение на топлинната енергия между отделните имоти в сградата-етажна собственост се извършва възмездно от „">Топлофикация София”АД срещу издадена фактура, която обхваща периода от 1 май 2007г. до 30 април 2008г. Срокът за заплащане на сумите по тези фактури е 4 юли 2008г. Таксите за услугата дялово разпределение се заплащат на касите на „Топлофикация София”АД.

За конкретни въпроси относно отчитането и разпределението на топлинна енергия клиентите могат да се обръщат директно към фирмата за топлинно счетоводство, която обслужва съответната сграда.


 

За контакт с фирмите за топлинно счетоводство:

Фирма за дялово разпределение

адрес

e-mail

 

Телефон за връзка

„Техем сървисис” ЕООД

 

ул.”Проф. Г. Павлов” №3;

жк. „Люлин”бл.961, партер;                                     бул.„Тодор Александров” №73;

ул. „Ген. Стефан Тошев” №1-9, блока до 20 п-ка            

www.techem.net

0 700 1 28 28

„Директ”

ООД

ул. „Николай Коперник”             № 21,  офис 3, ет. 2

direct123@abv.bg

02/971 32 50

„Бруната”ООД

 

бул. „Братя Бъкстон” № 85

ts@brunata.bg

02/91 55 700

„Нелбо” ЕАД

 

бул.„Княз Александър Дондуков” № 82, п.к 1527

office@nelbo.com

02/969 12 12

МХ ”Елвеко” ООД

 

жк. ”Красна поляна”,                 ул. „Булина ливада” до бл.А32

Simens-elveko@tecno-link.com

02/823 22 87

„Термокомплект” ООД

 

бул. „Александър Стамболийски”   № 87, ет. 1

termo@omega.bg

02/930 40 55

„Топлоконтрол” ООД

 

жк. „Студентски град” бл. 6А, вх. В

office@toplokon trol.com

02/962 75 98

„ПМУ инженеринг” ООД

 

 

бул. "бул."Ал.Стамболийски" №205, офис 301-A
 

 

         info@pmu.bg

 

02/ 822 89 85

 

„Данувиус” ЕООД

 

ул.”Проф. Г. Павлов” № 3 ;       жк. „Люлин”бл.961, партер;                                       бул.„Тодор Александров” №73;

ул. „Ген. Стефан Тошев” №1-9, блока до 20 п-ка            

danuvius@techem.net

0 700 1 28 28

„Джи Ем Би България” АД

бул. ”Инж. Иван Иванов” №33

office@gmb.bg

0 700 10 114

„Холидей и Райзен „ООД

 

бул. ”Тодор Каблешков ” №1,

офис 23

hrkundo@abv.bg

02/ 856 48 44

„Топлофикация София„  ЕАД

 

жк.”Борово”, ул.”Ястребец” №23 Б

dr@toplo.bg

02/ 9033240  02/903 31 04


 

Как да управляваме термостатичния вентил

Вашият радиатор има едно „умно” приспособление, което се нарича термостатичен вентил. Неговите възможности ще Ви вършат много работа, за да не студувате и да не се притеснявате, че ще натрупате големи показания. Има някои прости правила, чието спазване може да стопи част от сметката за парно, без да ви лиши от приятната топлина в жилището.

Термостатичният вентил има отделни степени, като на всяка степен приблизително отговаря определена температура в помещението. Когато го завъртите на определена степен, вие му „давате команда ” до колко градуса приблизително искате да ви е топло в стаята. Достигне ли се желаната температура, вентилът автоматично притваря достъпа на топлина до радиатора.
Не „забравяйте” вентила максимално отворен през целия сезон, защото тогава той няма да „разбере” кога автоматично да затвори достъпа на топлина в радиатора, независимо, че в помещението вече е достатъчно топло. Не забравяйте да „командвате” вентила!

Не се стремете да поддържате еднаква температура в цялото жилище, защото това не е икономично.

Не си мислете, че ако оставите включен само един радиатор и отворите широко вратите, ще топлите останалите помещения и ще икономисате от сметката. Работещият радиатор постоянно ще консумира големи количества енергия, за да поддържа зададената чрез термостатичния вентил температура в широкото пространство.

Температурата в спалните през нощта може да бъде по-ниска, без да се наруши комфорта на спящите.

Ако сутрин всички излизат от дома, не е добре напълно да затворите вентилите на радиаторите. Вечерта ще е нужна много повече енергия, за да стоплите изстиналите помещения. Най-добре е вентилите да се оставят на 1 или 2 степен.

Когато се налага по-дълго време да отсъствате от жилището, не затваряйте вентила докрай. Оставете го на делението *. Така в помещението ще се поддържа минимална температура /6-7 градуса/ и дори навън да скове страшен студ, радиаторите няма да замръзнат и да стане авария.
Ако искате да се проветри помещението, вентилът се завърта на знак звездичка * и прозорците се отварят широко за 5 минути.

