Аварийна служба

Аварийно-диспечерската служба е с 24 часова готовност за незабавно действие при възникване на аварийна ситуация и разполага с 3 до 5 екипа, които могат да бъдат повикани на посочените телефони по всяко време на денонощието 365 дни в годината.

Телефони за информация и сигнали:

(02) 951 51 96

(02) 951 52 58

Аварийно-диспечерската служба има задача да поддържа непрекъсната денонощна готовност за отстраняване на аварии и повреди в топлофикационната система. При сигнал за конкретна повреда в мрежата или в абонатната станция да локализира, изолира и обезопаси повредения участък.

При сигнал от клиентите на „Топлофикация София”ЕАД за повреда в сградната инсталация, аварийно-диспеческата служба отива на посочения адрес, за да спре и източи повредената инсталация и така да предотврати евентуално нанасяне на щети или нараняване на обитател в сградата. Задължение е на абонатите от сградата, в която се е случила аварията, да осигурят до идването на аварийния екип достъп до абонатната станция. По правило ключове от абонатната станция има във всяка топлофицирана сграда и те се намират обикновено при председателя на етажната собственост или при лицето, упълномощено да отговаря за абонатната станция.

Аварийният екип отстранява безплатно повредите в абонатната станция, защото тя е собственост на „Топлофикация София”ЕАД.
Пристигането  на авариен екип, спирането и източването  на повредената инсталация се заплаща според утвърден ценоразпис и клиентите получават  фактура и финансов бон.