„Топлофикация София” предлага възможност за връщане на суми от изравнение по банков път 

Изравнителните сметки за парно и топла вода на  около 80% от столичани вече са в касите на компанията 

Данните от изравнителните сметки за отоплителен сезон 2014-2015 г. на около 80% от клиентите на столичната Топлофикация от днес, 17 август 2015г. вече са достъпни на Интернет страницата на компанията, в касите и в информационните системи за безкасово разплащане. От днес започва да тече 30-дневния срок за безлихвено плащане на изравнителната сметка, така че след 17 септември ще се начислява законово определената лихва при просрочие - ОЛП+10 пункта. Напомняме на клиентите, че след влизането в сила на новите Общи условия през март 2014г. компанията спря да начислява лихви при просрочие на месечните прогнозни сметки,

С оглед облекчаване на битовите и и бизнес клиенти на дружеството, и през тази година „Топлофикация София” дава възможност сумите за връщане от изравнение да се получават и по банков път. За целта на сайта на компанията – www.toplo.bg, в раздел Услуги - Обслужване на клиенти е публикувано Заявление за възстановяване на сумата от изравнителната сметка по банков път. Ако клиентите предпочитат да получат парите си без да  посещават касите на компанията, те могат да изтеглят копие на заявлението, да го попълнят и да го изпратят на  и-мейл адрес:inf_r@toplo.bg. Компанията ще преведе сумата в посочената от клиента банкова сметка без да го натоварва с разходи за банковата операция. Упълномощените клиенти трябва да .приложат копие на пълномощното си.

Столичната Топлофикация е предвидила още едно улеснение за клиентите си. Сумите за връщане от изравнение вече могат да се получават във всички каси на компанията.Работното време на касите е от 07.00 часа до 19.00 часа, а адресите могат да бъдат проверени на сайта на компанията. Осигурени са достатъчно служителите на компанията, а да бъде бързо обслужването на клиентите. Сумите се възстановяват срещу документ за самоличност само на титуляра на партидата или на лице, представило пълномощно за конкретния случай. Няма краен срок за получаване на сумите.

Напомняме на клиентите, които имат да получават суми за връщане от изравнение и нямат просрочени задължения, че могат да изберат да получат парите си по банков път, на касата или да да оставят сумата за покриване на следваща сметка.

            Съгласно новите Общи условия на „Топлофикация София” ЕАД, влезли в сила на 12 март 2014г. през този месец клиентите ще получат едновременно със съобщението за месечната дължима сума за консумирана топлинна енергия за топла вода през м. юли, Кредитно известие за стойността на всички вече издадени фактури за периода 1.05.2014г. – 30.04.2015г. и Съобщение за фактура за потребеното количество топлинна енергия за същия период. На практика кредитните известия анулират вече издадените счетоводни документи за прогнозно начислената топлинна енергия  на всеки клиент и се издава фактура, която отразява реалната консумация на базата на изготвената вече изравнителна сметка.

Клиентите, които не са осигурили достъп на топлинните счетоводители за отчет на основание Наредбата за топлоснабдяването и Методиката за дялово разпределение имат начислени сметки на максимална мощност на отоплителните тела. Тези клиенти могат да поискат от своя топлинен счетоводител допълнителна дата за отчет на уредите и преразглеждане на изравнителните сметки до 1 октомври. След тази дата абонатите нямат повече възможност да поискат преизчисление на сметките си. В резултат от допълнителния отчет сметките на останалите клиенти в цялата сграда ще претърпят корекции.

Сумите за доплащане, заедно с месечните сметки за топла вода могат да бъдат внесени във всяка каса на компанията или по безкасов път, онлайн чрез Еpay, чрез банкомати, електронно банкиране или открита разплащателна сметка,

Плащане на сметки

Плащането на сметките се извършва:

- в 9 компютърни каси във всички квартали на София

- в Централна поща

- 7 пощенски станции на възлови места в столицата

- в касите на Fast Pay

- в касите на EasyPay

- по безкасов път:

  • по Интернет чрез е-pay
  • чрез банкомати, електронно банкиране
  • „Транскарт”
  • чрез открита разплащателна сметка в банка

 

Плащания чрез разплащателна сметка

За улеснение при плащането на сметките за отопление и топла вода клиентите на „Топлофикация София”АД могат да си открият разплащателна сметка в следните банки:

 

Плащания по банков път

(при избор на заплащане по банков път с платежно нареждане вписвайте абонатния номер на имота. )

Може да изберете една от следните сметки:

ЗА БИТОВИ КЛИЕНТИ:

ОБЩИНСКА БАНКА АД

IBAN: BG 96SOMB 9130 1011 2533 11

BIC: SOMB BGSF

ЗА НЕБИТОВИ КЛИЕНТИ:

ОБЩИНСКА БАНКА АД

IBAN: BG48SOMB 9130 1011 2533 02

BIC: SOMB BGSF

ЗА СЪДЕБНИ ПЛАЩАНИЯ:

ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД

IBAN: BG67CECB 9790 1041 4064 00

BIC: CECB BGSF