Термостатичният вентил не трябва да се оставя дълго време под прякото действие на студения въздух, защото тогава той се отваря автоматично на максимална степен и консумацията на енергия от радиатора е много голяма. Ако искате да се убедите в това, можете да опитате, но не избирайте да пробвате действието на вентила в най-студения зимен ден.
Завесите пред радиаторите, както и декоративните решетки пречат на вентила да си върши работата. Те ограничават едно малко пространство, което бързо се стопля и вентилът затваря, защото счита, че е постигната зададената температура. В останалата част от помещението остава студено. Тогава потребителят си включва радиатора на по-висока степен и пак се получава същия резултат. Така се намалява ефективността от работата на вентила и се изразходва излишно много енергия.

Не слагайте мебели точно пред радиаторите, защото те са препятствие пред достъпа на топлина към помещението. Тогава част от топлината отива към стената и навън, а според експерти това води до увеличение на консумацията на топлинна енергия с 10-20%.
Жилището не бива да се претопля. Европейски експерти са изчислили, че понижението на температурата в дома с 1 градус е равно на около 6% икономия на енергия.
За да се постигнат значителни икономии на топлинна енергия, трябва цялата сграда да се топлоизолира. Топлоизолацията на отделното жилище ще подобри топлинния комфорт в дома и не бива да се очакват големи икономии.


 

Топлина от сградната инсталация

През м.септември 2006 г. беше променен Законът за енергетиката.

Това наложи да се измени и Наредбата за топлоснабдяване, като най-много промени са направени в частта „ Разпределение на топлинната енергия между отделните съсобственици в една сграда”. В тази връзка нашите клиенти задават най-често следните въпроси:

 • Защо процентът за сградната инсталация е вдигнат произволно от топлинните счетоводители и не е както преди – 15% или 20%, определени от общото събрание на блока?
 • Защо хората, които искат да пестят максимално, трябва да плащат за топлина, която не искат?
 • Защо тези, които ползват повече топлина са в по-изгодно положение?
 • Да започнем от това, че отоплителната инсталация е изградена, за да осигури нормални условия на живот в цялото ни жилище. Тя не може да служи добре, ако искаме единствено да пестим!
 • Какво представлява сградната инсталация и колко енергия тя доставя в сградата?

Това е система от тръби, които преминават през сутерена, в стените или открито през общите коридори и през всички помещения в жилищата. Чрез тези тръби топлата вода стига до радиаторите. Вентилът на радиатора ни позволява да регулираме количеството топлина, което постъпва в помещението според желанието на обитателя. Не можем, обаче, индивидуално да регулираме онази топлина, която влиза в сградата и съответно в жилищата ни чрез сградната инсталация. Независимо дали искаме или не сградна инсталация ни топли и това може да се види от факта, че температурата в жилище, където всички радиатори са затворени е не по-ниска от 12 оС, дори и през най-студените дни. За сравнение – в неотопляваните сгради водата в чешмите замръзва!


Количеството топлината, която получаваме от сградната инсталация е почти постоянно и зависи от това каква е сградата, колко стара е самата инсталацията, дали е добре поддържана и изолирана. В по-малка степен влияние оказва и външната температура. Когато не пестим на всяка цена и се отоплява цялата сграда, топлината, отдадена от сградната инсталация е в границите на 15-20% от общата топлина, която е постъпила в сградата. В повечето случаи сградите, където има много празни жилища или неотоплявани помещения, свалени или пломбирани радиатори и „хитри” начини за кражба на топлина, този процент нараства до 50-60%, а в отделни случаи дори повече.

Ако сме Ви убедили, че действително получавате топлина от сградната инсталация и нейният дял от общата топлина,постъпила в сградата не може да е само 15-20% при положение, че всички колкото може повече пестим, тогава няма да има съмнения в правилното разпределение между всички съседи в сградата. Потребителите, които почти не пускат радиаторите си, казват, че не са длъжни да плащат толкова голям процент за сградна инсталация, но в техните жилища никога не е така студено, както в една неотоплявана сграда и това практически може да се докаже само с един термометър. Затова всички трябва да участват в разпределението на топлината, отдавана от сградната инсталация, а тя ,наистина, е повече от онези 15%, с които бяхме свикнали през последните няколко години.Какво представляват щранг-лирите?

Щранг-лирата е общо отоплително тяло за всички съседи, живеещи един над друг и представлява две тръби, които най-често преминават през сервизните помещения. Мощността му е често пъти по-голяма от един среден радиатор. Лошото е, че това отоплително тяло не може да се регулира индивидуално във всяко жилище. В желанието си да направят икономии хората често затварят всичките си радиатори и, отваряйки вратите, могат да отопляват едно малко жилище само чрез щранг-лирата. Какво да се направи с щранг – лирата - тази истинска енергийна ламя? Ако всички съседи решат, тя може да се изключи изцяло или общо да се намали нейната мощност. Изборът е ваш.