Уважаеми клиенти,

Благодарим Ви, че избрахте услугите на «Топлофикация София» ЕАД и така се присъединявате към нашите над 430 000 абонати, за чийто топлинен комфорт се грижи компанията! Централизираното топлоснабдяване е най-екологичният, най-безопасният и най-ефективният начин за отопление на сгради-етажна собственост и затова броят на новите ни клиенти нараства с всяка изминала година.

 Указанията за последователността на процедурите и полезните съвети, които Ви предлагаме, както и образците на необходимите заявления за различните типове услуги, са предназначени  за Ваше улеснение при подаване на документи за:

Образците на документите можете да изтеглите като кликнете на избрания от Вас документ.

 Ако все пак имате нужда от допълнителни пояснения, нашите експерти са на Ваше разположение.

 

  1. За изкупуване на енергиен обект – присъединителен топлопровод, съоръженията към него и абонатни станции на клиенти на топлинна енергия за битови нужди в гр. София  са необходими следните документи:

1. Заявление за прехвърляне собствеността на енергийни обекти – присъединителен топлопровод, съоръженията към него и абонатна станция на клиенти на топлинна енергия – образец № 1

По заявлението в т. 4, необходимите  документи за прехвърляне на собствеността:

  • инвестиционен проект за топлоснабдяване – части: ТОВК, строителна конструктивна част, пътна и ВОД /с количествени сметки/;
  • Акт образец № 16;
  • Техническа документация /паспорт/ за топлопровод и абонатна станция;
  • Разрешение за ползване на външен топлопровод и абонатна станция;
  • Удостоверение от Дирекция „Софийски кадастър” на Столична община.

се подават само за сградите /клиентите/ станали абонати на „Топлофикация София” ЕАД преди 2013 г.

2. Документите се преглеждат относно собствеността на енергийния обект.

2.1. При непълно окомплектовани документи се уведомява упълномощеното лице за установените забележки и констатации.

2.2.  При напълно окомплектовани документи се уведомява упълномощеното лице с дата и час за извършване оглед на абонатната станция и подписване между страните констативни протоколи.

3. След изготвяне на оценката за изкупуване на енергийния обект - присъединителен топлопровод, съоръженията към него и абонатна станция, се уведомява упълномощеното лице  за стойността й.

4. Упълномощеното лице уведомява дружеството за съгласие или за несъгласие  с изготвената оценка на енергийния обект с подаване на заявление по образец № 2.

4.1. В случай, че страните са постигнали съгласие с оценката на енергийния обект, процедурата по прехвърляне  на собствеността на енергийния обект продължава.

4.2. В случай, че страните не постигнат споразумение за размера на оценката, те възлагат извършването й  от независим оценител.

4.3. При непостигане на съгласие за определяне на оценител в 60-дневен срок от получаване на покана за това от другата страна, дружествотои/или собственикът на обектите имат право да отправят искане до председателя на КЕВР за определяне на независим оценител.

4.3.1. Определеният по този ред оценител е задължителен за страните. Разходите по оценката се поделят по-равно между страните.

4.3.2. Изготвената оценка от независимия оценител е окончателна.

5. При продължаване на процедура по прехвърляне собствеността на енергийния обект, дружеството писмено уведомява упълномощеното лице, за изготвен договор за изкупуване на енергийния обект.

6.След подписване с нотариална заверка на подписите между страните, договора за изкупуване на енергийния обект се уведомява упълномощеното лице с дата и час за подписване на приемателно - предавателен протокол.

7. Клиентът е длъжен да осигури постоянен достъп до енергийния обект предмет на сделката.